Arcada utbildar ergoterapeuter med brett kunnande inom yrkets olika delområden.

Examensbenämning: Ergoterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Tove Werner

Studierna ger kompetens i att arbeta på ett klientcentrerat sätt för att främja, förbättra och upprätthålla klientens aktivitetsförmåga och möjliggöra delaktighet inom olika aktivitetsområden som är meningsfulla för klienten. Studierna fokuserar på metoder och strategier som används inom ergoterapi för att främja, förbättra och upprätthålla klientens psykiska, fysiska och sociala aktivitetsförmåga som ett led i att möjliggöra för klienten att delta i meningsfulla aktiviteter i den omgivning där klienten lever, arbetar, leker och tillbringar sin fritid.

Tyngdpunktsområden inom yrket är att kunna stödja, förbättra och möjliggöra barn och ungdomars möjligheter till meningsfulla aktiviteter inom lek och skola, att stödja och förbättra arbetsförmågan samt möjliggöra arbete för personer med nedsättningar hos vuxna i arbetsför ålder. Ett annat viktigt område är att öka långtidssjukas möjligheter till aktivitet samt förbättra och upprätthålla aktivitetsförmågan hos den åldrande befolkningen. Ergoterapeuter arbetar inom social och hälsovården samt inom olika sektorer inom rehabiliteringen. Ergoterapeuter arbetar också inom skolväsendet och de kan även arbeta som självständiga yrkesutövare. Den kompetens ergoterapeuten innehar kommer även i framtiden att behövas för att främja delaktighetsaspekter på olika nivåer i samhället, exempelvis inom universal design och frågor rörande rätt till aktivitet.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst två års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till två högre yh-examina inom social- och hälsovård: Leadership in Nordic Healthcare och Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten. FUI-verksamhet fokuserar inom branscherna Hälsa och välfärd samt vård på tre kunskapsutvecklingsområden: hälsofrämjande, patientsäkerhet och social delaktighet.

Inom hälsofrämjande arbete utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv samt livsstils relaterad hälsofrämjande arbete.

Inom området för social delaktighet fokuserar kunskapsutvecklingen dels på grupper med särbehov, dels på det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta klientgrupper är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder såsom mental ohälsa och olika funktionsnedsättningar.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; avancerad klinisk vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för de mänskliga faktorerna berör problematiken kring hur man kan minska risker och garantera en trygg och säker vård och omsorg genom att utveckla processer som beaktar ledarskap, beslutsfattande, uppgiftshantering och situationsbedömning, samt förutseende rapportering.