På denna sida hittar du all information om idrottsinstruktörsutbildningens studieplan för dig som börjat 2021 eller senare

Allmän information

Utbildningens namn

Idrott och hälsopromotion

Utbildningens målgrupp

Utbildningens målgrupp är främst personer med utbildning från minst andra stadiet med intresse för ergoterapi som har färdighet att studera på svenska.

Examen som avläggs och omfattning

Idrottsinstruktör (YH), 210 sp, 3,5 år

Huvudsakligt undervisningsspråk

Svenska

Behov - samhälle och arbetsliv

Ökad fysisk inaktivitet i alla åldrar, stress och försämrad arbetshälsa samt demografisk utveckling är några av det utmaningar vi möter idag. För att uppnå förändringar i beteenden och villkor som leder till hälsovinst på befolkningsnivå krävs målmedvetenhet och långsiktighet. Idrott och motion kan användas som medel för ett flertal hälsofrämjande åtgärder, såsom ökad integration, ökad jämlikhet, hållbara relationer, ökad mental hälsa, minskad marginalisering och förebyggande av sjukdom. Vi behöver förstå den ständiga förändringen i samhället och vi behöver kunna anpassa verksamheten i enlighet med den. En förutsättning för att vara aktör i framtidens samhälle är att utgå från en etiskt hållbar värdegrund. Denna bör ligga som grund för alla hälsofrämjande åtgärder.

I idrotts- och hälsobranschen finns det i dag en mångfald av olika aktörer med olika utbildningsnivåer och kompetenser. Ökad professionell kompetens och kommersialisering inom idrotten erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter för högskoleutbildade tränare och experter inom idrottsfältet. Det är viktigt att kunna påvisa både högskolekompetens och hög kvalitet på tränarskap, motions- och olika välbefinnandetjänster. Utöver att ha en gedigen grundkunskap i idrott, motion och fysisk aktivitet är det med tanke på framtiden ändamålsenligt att granska samhället ur ett hälsofrämjande perspektiv och möta människan som en holistisk helhet. Det handlar om att är att skapa möjligheter för människor att göra sådana val i livet som gör att de kan må bra och ha en god hälsa i det samhälle och den omgivning de lever. Ett centralt arbetsfält i framtiden är företagande och inom den privata branschen.

Intersektoriell samverkan och god kommunikationsförmåga är förutsättningar för att kunna planera, instruera och handleda ändamålsenliga åtgärder och aktiviteter. Att kunna utvärdera är viktigt för att kunna se effekterna inom en verksamhet. Det hälsofrämjande arbetet är en process i ständig rörelse mot välbefinnande och bättre livskvalitet för alla. Målen i idrott och motion är ofta väl definierade som till exempel att röra på sig enligt rekommendationer, gå ner i vikt, delta i ett lopp och resultat och utveckling kan enkelt följas upp. Det finns dock även andra mål med fysisk aktivitet, nämligen att föra samman människor från olika kulturer och olika bakgrund. Dessutom vet man att fysisk aktivitet förutom välbefinnande främjar lärande. Idrottskulturen föds huvudsakligen genom individernas val och konsumtion, men också via beslut som görs i till exempel kommuner eller i företag. Utöver det påverkar även sociala medier och politiska beslut framtiden för idrott och motion

Utbildningens profil

Den valda profilen/profilerna

Det hälsofrämjande perspektivet och det promotiva arbetet är centralt för att framöver kunna öka välbefinnandet både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det handlar om levnadsvanor i förhållande till fysisk aktivitet, kost och sömn men även om stressrelaterade utmaningar och livshantering. Det behövs dessutom hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna för att behålla arbetsförmåga och välbefinnande i arbete med nya och innovativa koncept och lösningar. Intersektoriellt samarbete är viktigt för att skapa hälsofrämjande miljöer, både inom stadsplanering men också för att möjliggöra social inklusion. Inom ramen för denna profil kan man även fördjupa sig i tränarskap. Utbildningen främjar och upprätthåller det nordiska samarbete och arbetar för att upprätthålla tvåspråkig service i Finland.

Utbildningens struktur

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionell lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamwork och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

Professionsspecifika studier (135 sp)

Professionell kommunikation - Grundläggande studier (15 sp)

Om du har svenska eller finska som skolbildningsspråk (skolbildning från Finland) ska du uppfylla den språkkompetens som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda. Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område på svenska, finska och engelska. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Svenska och kommunikation för idrott 5 sp
 • Liikunta-alan suomi 5 sp
 • English Professional Communication II 5 sp

Människans uppbyggnad och funktion och grunder i hälsopromotion - Grundläggande studier (30 sp)

Efter avlagd modul har du grundläggande kunskap om rörelse, hälsomotion och idrottsträning samt om människans fysiska, psykiska och sociala utveckling. Du kan planera, utföra och utvärdera grundläggande fysiska aktiviteter. Du kan beskriva olika ledarskapsstilar och coachningstekniker. Du kan identifiera och redogöra för hälsans olika dimensioner och välbefinnande på individ- och gruppnivå. Du kan även beskriva hur olika hälsoaspekter relaterade till levnadsvanor.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Människans uppbyggnad, funktion, utveckling och inlärning 10 sp
 • Människan i rörelse 5 sp
 • Idrottspedagogik och -didaktik 10 sp
 • Hälsopromotion 5 sp

