På denna sida hittar du all information om fysioterapiutbildningens studieplan för dig som börjat 2021 eller senare

Allmän information

Utbildningens målgrupp

Utbildningens målgrupp är främst personer med utbildning från minst andra stadiet med intresse för fysioterapi som har färdighet att studera på svenska.

Examen som avläggs och omfattning

Fysioterapeut (YH), bachelor, 210 sp, 3,5 år

Huvudsakligt undervisningsspråk

Svenska

Praktik

I denna utbildning ingår 75 studiepoäng praktik. Praktikernas natur och omfattning följer nationella och internationella kompetenskrav. Kompetensutvecklingen sker i progression med samma struktur som utbildningen i övrigt. Praktik förverkligas i avancerade professionsstudier, utvecklingsstudier och forskningsstudier. Fysioterapeutens praktik under utbildningen regleras förutom av den nationella lagstiftningen också av ett EU-direktiv (2005/36/EG).

Behov - samhälle och arbetsliv

En åldrande befolkning samt en ökad fysisk inaktivitet i alla åldrar är en stor utmaning i dagens samhälle. Den ökade fysiska inaktiviteten har sin grund i förändrad livsstil och arbetsbelastning i och med att samhället digitaliseras. Fysisk inaktivitet i kombination med en nedsatt funktions- och arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom inverkar ytterligare på personers hälsa och välbefinnande. Detta medför ett ökat behov av både hälsofrämjande och rehabiliterande fysioterapitjänster i form av olika formers stöd för att bemästra vardagen och självständigt kunna fungera i hemmiljö och arbetsliv. Det finns även behov av att få hjälp och stöd i olika utsatta situationer. Exempel på detta är i samband med en olycka eller ett plötsligt insjuknande där personens funktionsförmåga för stunden är nedsatt eller en bestående nedsättning uppstått. Då behövs fysioterapeutiska insatser för att kunna adaptera sig till det nya läget och optimera sin funktionsförmåga.

Fysioterapin behöver utveckla personcentrerade hälsoteknologiska lösningar och stödformer i multiprofessionella team. Målet är att uppehålla hälsa och välfärd och möjliggöra ett hållbart liv. Strävan bör därmed vara att öka och utveckla funktionsförmåga, delaktighet och tillgänglighet. Då bemötandet är av stor vikt i detta människonära yrke, utmanar samhällets digitalisering både de etiska aspekterna och möjligheten till dialog och växelverkan. Digitaliseringen möjliggör även att stöda rehabiliteringsprocessen hos personer som behöver fysioterapeutiska insatser och är bosatta geografiskt långt från närmaste instans/lokalitet som handhar fysioterapi.

Dagens arbetsliv kräver kunskap och färdigheter att snabbt reagera på de förändringar som sker. En gedigen kunskapsgrund behövs för att kritisk kunna granska de fysioterapeutiska metoder som används. Detta kräver utmärkta kärnkunskaper inom den egna professionen och att utbildningen utgår från evidensbaserade metoder som är kostnadseffektiva. Framtida arbetsmarknad för fysioterapeuter är till sin natur mångsidig och terapin utförs på kliniker, hemma hos personer, vid olika företag och digitalt. Fysioterapiutbildningen kan svara på detta behov genom att utbilda studenter med en gedigen och mångsidig kompetens.

Utbildningens profil och kompetenser

Den valda profilen/profilerna

Utbildningen utvecklar fysioterapeutens förmåga att använda strategier och evidensbaserade metoder som främjar och upprätthåller individers, gruppers och befolkningens funktionsförmåga och delaktighet. Genom detta bidrar fysioterapeuterna till hälsa, välfärd i form av tex ett tillgängligt samhälle och ett hållbart arbetsliv. Utbildningen utvecklar fysioterapeutens förståelse för personcentrerad rehabilitering samt kompetens i bedömning, evaluering, handledning och terapeutiskt kunnande. I studierna poängteras vikten av etiskt och kritiskt reflektivt tänkande som ger en förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom fysioterapin. Därutöver förmåga att utveckla den egna yrkeskompetensen och yrket. Fysioterapeuten kan därmed delta som sakkunnig i mångprofessionella team och nätverk. Användning av digitala lösningar är självklara arbetssätt i det hälsofrämjande- och rehabiliterande arbetet. Utbildningen ge färdigheter att använda och utveckla redskap och digitala tjänster inom hälsoteknologi. På detta sätt kan befintliga resurser utnyttjas effektivt och tjänsteproduktion för en kvalitativ rehabiliteringsprocess utvecklas. Detta sker tillsammans med personen i de för professionen typiska mångprofessionella sammanhangen. Kontakter och samarbete med de nordiska länderna är en naturlig del, med den nordiska välfärdsmodellen som gemensam utgångspunkt. Utbildningen arbetar för att upprätthålla den tvåspråkiga servicen i landet inom fysioterapi.

Utbildningens struktur

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionell lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamwork och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

Professionsspecifika studier (135 sp)

Människan i rörelse - Grundläggande studier (30 sp )
Professionsspecifik kommunikation (5sp) integrerad

Efter avlagd modul kan du redogöra för människans byggnad och funktion med fokus på människans rörelse under hela livscykeln. Du kan på grundläggande nivå utföra bedömningar och undersökningar samt handleda ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Du kan identifiera grundläggande element i fysioterapins professionella kommunikation och genomföra grundläggande intervjuer och observationer. Du kan välja lämpliga studiestrategier och konstruktivt genomföra studierna både individuellt och i grupp.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Människans anatomi, fysiologi och biomekanik 10 sp
 • Människans utveckling och motoriks inlärning 5 sp
 • Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga 10 sp
 • Svenska och kommunikation för fysioterapi 5 sp

Hälsofrämjande verksamhet - Avancerade studier (20 sp)
Professionsspecifik kommunikation (5sp) integrerad

Efter avlagd modul kan du argumentera för det hälsofrämjande perspektivet inom fysioterapin. Du har avancerad kunskap inom olika vägledningsmetoder samt kunskap att kritiskt och hållbart välja metoder som främjar funktionsförmåga och hälsa hos både individer och grupper inom olika gemenskaper i samhället. Du kan stöda personer och grupper till delaktighet och arbeta för allas rätt till tillgänglighet. Du kan reflektera över hur den humanistiska människosynen där människan ses som en holistisk helhet tar sig uttryck i fysioterapeutens arbete. Du utnyttjar möjligheterna som teknologin erbjuder för att stöda människors välbefinnande.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter 5 sp
 • Arbetshälsa och ergonomi 5 sp
 • Hälsofrämjande motion 5 sp
 • English Professional Communication FT 5 sp

Fysioterapeutiska bedömningar och metodier (25 sp) - Avancerade studier
Professionsspecifik kommunikation (5sp) integrerad

Du har avancerad teoretisk kunskap kring fysioterapeutisk undersökning, planering och genomförande av fysioterapeutiska åtgärder. Du kan beskriva och ta i beaktande personens helhetssituation gällande rörelse- och funktionsförmåga samt förändringar i dessa till följd av sjukdom eller skada. Du kan kritiskt reflektera över och välja metoder som främjar funktionsförmåga och hälsa hos både individer och grupper inom olika gemenskaper i samhället. Du kan använda grundläggande teknologisk utrustning för detta arbete. Du kan reflektera över din förmåga att vara självstyrd i ditt lärande

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Fysioterapeutisk träning och metoder 10 sp
 • Hälsoteknologi och bedömning 10 sp
 • Fysioterapian suomi 5 sp

Klinisk fysioterapi och rehabilitering - Avancerade studier (30 sp)

