Målet är att utbilda idrottsinstruktörer med ett brett baskunnande inom yrkets olika delområden samt ett fördjupat kunnande inom ett av utbildningens inriktningsalternativ; hälsofrämjande eller tränarskap.

Examensbenämning: Idrottsinstruktör (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år

Idrottsinstruktören kan leda och samarbeta med idrotts- och motionsutövare och stöda dem i deras idrottsliga utveckling. Hon/han kan planera, genomföra och utvärdera olika former av motions- och idrottsevenemang. Hälsopromotören kan därutöver planera, genomföra, utvärdera och utveckla hälsofrämjande aktiviteter och projekt på individ, grupp- och samhällsnivå, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper.

Utbildningen innehåller både teoretiska studier och yrkespraktik. I studierna poängteras vikten av vetenskapligt tänkande och en forskningsbaserad kunskapsgrund, som i praktiken ger förutsättningar för ett evidensbaserat arbetssätt och förmåga att utveckla yrket och den egna yrkeskompetensen. Kunskaper om kommunikation, lärande, ledarskap och företagsamhet utgör viktiga komponenter i ämnet.

Samarbeten

Utöver ett brett akademiskt nätverk inom utbildning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och mångsidigt samarbete med partnerhögskolorna har Arcada som högskola nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Genom de här nätverken till högskolor och arbetsliv tillgodogör Arcadas studenter sig den senaste expertisen och värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Placering i arbetslivet

Yrkeshögskoleexamen är en examen på kandidatnivå, som ger en yrkesidentitet och en direkt koppling till arbetsmarknaden. De studenter som studerat vid Arcada har placerat sig bra i arbetslivet. Sysselsättningsgraden för Arcada studenter har efter avslutade studier hört till de bästa i landet.

Idrotten utgör ett brett arbetsfält med arbetsmöjligheter inom kommersiella och kommunala organisationer, föreningar och förbund. Idrottsinstruktören kan arbeta som tränare, coach, ledare, sportchef och inom HRM (Human Resource Management), marknadsföring, rådgivning, service och administration samt med idrottsevenemang. Hälsopromotören verkar inom den offentliga, privata och tredje sektorn och arbetar ofta i mångprofessionella nätverk. Utbildningen ger också bra förutsättningar för arbete i branschen utomlands.

Fortsatta studier

Högre yrkeshögskoleexamen (master)

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst två års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen (master). En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet.

En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder två masterutbildningar inom idrott, social- och hälsovård: Leadership in Nordic Healthcare samt Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle.

Magisterexamen vid universitet

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Magisterstudierna omfattar i regel 120 studiepoäng (två års heltidsstudier). Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas.

Idrottsinstruktörer (YH) kan söka till gymnastiklärarstudier vid Jyväskylä universitet. Förutom själva magisterstudierna krävs också i regel 55 sp brostudier.

Licentiat - och doktorsexamen

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) är en daglig verksamhetsform som starkt integreras i undervisningen. FUI-verksamheten är en drivande kraft i all kunskapsutveckling inom högskolan. Undervisningen i Arcada är forskningsbaserad och högskolan har ett allmänt uppdrag att sprida kunskap i samhället. Studenterna knyts till FUI-verksamheten bl.a. genom uppdrag i projekt som bedrivs av personalen. Examensarbeten och olika projekt är en del av FUI-verksamheten och studenterna har en aktiv roll i dessa bl.a. genom arbetslivskontakter och det samarbete som skapas inom ramen för utvecklingen av kunskap och kompetens i arbetslivet.

Arcadas övergripande mål är att externt och internt skapa en miljö för internationellt erkänd FUI -verksamhet som är gränsöverskridande över yrkesområden och fokuserar på olika arbetsmiljöer i vilka resultaten sedan tillämpas.

I FUI -verksamheten fokuserar inom branscherna hälsa och välfärd samt vård primärt på tre kunskapsutvecklingsområden: hälsofrämjande, patientsäkerhet och social delaktighet. Dessa profilområden är starkt relaterade till laboratoriemiljöer. I miljöerna förenas teori och praktik till en integrerad kunskap och kompetens.

Inom hälsofrämjande utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv. Ett centralt utvecklingsområde handlar om det hälsofrämjande ledarskapet.

Inom området för social delaktighet är ett målområde för kunskapsutveckling grupper med särbehov, ett annat är det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta målgrupper som missbrukare, ensamma äldre och utslagna barn och unga är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder som handikapp, mental ohälsa och funktionshinder i stöd- och rörelseapparaten.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; riskfylld vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för riskfylld vård handlar om att garantera patientsäkerheten.