Utbildningen i företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande.

Examensbenämning: Tradenom (YH)
Omfattning: 210 studiepoäng, 3½ år
Utbildningsansvarig: Susanna Fabricius

Utbildningen ger ett brett baskunnande inom företagsekonomins olika delområden, färdigheter i metodik och informationsbehandling för affärsutveckling samt ett fördjupat kunnande inom ett ämnesområde (ekonomistyrning, logistik, marknadsföring eller turism och upplevelsehantering) enligt antagning på basen av vitsord i ämnets introkurs. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och flera studieavsnitt föreläses även på engelska.

Placering i arbetslivet/Karriärmöjligheter

Då du blir färdig tradenom har du färdigheter för en karriär i olika typers företag och organisationer. Ofta börjar du i assisterande roller eller som sakkunnig varefter du går vidare till positioner som förman eller chef. Din titel kan t.ex. vara:

Inköpschef - Produktkategorichef - Key Account Manager - Online marketing manager - Varumärkesassistent - Försäljningsassistent - Logistikchef - Distribution Coordinator - Inköpare - Utställningskoordinator - IT-ansvarig - Marknadsassistent - Försäljare - Projektplanerare - Konsult - Kundrådgivare - Controller - Projektchef - Ekonomiassistent -Koncernredovisare.

Generellt kan påpekas att tradenomer från Arcada klarat sig bra på arbetsmarknaden oberoende av inriktningen de valt. Statistik gällande tradenomers placering i arbetslivet hittar du på tradenomförbundets sidor:

Tradenomit Extern länk

Högre yrkeshögskoleexamen

Visste du att studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen (bachelor) och har minst två års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen (master)? En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet.

En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder masterutbildning av olika slag, bl.a International Business Management.

Magisterexamen vid universitet

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Magisterstudierna omfattar i regel 120 studiepoäng (två års heltidsstudier). Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas.

Doktorsexamen

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.