Arcada utbildar ergoterapeuter med brett kunnande inom yrkets olika delområden.

Examensbenämning: Ergoterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Tove Werner

Utbildningen till ergoterapeut ger avancerad kompetens som kan nyttjas inom olika områden i samhället. Ergoterapeutens kunskapsbas baseras på aktivitetsvetenskap. Fokus blir på att identifiera aktivitetshinder och utmaningar på alla nivåer, från individnivå till grupp- och samhällsnivå. Identifiering av utmaningar och hinder ligger som grund för ett användarorienterat arbetssätt. Det innebär att ergoterapeuten arbetar tillsammans med personer som för att möjliggöra aktiviteter och därigenom skapa aktivitetsrättvisa för olika grupper i samhället.

Ergoterapeututbildningen är uppbyggd så att professionens kompetens utnyttjas till fullo inom olika områden i samhället. Utbildningsprogrammet medverkar i samhällsutvecklingen på ett proaktivt sätt, med målet att skapa hållbar hälsa för alla. Hälsa ses som en kapabilitet där växelverkan mellan individ och det omgivande samhället inverkar på hur hälsa upplevs och de faktorer som stödjer och möjliggör hälsa. Hållbar hälsa betyder att öka möjligheten för personer i samhället att vara delaktiga och att kunna leva ett meningsfullt liv. Därför är en stark inriktning att utöka ergoterapeutens verksamhetsområde till arbete på alla nivåer; individ- grupp- och samhällsnivå med hållbar hälsa som det övergripande temat. Socialt entreprenörskap och användning av digitala lösningar är självklara arbetssätt i det hälsofrämjande arbetet. Detta skapar förutsättningar för samarbete mellan olika grupper så att innovativa lösningar svara mot de behov grupperna har. Utbildningsprogrammet ger en stark kompetens i att analysera och planera åtgärder för att olika miljöer, både fysiska, serviceinriktade och nätbaserade miljöer, så att dessa är tillgängliga för alla användare oberoende av funktionsförmåga. I utbildningen nyttjas forskning från det egna området för att skapa en stark evidensbaserad kunskapsbas. Kontakter och samarbete med de nordiska länderna är en naturlig del, med den nordiska välfärdsmodellen som gemensam utgångspunkt.

Arcada erbjuder Finlands enda utbildning till ergoterapeut på svenska. Yrkesbenämningen ergoterapeut och rätten att utöva yrket får användas endast av personer som avlagt ergoterapeutexamen. Efter avslutad utbildning uppfyller studerande kompetenskraven för ergoterapeuter i Europa.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst två års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till två högre yh-examina inom social- och hälsovård: Healthcare Leadership och Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten. FUI-verksamhet fokuserar inom branscherna Hälsa och välfärd samt vård på tre kunskapsutvecklingsområden: hälsofrämjande, patientsäkerhet och social delaktighet.

Inom hälsofrämjande arbete utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv samt livsstils relaterad hälsofrämjande arbete.

Inom området för social delaktighet fokuserar kunskapsutvecklingen dels på grupper med särbehov, dels på det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta klientgrupper är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder såsom mental ohälsa och olika funktionsnedsättningar.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; avancerad klinisk vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för de mänskliga faktorerna berör problematiken kring hur man kan minska risker och garantera en trygg och säker vård och omsorg genom att utveckla processer som beaktar ledarskap, beslutsfattande, uppgiftshantering och situationsbedömning, samt förutseende rapportering.