Du kan utföra grundläggande moment inom fysioterapin, så som undersökning, handledning, rådgivning, terapeutisk träning och fysikalisk terapi samt resonera kring dess användning ur ett bredare perspektiv inom den mångprofessionella rehabiliteringen. Du kan även reflektera över hälsoteknologins stöd och användningsmöjligheter i dessa sammanhang. Du kan utgående från personens resurser och behov självständigt genomföra terapeutisk träning, manuell och fysikalisk terapi. I interaktionen kan du etablera ett personcentrerat förhållningssätt till personen och övriga berörda. Du kan i ditt arbete anta ett brukarperspektiv och beakta etiska- och hållbarhetsfrågor i rehabiliteringsprocesser. Du kan reflektera över styrkor och utvecklingsbehov i din professionella kompetensutveckling. Modulen innefattar praktik där kompetenserna i fokus tillämpas och övas.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar 5 sp
 • Stöd- och rörelseorganens fysioterapi 1 5 sp
 • Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 5 sp
 • Yrkespraktik 1 10 sp
 • Stöd- och rörelseorganens fysioterapi 2 5 sp

Tillämpad fysioterapi och rehabilitering - Avancerade studier (30sp)

Modulen har fokus på det kliniska resonemanget inom yrket. Du har därmed avancerad kunskap inom fysioterapins område för bedömning, diagnosticering samt intervention. Du tillämpar ett kliniskt resonemang i processen att ställa en etisk hållbar fysioterapeutisk diagnos. Efter avlagd modul har du avancerad kunskap i fysioterapeutisk handledning och rådgivning. Du kan även självständigt använda olika hälsoteknologiska lösningar som stöd för motivering, planering, förverkligande samt uppföljning av terapin. Du kan med stöd av hälsoteknologi se dess användning ur ett bredare perspektiv inom den mångprofessionella rehabiliteringen. Du kan argumentera och konstruktivt framföra dina synpunkter i olika lokala professionella sammanhang. Du kan i dessa situationer relatera till fysioterapins internationella utveckling. Du driver utveckling och innovationer ur ett brukarperspektiv samtidigt som du gör en etisk och ekonomisk konsekvensbedömning. Modulen innefattar praktik där kompetenserna i fokus tillämpas och övas.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Neurologiks fysioterapi och rehabilitering 2 5 sp
 • Psykofysisk fysioterapi 5 sp
 • Yrkespraktik 2 10 sp
 • Yrkespraktik 3 10 sp

Utvecklingsstudier (30 sp)

Utvecklingsstudier (15-20 sp)

Efter avlagd modul har du förmåga att möta olika framtida behov och utmaningar på ett ansvarsfullt sätt i en lokal och global samhällskontext. Du har en professionell lärande- och karriärkompetens med förmåga att identifiera, analysera och lösa problem i arbetslivet. Du kan tillämpa din etiska kompetens och hållbarhetskompetens i det praktiska arbetet. Du kan bidra till utvecklingsdrivande processer i professionell kontext. Du förmår tillämpa dina kreativa och innovativa färdigheter och ta stöd av tekniken för att skapa utveckling. Du kan samarbeta professionellt med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher. Du kan agera medvetet i olika sociala internationella och interkulturella miljöer och reflektera analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i sammanhanget. Du kan verka för öppenhet i grupper, organisationer och samfund.

I modulen ingår följande alternativa studieenheter:

 • Arbetslivsrelaterat projekt 15 sp

Utvecklingspraktik (10-15 sp)
(I enlighet med EU direktiv krävs minst 75 sp praktik totalt)

Efter avlagd modul kan du tillämpa de kunskaper och färdigheter utbildningen ger, samt kan självständigt utföra typiska arbetsuppgifter inom branschen och inom det område du valt att fördjupa dig i. Du kan med ditt arbete skapa ett mervärde för företagen och har praktisk erfarenhet av att arbeta med branschspecifika uppgifter. Du kan agera i arbetslivet på ett sätt som visar självständigt ansvarstagande, förmåga att ta initiativ och att nyutveckla produkter och tjänster. Du kan förklara vad som förutsätts för företagande och entreprenörskap

Forskningsstudier 30 sp

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd i en avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande alternativa studieenheter:

 • Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
 • Fördjupad metodik 5 sp
 • Tillämpad metodik 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp