Barnmorskeutbildningen har som mål att utbilda professionella barnmorskor med sjukskötarkompetens där kompetensen är bred och har en stark förankring i det vårdvetenskapliga perspektivet och därmed ger en helhetssyn på kvinnan som patient/klient och hennes nyfödda barn.

Examensbenämning: Barnmorska (YH)
Omfattning: 270 sp/4,5 år
Utbildningansvarig: Pernilla Stenbäck

Arbetssättet kännetecknas av evidensbaserad patientsäker vård där patienten/klienten står i fokus och är delaktig i sin egen vård och de beslut som rör den.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

En kompetensstyrd läroplan som dels är i linje med de nationella kompetenserna och dels följer EU-direktiven för barnmorskeutbildning stöder studenten i att nå utbildningens mål.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten. FUI-verksamheten fokuserar inom Institutionen för hälsa och välfärd på tre kunskapsutvecklingsområden:

Inom hälsofrämjande arbete utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och inom delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och inom stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv samt livsstils relaterat hälsofrämjande arbete.

Inom området för social delaktighet fokuserar kunskapsutvecklingen dels på grupper med särbehov, dels på det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta klientgrupper är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder som handikapp, mental ohälsa eller funktionshinder i stöd- och rörelseapparaten.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; avancerad klinisk vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för avancerad klinisk vård handlar om att garantera patientsäkerheten inom högt riskfyllda vårdområden som återupplivning, läkemedelsbehandling, akut-, intensiv- och anestesivård samt förlossning. Området för de mänskliga faktorerna berör problematiken kring hur man kan minska risker och garantera en trygg och säker vård och omsorg genom att utveckla processer som beaktar ledarskap, beslutsfattande, uppgiftshantering och situationsbedömning, samt förutseende rapportering.

Samarbeten

Utöver ett brett akademiskt nätverk inom utbildning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och mångsidigt samarbete med partnerhögskolorna har Arcada som högskola nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Genom de här nätverken till högskolor och arbetsliv tillgodogör Arcadas studenter sig den senaste expertisen och värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden.