Alla studenter på Arcada läser minst 15 studiepoäng språk under sina studier.

Språkundervisningen på Arcada sköts av lärarna vid språkenheten. Vi ordnar kurser i de obligatoriska språken svenska, finska och engelska. Genom att samarbeta med Hanken Extern länk kan vi erbjuda kurser i också franska, spanska, tyska och ryska.

Därtill utvärderar språkenhetens lärare dina kunskaper i de inhemska språken, så att du i ditt examensbetyg får den anteckning om språklig kompetens som enligt lagen (424/2003, 6 §) krävs av offentligt anställda.

Gemensamma språkstudier

Alla studenter på de svenskspråkiga utbildningarna avlägger minst fem studiepoäng i svenska, finska och engelska. På de engelska utbildningarna avlägger studenterna med något av de inhemska språken som skolbildningsspråk likaså 5 sp svenska, finska och engelska. Studenter på de engelska utbildningarna som fått sin skolbildning i utlandet eller på ett annat språk avlägger 10 sp svenska och 5 sp engelska inom ramen för de för alla gemensamma språkstudierna.

Utöver de gemensamma språkstudierna har flera utbildningar ytterligare språkstudier i sina examenskrav. Dessa språkkurser är då särskilt anpassade till respektive utbildning och kommer ofta i ett senare skede av studierna.

Språk som breddstudier

Oberoende av utbildning kan du välja språk som breddstudier. Ett breddstudiepaket omfattar minst 15 studiepoäng (huvudregeln är att alla 15 sp avläggs i samma språk, inte som en kombination av flera nybörjarspråk). Språkkurserna undervisas i allmänhet utgående från svenska, men också internationella studenter är välkomna och får vid behov hjälp på engelska. Nybörjarsvenska och nybörjarfinska undervisas med engelska som stödspråk.

Om du inte har tidigare kunskaper i finska vill vi uppmuntra dig att välja minst 15 sp nybörjarfinska för att underlätta kontakterna med arbetslivet. Arcada ordnar egna stödkurser som hjälper dig att utveckla din finska. Via högskolornas samarbetsprojekt Kivanet Extern länk kan du studera olika språk. Unitandem Extern länkär ett annat alternativ där språkstudierna bygger på att man lär någon annan sitt språk och i gengäld får man lära sig hens språk.

Dispens

Studerar du på någon av de svenska utbildningarna vid Arcada och har fått din skolbildning på Åland eller i något annat land än Finland? Upplever du att kurserna i finska är på en alltför hög nivå för dig? Du kan i så fall ansöka om dispens från kurserna i finska. Dispensen gäller nivåkraven på kurserna i finska, däremot ska du avlägga samma antal studiepoäng i finska som ingår i de obligatoriska språkstudierna i utbildningen. Dispensen antecknas på ditt examensbetyg. Det är viktigt att du är medveten om att kraven för den officiella språkliga kompetensen Extern länk då inte uppfylls.

Språkchefen kan bevilja dispens från nivåkravet i finska för studenter som fått sin skolbildning på Åland eller utomland eller för studenter som har haft en anpassad läroplan i tidigare språkstudier. Ansök om dispens via den här blanketten Extern länk. I övriga fall är det rektor som kan bevilja eventuell dispens från språkstudier. Börja alltid med en diskussion med chefen för språkenheten.

Arcada ordnar nybörjarkurser i finska med engelska som undervisningsspråk, Finnish for Beginners 1, 2 och 3. Om du tycker att de här kurserna är alltför lätta erbjuder t.ex. Arbis kurser av olika svårighetsgrad.