På denna sida framkommer de kompetenser som hör till idrotssinstruktörsutbildningen

Följande professionsspecifika kompetenser har studenten efter avlagd utbildning

  • Kompetens i idrott och motion
  • Kompetens i instruktion och handledning
  • Kompetens i hälsa och välbefinnande
  • Kompetens i idrott och hälsofrämjande ur ett samhällsperspektiv

De professionsspecifika kompetenserna studenten uppnått efter avlagd examen

Kompetens i idrott och motion

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap om rörelse, hälsomotion och idrottsträning samt om människans fysiska, psykiska och sociala utveckling.
Du behärskar grunderna i allmänna idrottsgrenar och förstår motionens och idrottsträningens påverknings-mekanismer och betydelse för hälsan.
Du fördjupar dig i tränarskap, fysisk träning och testning, mental träning samt i idrottsnäring och kan beakta deras betydelse för människans funktions- och prestationsförmåga

Färdigheter (göra)

Du kan tillämpa ditt kunnande och dina färdigheter i allmänna idrottsgrenar och i främjande av hälsa, hälsomotion och tränarskap för olika målgrupper.
Du behärskar flexibelt olika metoder och verksamhetsformer för fysisk och mental träning och fysisk testning.
Du kan kritiskt använda hälsoteknologi och tillämpa digitala lösningar.
Du kan etiskt hållbart välja lämpliga metoder samt använda och utvärdera dem i arbete med olika människor enligt deras behov och målsättning.

Förhållningssätt (vara)

Du utgår från ett holistiskt och hälsofrämjande förhållningssätt som beaktar fysisk aktivitet och träning som en resurs för att utveckla motoriska färdigheter, människans hälsa och fysiska egenskaper.
Ditt tillvägagångssätt grundar sig på principerna för etiskt hållbar utveckling.

Kompetens i instruktion och handledning

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap i planering, utförande och utvärdering av fysisk aktivitet hos olika målgrupper med grund i pedagogiska och didaktiska teorier.
Du har fördjupad kunskap i olika ledarskapsstilar och coachningstekniker

Färdighet (göra)

Du kan målvetet, mångsidigt och etiskt tillämpa olika modeller och stilar för instruktion och undervisning med olika målgrupper inom din egen bransch.
Du kan handleda och coacha inom elitidrotten men också grupper inom multiprofessionella team i syfte att främja hälsan.

Förhållningssätt (vara)

Du ser människan som en helhet och har ett personcentrerat förhållnin gssätt.
Du kan ta beslut som baserar sig på hållbar värdegrund och kunskap.
Du kan analysera verksamhet en och utveckla dig själv som instruktör.

Kompetens i hälsa och välbefinnande

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap om hälsans olika dimensioner och ett starkt kunnande i välbefinnande på individ- och gruppnivå.
Du har avancerad kunskap om olika hälsoaspekter relaterade till levnadsvanor.

Färdighet (göra)

Du kan innovativt utveckla och kommunicera hälsofrämjande åtgärder för att nå välbefinnande i olika målgrupper.
Du kan möjliggöra olika förändringsprocesser genom att flexibelt tillämpa de centrala hälsofrämjande teorierna.
Du bygger färdigheter i livshantering för både dig själv och andra.

Förhållningssätt (vara)

Utgångspunkten i ditt förhållningssätt till hälsofrämjande arbete är en holistisk syn på hälsa, där hälsan ses som en resurs i vardagen. Du antar ett salutogent perspektiv i ditt arbete och engagemang.

Kompetens i idrott och hälsofrämjande ur ett samhällsperspektiv

Kunskap (förstå)

Du har ett avancerat kunnande inom idrott, tävlingsidrottens och hälsopromotionens teorier och centrala begrepp på samhällsnivå.
Du kan den lagstiftning som berör branschen.
Du behärskar grundprinciperna för entreprenörskap och projekthantering.
Du har kunskap för kritisk reflektion och analys av arbetsomgivning och omvärld.

Färdighet (göra)

Du kan innovativt planera, genomföra och utvärdera projekt i branschen som utgår från kundernas behov.
Du kan engagera dig i samhällsinsatser för att främja folkhälsan för olika samhällsgrupper.
Du har förmåga att analysera och utveckla ditt eget arbete i relation till arbetssamfunds verksamhet.
Du har färdigheter att reagera på och ta arbetslivets förväntningar i beaktande.
Du kan kommunicera ändamålsenligt m ed olika intressentgrupper, samt har beredskap för entreprenörskap.

Förhållningssätt (vara)

Du antar ett salutogent perspektiv till allt du är engagerad i och jobbar för jämlikhet inom hälsa och idrott med ett inkluderande förhållningsätt.
Utgångspunkten i ditt förhållningssätt är mångprofessionellt och intersektoriellt samarbete med en etiskt hållbar grund.
Du beaktar hållbar utveckling i dina beslut.