Som utexaminerad kulturproducent från Arcada kan du hantera projekt fulla av förändring, komplexitet och innovation i organisationer av olika storlek – från fria fältet, start-ups, non-profits till stora organisationer – i Finland och globalt.

Examensbenämning: Kulturproducent (YH)

Omfattning: 240 studiepoäng, 4 år

Utbildningssansvarig: Maria Bäck

Studierna förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för arbete inom den kreativa branschen och kulturfältet. En kulturproducent ska kunna navigera mellan Excel, Westö, West End Girls och West End Story. Producentens främsta verktyg är god kommunikationsförmåga, ledarskapsfärdighet, insyn i kulturlivets strukturer i samhället, konst och kulturkännedom, medvetenhet om i vilken riktning samhället utvecklas samt administrativ förmåga. Du lär dig också grunderna i företagsekonomi och försäljningsteknik.

Genom val av breddstudier, praktik och arbetslivsrelaterade projekt liksom val av tema för examensarbete väljer du en profilering inom ditt yrkesområde. Ett antal partnerskap mellan andra utbildningar på Arcada, nyckelpersoner och organisationer i den kreativa branschen och kultursektorn garanterar dig denna möjlighet. Du kan börja profilera dig redan under det första året eller först på det sista året.Du kan välja att fördjupa dig i företagsekonomi, internationellt kulturproducentskap, sociokultur, kulturevenemangsproduktion eller mediekultur.

Lärandeprocesserna stöds under hela studietiden upp av handledning, individuell såväl som i grupp. Den övergripande studieplaneringen stöds upp av en regelbunden lärartutorkontakt.

Studiemiljön

Utbildningen till kulturproducent är svenskspråkig. Den internationella studiemiljön på Arcada och dina studie- och praktikmöjligheter här hemma och utomlands förbereder dig även för en internationell karriär.

Studentutbyte

Vardagen på Arcada är fylld av interkulturella möten. Studenter och medarbetare från fler än 50 olika länder har samlats under högskolans tak och dialog och samarbeten över kultur- och nationsgränser är i dag lika självklara som inspirerande.

Och samtidigt som vi välkomnar världen till Arcada blickar även högskolans medarbetare och studenter ut över landsgränserna. Vi är medlemmar i en rad internationella utbytes- och samarbetsnätverk inom undervisning och forskning och vi uppmuntrar våra studenter att läsa kurser, åka på utbyten och genomföra projekt i utlandet.

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har goda möjligheter att åka utomlands och göra en del av studierna där. Arcada samarbetar med universitet och högskolor från Tromsö i norr till Johannesburg i syd, från Kanada i väst till Sydkorea i öst. Du kan som student inom utbildningen till kulturproducent studera vid högskolor i bl.a. Tyskland, Irland, Norge och Sydafrika.

Att åka på utbyte är inte din enda chans att se dig om i världen tillsammans med Arcada. Flera kurser erbjuder också möjligheter till studieresor och att delta i projekt i utlandet.Arcada besöks vart år av gästföreläsare från världens alla hörn. Den expertis de hämtar med sig ger värdefulla internationella perspektiv och garanterar att din utbildning erbjuder den allra senaste kunskapen. Våra egna lärare och medarbetare är flitiga på att bege sig till partnerhögskolor för att dela med sig av sina kunskaper och hämta hem värdefull know-how. Medarbetare och studenter deltar också i internationella konferenser och seminarier som arrangeras på Arcada, i resten av Finland och i utlandet.

Forskning, utveckling och innovation

På Arcada jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten, och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten.FUI-verksamheten inom kulturområdet fokuserar på tre kunskapsutvecklingsområden:

  • Hybridkonstproduktioner

Konst söker sig nya former och tvärkonstnärliga produktioner blir allt vanligare. Hantering av online communities, transmedia, interaktivitet, sektoröverskridande och virala upplevelser kräver nya kompetenser och FUI-insatser.

  • Entreprenörskap i den kreativa branschen.

För kulturproducenterna innebär entreprenörskap, utöver företagande och Arts & Business, ett skapande av värde. Detta värde kan vara socialt, ekonomiskt och estetiskt. Ett hållbart och starkt entreprenörskap uppstår då dessa tre sammanvävs.

  • Funktionshinder som konstnärlig strategi.

Funktionshinder handlar inte bara om fysisk tillgänglighet för konsumtion av kulturupplevelser utan också om tillgänglighet och mervärde i skapandet av konsten.

Samarbeten

Vi på yrkeshögskolan Arcada tror och satsar på samarbete med näringsliv och samhälle. Delaktighet i akademiska nätverk, kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över, ett brett kontaktnät inom näringsliv och samhälle samt en aktiv forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ligger till grund för vår ständigt aktuella expertis. Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer omvärlden till nytta.

En röd tråd som löper genom hela Arcadas utbildningsverksamhet är att studier inte enbart handlar om att läsa, utan också om att göra. Du får erfarenhet av arbetslivet både här hemma och i utlandet redan under studietiden på Arcada.

Genom nära samarbete med arbetslivet förvandlas din teoretiska kunskap till praktiska kompetenser redan under studietiden. Dina praktikperioder ger dig den perfekta chansen att kavla upp ärmarna, få arbetslivserfarenhet och inte minst få in en fot på flera olika företag och organisationer. Och kontakten till arbetslivet tar inte slut där. I många kurser jobbar du med verkliga projekt med både nationella som internationella företag som uppdragsgivare och många väljer att skriva sina examensarbeten för en extern organisation.