Studiernas struktur

Studieplanen för utbildningen i kulturproduktion genomförs i studiehelheter bestående av 10-30 studiepoäng, vilka utgår från yrkesrelaterade arbetsprocesser t.ex. evenemangsproduktion, projekthantering och publikarbete. Detta ger dig som student möjligheten att producera t.ex. evenemang, festivaler och teaterproduktioner. Ämnesbaserade kurser implementeras i studiehelheter där de stöder arbetsprocessen bäst.

Varje studiehelhet organiseras i form av lärandeprojekt där huvudexaminationen är en produkt som utvärderas t.ex. en festival, en blogg för ett evenemang, en klubb eller en kulturtjänst. Dessa lärandeprojekt dokumenteras i en kompetensportfolio som utvecklar din inlärningskompetens och förmåga till självstyrdhet och självutvärdering. Grunden för studierna är socialkonstruktivistisk pedagogik. Lärarens roll är att handleda studenten i undersökande och utvecklande arbete.

Varje studieår är fokuserat på ett visst tema: Det första året handlar om evenemang och upplevelser och är en introduktion till skapande av konst- och medieupplevelser, kommunikation och produktion av evenemang och festivaler. Under året gör du ett större tvärdisciplinärt projekt som omfattar t.ex. festival- och onlineupplevelser. Alla första årsstudenter arbetar tillsammans i utvecklandet av kommunikationslösningar för projektet samt andra delar av dess produktion.

Det andra året utbildar dig i hanteringen av olika produktionsprocesser och heter Kreativa produktionsprocesser. Året kombinerar olika innovationsprocesser, som t.ex. projekthantering med kreativa praktiker för att skapa en kreativ hållning till produktionen av kultur. Året innefattar också de nödvändiga färdigheterna för konstnärligt skapande. Dessutom introduceras du till ledarskap, kulturpolitik och artist managerns arbetsbild.

Det tredje året integrerar entreprenörskap med olika konstnärliga upplevelser och tillämpande av konst. Du lär dig arbeta tvärsektoriellt och utför en längre praktik inom valfri bransch, antingen i Finland eller utomlands. Årets tema är Företagande och delaktighetfrämjande.

Det fjärde året har du möjligheten att ytterligare fördjupa och bredda din kompetens åt det håll du själv önskar. Ett antal samarbeten med andra utbildningar på Arcada, nyckelpersoner och organisationer i den kreativa branschen och kultursektorn garanterar dig denna möjlighet. Du kan välja att fördjupa dig i företagsekonomi, internationellt kulturproducentskap, sociokultur, kulturevenemangsproduktion eller mediekultur. Genom examensarbetet kan du bygga vidare på din historiska och teoretiska förståelse av kulturfältet och utvecklingen av kulturekonomin. På detta sätt utvecklar du färdigheten att skapa dina egna kreativa initiativ, som kan vara praxisbaserade, forskningsbaserade, policy-baserade eller en kombination av alla dessa.

Allmänna studier

Studenten kan använda informations- och kommunikationsteknik samt andra studieverktyg för att möjliggöra målmedvetna och självstyrda studier. Studenten utvecklar sin språkliga kompetens i svenska, finska och engelska.

Grund- och ämnesstudier

Breddstudier

Breddstudier gör det möjligt för dig att bekanta dig med andra sektorer och/eller att fördjupa dig i flera kulturprojekt och produktioner.

Praktik

Du utför en inledande yrkespraktik under ditt andra studieår och en fördjupande praktik under ditt tredje studieår. Totalt utför du 30 ECTS i praktik. Läs mer om praktiken här.

Metodik och examensarbete

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. Examensarbetet är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete.

Examensarbetet ska visa att du som student har uppnått vissa kunskaper och färdigheter samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion. Detta förutsätter att du som skribent självständigt ska kunna lösa det eller de problem som ligger till grund för examensarbetet på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara de krav som ställs på en kandidatexamen d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework Extern länk). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt.

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag. Examensarbetet utformas så att det stöder din egen kompetens samt preferens och därmed leder till nya, mera innovativa angreppssätt och sociala innovationer. Läs mer om examensarbetet i avsnittet studiegång.