Alla studenter på Arcada läser minst 15 studiepoäng språk under sina studier.

Språkenheten ansvarar för språkundervisningen på Arcada. Språken är en del av professionsstudierna. Engelska, svenska och finska är obligatoriskt för alla svenska utbildningar. 

Språkenhetens lärare utvärderar dina kunskaper i de inhemska språken, så att du i ditt examensbetyg får den anteckning om språklig kompetens som enligt lagen (424/2003, 6 §) krävs av offentligt anställda.

Språk som professionsstudier

Studenter på de svenskspråkiga utbildningarna avlägger minst fem studiepoäng (sp) i svenska, finska och engelska. På de engelska utbildningarna avlägger studenter med något av de inhemska språken som skolbildningsspråk också 5 sp svenska, finska och engelska. Studenter på de engelska utbildningarna som fått sin skolbildning i utlandet eller på ett annat språk avlägger 10 sp nybörjarsvenska och 5 sp engelska.

Utöver de gemensamma språkstudierna har flera utbildningar ytterligare språkstudier i sina examenskrav. Dessa språkkurser är då särskilt anpassade till respektive utbildning och kommer ofta i ett senare skede av studierna.

Språk som utvecklingsstudier

Du kan välja främmande språk som utvecklingsstudier via vårt samarbete med andra högskolor. Ett språkpaket omfattar minst 15 studiepoäng (huvudregeln är att alla 15 sp avläggs i samma språk, inte som en kombination av flera nybörjarspråk). 

Hanken Extern länk kan du studera franska, spanska och tyska.

Via högskolornas språknätverk Kivanet Extern länk kan du studera olika språk, allt från kinesiska till italienska. 

Unitandem Extern länk är ett annat alternativ där språkstudierna bygger på att du lär någon annan ditt språk och i gengäld får du lära dig hens språk.

Det är möjligt att avlägga språkstudier via andra arrangörer eller högskolor också. För att få språkstudier tillgodoräknade på Arcada är det möjligt att du måste göra ett nivåtest på Arcada. Du kan kontakta språkchefen på förhand om du hittar en intressant kurs som du vill inkludera i dina studier på Arcada.

Finska

I de svenskspråkiga utbildningar ingår 5 sp branschinriktad finska i professionsstudierna. I samband med den obligatoriska kursen ska du påvisa kunskaper på minst B1-nivå Extern länk . Både dina muntliga och skriftliga kunskaper utvärderas. I examensbetyget får du ett officiellt språkintyg som är en förutsättning för anställning inom den offentliga sektorn, men i många branscher är språkintyget också en grund för språktillägg på lönen.

På svenskspråkiga utbildningar är det obligatoriskt att ha minst 5 studiepoäng finska. Om du inte har gått i skola i Finland och inte har tidigare kunskaper i finska har du rätt att välja en nybörjarkurs i finska i stället för den branschinriktade kursen. Du ska då anhålla om dispens. Vill vi ändå uppmuntra dig att välja minst 15 sp nybörjarfinska för att underlätta kontakterna med arbetslivet. Arcada ordnar nybörjarkuser i finska. 

Om du har gått i skola i Finland och ditt skolbildningsspråk är svenska ska du läsa den obligatoriska branschinriktade kursen i finska och påvisa kunskaper som krävs av offentligt anställda. Om din finska är svag och du behöver förbättra dina kunskaper, kan du välja finskakurser på lägre nivå som övning. Observera ändå att kurser på en lägre nivå än den obligatoriska inte kan räknas som utvecklinsstudier. Välj gärna UniTandem Extern länk! Via UniTandem kan du få en språkkompis som lär dig finska och du lär hen svenska.  

Dispens

Dispens innebär att man blir befriad från nivåkraven i ett obligatoriskt språk som hör till ens studier. 

Du som studerar du på någon av de svenska utbildningarna och har fått din skolbildning på Åland eller i något annat land än Finland kan anhålla om dispens från nivåkravet i finska, om du upplever att kurserna i finska är på en alltför hög nivå för dig. Dispensen gäller nivåkraven på kurserna i finska, däremot ska du avlägga samma antal studiepoäng i finska som ingår i de obligatoriska språkstudierna i utbildningen. Dispensen antecknas i ditt examensbetyg. Det är viktigt att du är medveten om att kraven för den officiella språkliga kompetensen Extern länk då inte uppfylls.

Språkchefen kan bevilja dispens från nivåkravet i finska för studenter som fått sin skolbildning på Åland eller utomlands eller för studenter som har haft en anpassad läroplan i tidigare språkstudier. Ansök om dispens via den här blanketten Extern länk. I övriga fall är det rektor som kan bevilja eventuell dispens från språkstudier. Börja alltid med en diskussion med chefen för språkenheten.