Som utexaminerad medianom från Arcada kan du hantera medieproduktioner för olika medier och på olika plattformar, riktade till olika målgrupper.

Examensbenämning: medianom, YH
Omfattning: 240 sp, 4 år
Utbildningsansvarig: Fred Nordström

Utbildningens syfte och mål

Studierna förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för arbete inom den kreativa branschen och kulturfältet. Du lär dig använda din kompetens såväl bland stora aktörer som små produktionsbolag samt som entreprenör eller frilans.

Inom mediekulturutbildningen utvecklas din kompetens inom termer av begreppsligt kunnande och praktisk tillämpning inom produktion för digitala medier. Förmågan att bedöma mediernas ekonomiska, tekniska, kulturella och sociala funktioner är lika viktig som skickligheten inom konkret produktion.

Inom utbildningen betonas såväl kunskap, skicklighet som mognad. Hörnstenar i studiemiljön på Arcada är självständigt tänkande, kulturella utmaningar och internationell praxis. Detta genomförs i praktiken bland annat genom egen produktion av innehåll, internationellt lärar- och studentutbyte samt genom forskning och utveckling inom ett internationellt nätverk inom och utanför Europa.

Efter avslutade studier har du som student följande yrkesspecifika kompetenser:

  • kreativitet
  • begrepsligt och hantverksmässigt kunnande
  • kritisk och analytisk mediabranschkännedom
  • professionell samverkan

Val av specialisering

Från början av studierna inriktar du dig på en viss disciplin inom skapandet av innehåll. Under de fyra studieåren lär du dig använda specifik utrustning som behövs för att med professionell kvalitet kunna ge uttryck för det du vill säga. Den slutgiltiga produkten skapar du tillsammans med dina medstudenter som ett team. I teamet kan du jobba t.ex. som fotograf, regissör, klippare, ljudplanerare, producent, webbplanerare, manusförfattare.

Utbildningen är uppbyggd genom fem yrkesinriktningar: Online media, Producentskap, Manus och regi, Foto och klipp samt Ljudarbete.

Genom val av breddstudier, praktik och arbetslivsrelaterade projekt liksom val av tema för examensarbete kan du ytterligare välja en profilering inom ditt yrkesområde. Tack vare vårt samarbete med Helsingfors Universitet/Social- och kommunalhögskolan ges studenter också möjlighet att som breddstudier fördjupa sig i journalistik.

Lärandeprocesserna stöds under hela studietiden upp av handledning, individuell såväl som i grupp. Den övergripande studieplaneringen stöds upp av en regelbunden lärartutorkontakt.

Studiemiljön

Utbildningen till medianom är svenskspråkig. Den internationella studiemiljön på Arcada och dina studie- och praktikmöjligheter här hemma och utomlands förbereder dig även för en internationell karriär.

Internationalisering

Vardagen på Arcada är fylld av interkulturella möten. Studenter och medarbetare från fler än 50 olika länder har samlats under högskolans tak och dialog och samarbeten över kultur- och nationsgränser är i dag lika självklara som inspirerande.

Och samtidigt som vi välkomnar världen till Arcada blickar även högskolans medarbetare och studenter ut över landsgränserna. Vi är medlemmar i en rad internationella utbytes- och samarbetsnätverk inom undervisning och forskning och vi uppmuntrar våra studenter att läsa kurser, åka på utbyten och genomföra projekt i utlandet.

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har goda möjligheter att åka utomlands och göra en del av studierna där. Arcada samarbetar med universitet och högskolor från Tromsö i norr till Kapstaden i syd, från Kanada i väst till Sydkorea i öst. Du kan som student inom utbildningen till medianom studera vid högskolor i bl.a. Österrike, Irland, Norge och Sydafrika.

Arcada besöks vart år av gästföreläsare. Den expertis de hämtar med sig ger värdefulla internationella perspektiv och garanterar att din utbildning erbjuder den allra senaste kunskapen. Medarbetare och studenter deltar också i internationella konferenser och seminarier som arrangeras på Arcada, i resten av Finland och i utlandet.

Tyngdpunkter i FUI

På Arcada jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten, och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten.

Samarbete med andra aktörer

Vi på yrkeshögskolan Arcada tror och satsar på samarbete med näringsliv och samhälle. Delaktighet i akademiska nätverk, kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över, ett brett kontaktnät inom näringsliv och samhälle samt en aktiv forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ligger till grund för vår ständigt aktuella expertis. Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer omvärlden till nytta.

En röd tråd som löper genom hela Arcadas utbildningsverksamhet är att studier inte enbart handlar om att läsa, utan också om att göra. Du får erfarenhet av arbetslivet både här hemma och i utlandet redan under studietiden på Arcada.

Genom nära samarbete med arbetslivet, som för mediekulturutbildningens del bl.a. omfattar samarbete med YLE och kommersiella aktörer, förvandlas din teoretiska kunskap till praktiska kompetenser redan under studietiden. Dina praktikperioder ger dig den perfekta chansen att kavla upp ärmarna, få arbetslivserfarenhet och inte minst få in en fot på flera olika företag och organisationer. Och kontakten till arbetslivet tar inte slut där. I många kurser jobbar du med verkliga projekt med både nationella som internationella företag som uppdragsgivare och många väljer att skriva sina examensarbeten för en extern organisation.