Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK
MEDIABRANSCHKÄNNEDOM

Läranderesultat

Kunskap
-Du kan på ett grundläggande plan redogöra för den
västerländska mediehistoriska utvecklingen.
-Du kan på ett grundläggande plan reflektera över
och argumentera kring mediernas inverkan på
samhällsutvecklingen ända fram till idag.
-Du kan på ett grundläggande plan redogöra för de
viktigaste teorier som utvecklats för att
undersöka medielogiken och mediernas roll i
samhället.

Färdighet
-Du kan formulera en självreflekterande analys av
din egen kunskapsutveckling som skett under kursen
-Du kan muntligt diskutera och problematisera
mediehistorisk litteratur med andra.

Förhållningssätt
- Du relaterar den mediehistoriska kunskapen till
samhällsrelevanta fenomen.
- Du tillämpar ett kritiskt förhållningssätt till
medierna.

Innehåll

Kursen ger en första översikt av Medier och
Kommunikation som akademiskt studiefält och
presenterar utvalda koncept och teorier,
traditioner och centrala källor inom litteraturen.
Den följer utvecklingen av de sociala, tekniska,
ekonomiska och politiska händelserna genom
historien. Några grundläggande teoretiska koncept
och relaterade tänkare introduceras till varje
lektion,för att efter avlagd kurs göra det möjligt
för studenten att bilda sig ett kritiskt
perspektiv på hur medierna och kommunikation i
världen fungerar idag. Speciellt fokus ligger på
massmedier, filmhistorien, sociologisk utveckling,
teknisk utveckling, mediernas makt, samt de
sociala mediernas funktion och verkan i dagens
samhällen

Ämnesområdet är stort och kursen strävar till att
på ett grundläggande plan skapa förståelse för
mediernas roll i samhället. Invävt i kursen finns
en gedigen bakgrundslitteratur som fungerar som
inkörsport för den som vill lära sig mer om medier
och kultur. Kursen utgör därmed en naturlig
introduktion till akademiskt tänkande och
skrivande.

För att innehållet inte skall bli en lista på
årtal och händelser flätas den mediehistoriska
utvecklingen in i ett resonemang om hur
utvecklingen av medierna påverkar människan som en
individ och
medborgare i samhället. Det sociologiska
resonemanget beskriver således orsaken,
konsekvenserna och relevansen av den
mediehistoriska utvecklingsprocessen som har
resulterat i det medialiserade samhälle vi har
idag.

Examineringen består av en i slutet av kursen
inlämnad lärdagobk där studenten under kursens
gång reflekterar, argumenterar och utgående från
sina egna upplevelser diskuterar de ämnen och
traditioner som behandlats i kursen; deras
relevans; de sätt på vilka de har utvecklats; hur
de har tillämpats, och hur de kan utvärderas med
avseende på den samtida mediemiljön (tekniskt,
organisatoriskt, textuellt, analytiskt).

Kursen går under två perioder. Varannan vecka är
det föreläsningsbaserat och varannan vecka ser vi
på en film som relaterar till teorin. Varje
teorilektion bygger på korta utdrag (10-20 sidor)
ur klassiska medietexter som studenten har två
veckor på sig att läsa. Målet är att vi kan föra
en bra diskussion om ämnet under de relaterade
lektionerna.

Lektionerna består av traditionella föreläsningar
om teorerna och filmerna. Under lektionen jobbar
man också i grupp för att i slutet av lektionen
diskutera och debattera runt det frågor som väckts
av det stoff som behandlats per tema. Gruppen gör
varje vecka en ilämningsuppgift, där
gruppemedlemmarna bedöms med ett gemensamt
vitsord. Slutvitsordet i kursen utgår ifrån
gruppvitsordet som kan höjas eller sänkas av den
inlämnade dagbokens bedömning.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

.

Mer information

Kursen använder sig av "Flipped Classroom" didaktik
och är planerad så att den samverkar med kursen
"Etiskt och hållbar samhällsutveckling" som går
parallellt under period 3. Mediehistoriekursen pågår
under hela våren (period 3-4).

