Hälsovårdarutbildningen har som mål att utbilda professionella hälsovårdare med sjukskötarkompetens.

Examensbenämning: Hälsovårdare (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Anu Nyberg

Hälsovårdarkompetensen är bred och har en stark förankring både inom vårdvetenskapen och folkhälsovetenskapen och ger därmed en helhetssyn på hälsa både för den enskilda individen i alla åldrar, grupper av olika slag samt hela befolkningen. Arbetssättet kännetecknas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt samt evidensbaserad patientsäker vård där klienten står i fokus och är delaktig i sin egen vård och beslut som rör den.

Hälsovårdaren kan delta i mångprofessionella team som sakkunnig. Hälsovårdaren kan vara representant för vårdarbetet på bred bas, som expert inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet och har kompetens att fortbilda sig till lärare, ledare och forskare.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

En kompetensstyrd studieplan som dels är i linje med de nationella kompetenserna och dels följer EU-direktiven stöder studenten i att nå utbildningens mål.

Samarbeten

Utöver ett brett akademiskt nätverk inom utbildning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och mångsidigt samarbete med partnerhögskolorna har Arcada som högskola nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Genom de här nätverken till högskolor och arbetsliv tillgodogör Arcadas studenter sig den senaste expertisen och värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Placering i arbetslivet/Karriärmöjligheter

Yrkeshögskoleexamina är yrkesinriktade grundexamina på kandidatnivå och ger en yrkesidentitet och direkt koppling till arbetsmarknaden. De studenter som studerat vid Arcada har placerat sig bra i arbetslivet och sysselsättningen för Arcada studenter är god efter avslutade studier. Efter avlagd examen kan man jobba som sakkunnig inom sitt eget yrkesområde både inom den privata och offentliga social- och hälsovården eller inom tredje sektorn.

Som utbildad hälsovårdare kan du fungera inom mödra-, barn-, skol-, studerande- och företagshälsovården samt inom hälsocentralverksamheten och hemsjukvården. Du kan också arbeta inom olika samfund och förbund som expert på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård. Som hälsovårdare kan du också arbeta som sakkunnig inom olika projekt både nationellt och internationellt. Du kan också fungera som självständig företagare inom olika områden.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst tre års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till fem högre yh-examina inom social- och hälsovård: det sociala området, hälsofrämjande, rehabilitering och avancerad klinisk vård (med tyngdpunkt på patientsäkerhet) och Global Health Care (i samarbete med yrkeshögskolan Diak). Via Öppna yrkeshögskolan kan du även avlägga studier på högre yrkeshögskolenivå utan tre års arbetserfarenhet.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten. FUI-verksamheten fokuserar inom Institutionen för hälsa och välfärd på tre kunskapsutvecklingsområden:

Inom hälsofrämjande arbete utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och inom delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och inom stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv samt livsstils relaterat hälsofrämjande arbete.

Inom området för social delaktighet fokuserar kunskapsutvecklingen dels på grupper med särbehov, dels på det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta klientgrupper är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder som handikapp, mental ohälsa eller funktionshinder i stöd- och rörelseapparaten.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; avancerad klinisk vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för avancerad klinisk vård handlar om att garantera patientsäkerheten inom högt riskfyllda vårdområden som återupplivning, läkemedelsbehandling, akut-, intensiv- och anestesivård samt förlossning. Området för de mänskliga faktorerna berör problematiken kring hur man kan minska risker och garantera en trygg och säker vård och omsorg genom att utveckla processer som beaktar ledarskap, beslutsfattande, uppgiftshantering och situationsbedömning, samt förutseende rapportering.