För att du ska få studieprestationer för en kurs ska examinationskraven för kursen uppnås. Examinationskraven och examinationsformen framgår ur kursbeskrivningen.

Vid Arcada används följande examinationsformer:

 • Demonstationer och presentationer
 • Drama
 • Essäer
 • Färdighetsprov
 • Kollokvier (vetenskapligt debatt tillfälle)
 • PBL-examination
 • Portfolio
 • Produktioner
 • Rapporter
 • Teknisk konstruktion
 • Tentamina: skriftliga-, muntliga-, hem-

Du har rätt att få resultatet på din studieprestation inom 4 veckor från examinations- eller inlämningsdatum.

En godkänd studieprestation bedöms med vitsorden:

 • utmärkta insikter (5)
 • mycket goda insikter (4)
 • goda insikter (3)
 • tillfredsställande insikter (2)
 • nöjaktiga insikter (1)

På särskilda grunder kan vissa studieprestationer bedömas med vitsordet utförd eller godkänd. En kurs som bedömts med ett siffervitsord (1, 2, 3, 4 eller 5) kan inte i efterskott ändras till vitsordet utförd eller godkänd.

En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats. Under denna period ordnas 2 omtentamina. En student har rätt att en gång försöka höja vitsordet för en godkänd studieprestation som examinerats med tentamen. Ett höjningsförsök kan inte sänka vitsordet. En student kan inte avlägga en godkänd kurs på nytt.

För övriga examinationsformer gäller att underkänd prestation omprövas och kompletteras på sätt som examinator fastslår.

Delprestationer för en icke godkänd kurs förfaller då kursen avslutas om inte annat meddelas.

Examinationskrav och deltagande i kurs

Examinationskraven för en kurs ska vara klart uttalade i kursbeskrivningen. Om en student anmält sig till en kurs som kräver särskilda förhandskunskaper bör hen uppfylla dessa krav för att beviljas deltagande i kursen. Om det i kursbeskrivningen finns en fastställd kurs som förhandskunskap bör studenten ha avlagt den specifika kursen. Studenten bör således ha ett godkänt vitsord för den kurs som fastställts som förhandskunskapskrav.

Radering av prestationer

Inga godkända studieprestationer avlagda vid Arcada varken kan eller får strykas ur studentregistret på studerandes begäran. Kurser avlagda vid Arcada avlägsnas inte retroaktivt (i efterskott) trots att dessa inte ingår i de obligatoriska studierna (allmänna grundstudier, ämnesstudier eller breddstudier) och därmed inte skulle behövas för utexaminering.

Omtentamen

De olika utbildningarna följer olika rutiner för när och hur omtentamen genomförs.

Examination och tillgodoräkning

På beslut av examensansvarig har studenten rätt att avlägga en studieprestation vid Arcada som har ersatts av en tillgodoräknad studieprestation. Den tillgodoräknade studieprestationen stryks då ur studentregistret. I övrigt stryks inga godkända studieprestationer ur studentregistret.

Omprövningsnämnden

Student som önskar ändring i bedömningen av studieprestation skall i första hand vända sig till den lärare som svarar för utvärderingen. Härefter har studenten möjlighet att gå vidare till omprövningsnämnden.

Arcadas omprövningsnämnd behandlar ärenden som gäller omprövning av antagningsbeslut, beslut om förlust av studierätt och bedömning av studieprestationer och tillgodoräknande av studier eller kunskaper.

Begäran om omprövning görs genom att fylla i ett webbformulär Extern länk. En bilaga med utförliga motiveringar ska bifogas.

Styrelsen tillsatte Högskolans omprövningsnämnd för mandatperioden 1.8.2023 – 31.7.2025. Omprövningsnämndens sammansättning ser ut enligt följande:

 • Lektor Maria Bäck (ordförande)
  • Suppleant: Lektor Nanna Engebretsen
 • Överlärare Niklas Eriksson
  • Suppleant: Lektor Linda Puukko
 • Lektor Ann-Marie Rosenqvist-Berg
  • Suppleant: Lektor Cia Törnblom
 • Lektor Jari Savolainen
  • Suppleant: Lektor Pernilla Stenbäck
 • Lektor Rene Herrmann
  • Suppleant: Lektor Fredrik Welander
 • Student Amanda Samelin
  • Suppleant: Kompletteras senare

Som föredragande för omprövningsnämnden fungerar jurist Anna Härmä.

Kontaktuppgifter:
Arcada/Omprövningsnämnd
Anna Härmä, jurist
E-post: anna.harma@arcada.fi

Av omprövningsnämndens reglemente framgår de regler som gäller för hur, när och till vem begäran om rättelse av utvärdering skall göras!

Reglemente för omprövningsnämnden vid Arcada

§ 1 Omprövningsnämnd

Vid Högskolan finns en omprövningsnämnd, som behandlar ärenden som enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) skall behandlas av en examensnämnd eller ett motsvarande organ.

§ 2 Omprövningsnämndens sammansättning och tillsättande

Omprövningsnämnden består av en ordförande, fyra övriga personalmedlemmar och en studentmedlem. Varje medlem har en personlig suppleant.

Ordföranden och ordförandens suppleant skall vara överlärare eller lektor. De övriga personalmedlemmarna skall vara lärare.

Ordföranden, medlemmarna samt deras personliga suppleanter förordnas av Högskolans styrelse för en mandatperiod på två år.

§ 3 Omprövningsnämndens uppgifter

Omprövningsnämnden behandlar ärenden som gäller omprövning av

 1. antagningsbeslut i enlighet med yrkeshögskolelagens (932/2014) 57 § 1 mom.;
 2. beslut om förlust av studierätt i enlighet med yrkeshögskolelagens (932/2014) 57 § 2 mom.; samt
 3. bedömning av studieprestationer och tillgodoräknande av studier eller kunskaper i enlighet med yrkeshögskolelagens (932/2014) 57 § 3 mom.

§ 4 Kallelse till möte

Kallelse till möte, inklusive möteshandlingarna, sänds till omprövningsnämndens medlemmar senast tre dagar före mötet.

§ 5 Behandling av ärenden och beslutsfattande

Omprövningsnämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre övrig medlemmar är närvarande.

Omprövningsnämnden avgör sina ärenden på basis av föredragning. Som föredragande fungerar Högskolans jurist. Omprövningsnämnden kan vid behov höra sakkunniga.

Omprövningsnämndens beslut protokollförs och protokollen undertecknas av de medlemmar som deltagit i beslutsfattandet. Medlemmarna och föredraganden har rätt att till beslutet meddela avvikande åsikt.

Föredraganden delger omprövningsnämndens beslut skriftligen till den sökande eller student som sökt omprövning av beslut eller bedömning samt vid fall som gäller bedömning av studieprestationer och tillgodoräknande av studier eller kunskaper till den berörda läraren.

Detta reglemente har fastställts av Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse den 28 januari 2015 och reviderats den 21 januari 2019.