Litteratur

Baudrillard J (1995) Simulacra and Simulation.
University of Michigan Press.
Benjamin W (2010) The Work of Art in the Age of
Mechanical Reproduction.
Bourdieu P (1999) On Television. New York: New
Press, The.
Bronner SE (2011) Critical Theory: A Very Short
Introduction. 1st edition. New York, N.Y: Oxford
University Press.
Curran J, Fenton N and Freedman D (2016)
Misunderstanding the Internet. 2 edition.
Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.
Fiske J (2010) The John Fiske Collection:
Introduction to Communication Studies. 3 edition.
London ; New York: Routledge.
Fuchs C (2013) Social Media: A Critical
Introduction. Los Angeles:
SAGE Publications Ltd.
Gripsrud J (2011) Mediekultur och mediesamhälle. 3
edition. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.
Hjarvard S (2008) The Mediatization of Society.
Nordicom Review
29(2): 105?134.
Juhani W (2014) Den finska televisionens
milstolpar : program och programproduktion under
fem årtionden. Göteborg : Helsingfors: Nordicom.
McLuhan M and Gordon WT (2003) Understanding
Media: The Extensions of Man : Critical Edition.
Critical edition. Corte Madera, CA: Gingko Press.
Nord L, Strömbäck J, Allern S, et al.
(2012) Medierna och demokratin. 2 edition. Lund:
Studentlitteratur AB.
Roberts JM (2014) New Media and Public Activism:
Neoliberalism, the State and Radical Protest in
the Public Sphere. Policy Press.
Stocchetti M and Kukkonen K (2010)
Critical Media Analysis: An Introduction for Media
Professionals. Peter Lang Pub Incorporated.
Thompson JB (2002) Medierna och
moderniteten. Göteborg:
Bokförlaget Daidalos.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Filmvisningar - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Lärdagbok och grupparbeten.

Examinationskrav

Aktivt närvaro under lektionerna är en
förutsättning för fungerande
och rättvis gruppdynamik i kursen.
Godkända grupparbeten.
Godkänd individuell lärdagbok.

Lärare

 • Grönvall John
 • Lindfors Kauko
 • Löv Monica

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning (59 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hej, välkommen med! Kursen inleds med en film
("The Truman
Show") som du tittar på på egen hand.
Därefter följer den första lektionen, den
liksom alla lektioner hålls via Zoom. På distans.
mvh
Pluti

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-13 09:15 - 12:00 Mediehistoria Hålls på Zoom Grönvall John
2023-01-27 09:15 - 12:00 Mediehistoria På Zoom Grönvall John
2023-02-10 09:15 - 12:00 Mediehistoria på Zoom Grönvall John
2023-02-24 09:15 - 13:00 Mediehistoria På Zoom Grönvall John
2023-03-03 09:15 - 12:00 Mediehistoria På Zoom Grönvall John
2023-03-10 09:15 - 12:00 Mediehistoria På Zoom Grönvall John
2023-03-17 09:15 - 12:00 Mediehistoria På Zoom Grönvall John
2023-04-06 09:15 - 12:00 Mediehistoria På Zoom Grönvall John
2023-05-12 09:15 - 12:00 Mediehistoria På Zoom Grönvall John
2023-05-12 13:15 - 16:00 Mediehistoria Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Mediahistoria/ film1 Time: May 12, 2023 13:00 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69667575766 Meeting ID: 696 6757 5766 Join by SIP 69667575766@109.105.112.236 69667575766@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 6757 5766 Lindfors Kauko
2023-05-16 13:15 - 16:00 Mediehistoria Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Mediahistoria/ film2 Time: May 16, 2023 13:00 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61272459627 Meeting ID: 612 7245 9627 Join by SIP 61272459627@109.105.112.236 61272459627@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 612 7245 9627 Lindfors Kauko
2023-05-19 09:15 - 12:00 Mediehistoria Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Mediahistoria/ film3 Time: May 19, 2023 09:00 Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62880683430 Meeting ID: 628 8068 3430 Join by SIP 62880683430@109.105.112.236 62880683430@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 8068 3430 Lindfors Kauko
2023-05-19 12:15 - 16:00 Mediehistoria På Zoom Grönvall John

Kurs och studieplanssökning