Tränarskap - Avancerade studier (25 sp)

Efter avlagd modul har du avancerad kunskap om rörelse, hälsomotion och idrottsträning samt om människans fysiska, psykiska och sociala utveckling. Du kan utföra vanliga idrottsgrenar och argumentera kring motionens och idrottsträningens påverkningsmekanismer och betydelse för hälsan. Du har avancerad kunskap om tränarskap , kan organisera fysisk träning , testning och mental träning samt redogöra för idrottsnäringens inverkan. Du kan relatera träningens och testningens betydelse för människans funktionsoch prestationsförmåga. Du har även färdigheter för ett utvecklingsdrivande och digitala arbetssätt. Du kan etiskt hållbart välja lämpliga m etoder samt använda och utvärdera dem i arbete med olika människor enligt deras behov och målsättning.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Näringslära 5 sp
 • Belastnings- och idrottsfysiologi 5 sp
 • Coachin 5 sp
 • Test- och träningslära 10 sp

Instruktion och lärande - Avancerade studier (10 sp)

Efter avlagd modul kan du anpassa och utveckla planering, utförande och utvärderin g av fysisk aktivitet med olika målgrupper med grund i pedagogiska och didaktiska teorier. Du kan argumentera för och jämföra olika ledarskapsstilar och coachningstekniker. Genom att reflektera över egna lärprocesser kan du fördjupa förståelsen av andras lärande och utveckling. Du utvecklar ditt sätt att kommunicera så att det kan användas som ett centralt verktyg i ditt arbete.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Anpassad motion 5 sp
 • Motoriska aktiviteter 5 sp

Utveckling, organisation och samhälle - Avancerade studier (15 sp)

Efter avlagd modul kan du med hjälp av idrott, tävlingsidrottens och hälsopromotionens teorier analysera omvärlden och utveckla verksamhet på området. Du tillämpar i dessa sammanhang den lagstiftning som berör branschen. Du behärskar principer för entreprenörskap och projekthantering. Du kan engagera dig i samhällsinsatser för att främja folkhälsan för olika samhällsgrupper. Du har förmåga att analysera och utveckla ditt eget arbete i relation till arbetssamfunds verksamhet. Modulen ger färdigheter för att skapa smarta lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Hälsokommunikation 5 sp
 • Sports Management (Alternativ studie) 5 sp
 • Hälsofrämjande ledarskap (Alternativ studie) 5 sp
 • Evenemangsplanering 5 sp

Levnadsvanor och välbefinnande - Avancerade studier (10 sp)

Efter avlagd modul kan du föra ett avancerat resonemang kring hälsans olika dimensioner och välbefinnande på individ- och gruppnivå. Du kan även föra en avancerad diskussion kring hur olika hälsoaspekter är relaterade till levnadsvanor. Du kan innovativt utveckla och kommunicera hälsofrämjande åtgärder för att nå välbefinnande i olika målgrupper. Du kan innovativt utveckla och kommunicera hälsofrämjande åtgärder för att nå välbefinnande i olika målgrupper.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Modeller i hälsopromotion 5 sp
 • Hälsopsykologi 5 sp

Praktik - Avancerade studier 30 sp

Efter avlagd modul kan du tillämpa de kunskaper och färdigheter utbildningen ger, samt kan utföra typiska arbetsuppgifter inom branschen och inom det område du valt att fördjupa dig i. Du kan med ditt arbete skapa ett mervärde för företagen och organ isationer samt har praktisk erfarenhet av att arbeta med branschspecifika up pgifter. Du kan agera i arbetslivet på ett sätt som visar självständigt ansvarstagande, förmåga att ta initiativ och att nyutveckla produkter och tjänster. Du kan förklara vad som förutsätts för företagande och entreprenörskap.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Praktik inom idrottsdidaktik och -pedagogik 10 sp
 • Praktik inom tillämpad träning och motion 5 sp
 • Praktik i träning och hälsa 5 sp
 • Administrativ praktik 10 sp

Utvecklingsstudier (30 sp)

Efter avlagd modul har du förmåga att möta olika framtida behov och utmaningar på ett ansvarsfullt sätt i en lokal och global samhällskontext. Du har en professionell lärande - och karriärkompetens med förmåga att identifiera, analysera och lösa problem i arbetslivet. Du kan tillämpa din etiska kompetens och hållbarhetskompetens i det praktiska arbetet. Du kan bidra till utvecklingsdrivande processer i professionell kontext. Du förmår tillämpa dina kreativa och innovativa färdigheter och ta stöd av tekniken för att skapa utveckling. Du kan samarbeta professionellt med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher. Du kan agera medvetet i olika sociala internationella och interkulturella miljöer och reflektera analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i sammanhanget. Du kan verka för öppenhet i grupper, organisationer och samfund.

I modulen ingår följande alternativa studieenheter:

 • Fördjupad test- och träningslära 15 sp
 • Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
 • Alternativ praktik 10 sp

Forskningsstudier 30 sp

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd i en avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande alternativa studieenheter:

 • Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
 • Fördjupad metodik 5 sp
 • Tillämpad metodik 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp