Målet är att utbilda fysioterapeuter med ett brett baskunnande inom yrkets olika delområden samt ett fördjupat kunnande inom ett av programmets kompetensområden; hälsofrämjande fysioterapi, klinisk fysioterapi, rehabiliterande fysioterapi.

Examensbenämning: Fysioterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Joachim Ring

Studierna fokuserar på metoder och strategier som används inom fysioterapi för att främja och upprätthålla individers, gruppers och befolkningens hälsa, funktions- och arbetsförmåga.

Utbildningen innehåller både teoretiska studier och yrkespraktik. I studierna poängteras vikten av vetenskapligt tänkande som i praktiken ger förutsättningar för ett evidensbaserat arbetssätt inom fysioterapin och förmåga att utveckla yrket och den egna yrkeskompetensen. Studenten kan delta i mångprofessionella team och i projekt som sakkunnig, vara med i utveckling av digitala tjänster samt delta i innovationer inom E-hälsa. Kunskaper om kommunikation, lärande, ledarskap och företagsamhet utgör viktiga komponenter i ämnet. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och vissa kurser kan föreläsas på engelska.

Samarbeten

Utöver ett brett akademiskt nätverk inom utbildning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och mångsidigt samarbete med partnerhögskolorna har Arcada som högskola nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Genom de här nätverken till högskolor och arbetsliv tillgodogör Arcadas studenter sig den senaste expertisen och värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Placering i arbetslivet

Yrkeshögskoleexamen är en examen på kandidatnivå, som ger en yrkesidentitet och en direkt koppling till arbetsmarknaden. De studenter som studerat vid Arcada har placerat sig bra i arbetslivet. Sysselsättningsgraden för Arcadastudenter har efter avslutade studier hört till de bästa i landet. Efter avlagd examen kan man jobba som sakkunnig inom sitt eget yrkesområde både inom den privata och offentliga social- och hälsovården eller inom olika typer av företag eller organisationer. Utbildningen ger också bra förutsättningar för arbete i branschen utomlands.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst två års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till två högre yh-examina inom social- och hälsovård: Leadership in Nordic Healthcare samt Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) är en daglig verksamhetsform som starkt integreras i undervisningen. FUI – verksamheten är en drivande kraft i all kunskapsutveckling inom högskolan. Undervisningen i Arcada är forskningsbaserad och högskolan har ett allmänt uppdrag att sprida kunskap i samhället. Studenterna knyts till FUI - verksamheten bl.a. genom uppdrag i projekt som bedrivs av personalen. Examensarbeten och olika projekt är en del av FUI- verksamheten och studenterna har en aktiv roll i dessa bl.a. genom arbetslivskontakter och det samarbete som skapas inom ramen för utvecklingen av kunskap och kompetens i arbetslivet.

Arcadas övergripande mål är att externt och internt skapa en miljö för internationellt erkänd FUI - verksamhet som är gränsöverskridande över yrkesområden och fokuserar på olika arbetsmiljöer i vilka resultaten sedan tillämpas.

FUI - verksamhet fokuserar inom branschen hälsa och välfärd samt vård primärt på tre kunskapsutvecklingsområden: hälsofrämjande, patientsäkerhet och social delaktighet. Dessa profilområden är starkt relaterade till laboratoriemiljöer. I miljöerna förenas teori och praktik till en integrerad kunskap och kompetens.

Inom hälsofrämjande utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv. Ett centralt utvecklingsområde handlar om det hälsofrämjande ledarskapet.

Inom området för social delaktighet är ett målområde för kunskapsutveckling grupper med särbehov, ett annat det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta målgrupper som missbrukare, ensamma äldre och utslagna barn och unga är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder såsom mental ohälsa och olika funktionsnedsättningar.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; avancerad klinisk vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för de mänskliga faktorerna berör problematiken kring hur man kan minska risker och garantera en trygg och säker vård och omsorg genom att utveckla processer som beaktar ledarskap, beslutsfattande, uppgiftshantering och situationsbedömning, samt förutseende rapportering.