På denna sida hittar du hur studierna är strukturerade om du inlett dina studier 2020 eller tidigare

Studierna i ergoterapi är årskursbundna och många av kurserna kräver specifika förkunskaper. Detta innebär att kurser avläggs i en bestämd ordning och progression och fördjupning inom ergoterapins kunskapsområde blir då möjlig. När det finns ett behov hos den enskilda studenten att avvika från fastställt kursprogram uppgörs en individuell studieplan för att underlätta studiegången. Genom en individuellt planerad fördjupad praktik, val av ämne för examensarbete och breddstudier kan studenten välja en viss profilering inom sitt yrkesområde.

Allmänna studier

Studenten kan använda informations- och kommunikationsteknik samt andra studieverktyg för att möjliggöra målmedvetna och självstyrda studier. Studenten utvecklar sådan språklig kompetens i svenska, finska och engelska som enligt lagen krävs av offentligt anställda. Studenten är förtrogen med den nordiska välfärdsmodellen samt känner till grundläggande samhällsstrukturer, lagstiftning och möjligheter till företagande inom egen bransch. Studenten behärskar grundprinciper för organisationers verksamhet och ledning.

Grundstudier och ämnesstudier

Grundstudier

Studenten utvecklar kunskap och förståelse för

  • delaktighet, aktivitet och medborgarskap och är medveten om hur olika värdegrunder påverkar samhället, arbetssamfundet och individen
  • människans helhetsutveckling och lärande ur ett livscykelperspektiv
  • människokroppens byggnad och funktioner samt för grundläggande inremedicinsk kunskap

Studenten handleder och skapar förutsättningar för den enskilda individen utgående från dennes egna behov och resurser.

Studenten bemöter, stöder och inspirerar personer i olika livssituationer och livsskeden med ett kreativt och engagerat förhållningssätt.

Studenten arbetar för att möjliggöra delaktighet och aktivitet för individen och detta arbete kännetecknas av en stark etisk medvetenhet och en respekt för individuella olikheter och värderingar.

Studenten kan med ett delaktighetsfrämjande förhållningssätt kommunicera och bemöta individen och är öppen för kulturell mångfald samt kan kritiskt reflektera över sin egen roll i sammanhanget.

Ämnesstudier

Studentens kompetens under det första studieåret inom utbildningen i ergoterapi fokuserar på aktivitet och aktivitetsutförandeprocessen. Studenten har kunskap om professionens teoretiska grund och kan se människan ur ett holistiskt perspektiv. Studenten har kunskap om begreppet aktivitet inom ergoterapi och om människans förutsättningar för aktivitet och delaktighet. Studenten förstår hur aktivitet påverkar människans hälsa och välbefinnande. Studenten kan beskriva ergoterapiprocessens struktur och innehåll. Studenten är medveten om interaktionen mellan människa och miljö samt miljöns inverkan på aktivitet och delaktighet. Studenten kan identifiera för dem meningsfulla aktiviteter och studenten kan därigenom hantera begreppet aktivitet utgående från sin egen erfarenhet.

Studentens kompetens under det andra studieåret inom utbildningen i ergoterapi fokuserar både på professionellt förhållande och kompanjonskap och på professionell självständighet och ansvar. Studenten kan utnyttja teorier och evidens i sitt arbete med olika klientgrupper. Studenten utvecklar sitt professionella resonemang i klientarbete. Studenten lär sig att arbeta inom ramen för sitt kunnande och sina färdigheter samt att arbeta multiprofessionellt.

Studentens kompetens under det tredje studieåret inom utbildningen i ergoterapi fokuserar både på forskning och på yrkesutveckling inom ergoterapins område. Studenten lär sig att utnyttja forskningsresultat för att utveckla praxis. Studenten befäster sin professionella identitet under tredje årets yrkespraktiker och kan identifiera sitt individuella behov av egen yrkesmässig utveckling.

Breddstudier

Studenten har ett specifikt kunskapsintresse och engagemang som stöder kompetensutvecklingen inom yrkesområdet. Studenten både fördjupar och breddar sina kunskaper och färdigheter inom sitt yrkesområde. Studenten kan samarbeta i multiprofessionella grupper och med näringsliv, samt delta i projekt som stöder innovationstänkande.

Praktik

I utbildningen ingår 40 sp yrkespraktik som består av praktik inom högskolan, yrkespraktik inom ergoterapins olika delområden samt fördjupad praktik. Praktikavsnitten baseras på godkända studieprestationer i ergoterapi och de avläggs i en bestämd ordning. Yrkespraktik infaller under varje läsår. Yrkespraktiken är handledd och evalueras av handledare och lärare. Praktiken godkänns av examinator för yrkespraktiken. Praktikperioder utförs på olika orter inom Svenskfinland, huvudsakligen i huvudstadsregionen. Praktikplatserna är till antalet begränsade och fördelas därför i samråd med praktikansvarig lärare. Mer information kring yrkespraktiken finns i kursbeskrivningarna på ASTA. Utvärderingsblanketter hittar du på praktiksidan praktik.arcada.fi Extern länk.

Metodik och examensarbete

Studenten behärskar informationssökningens grunder, kan kritiskt värdera vetenskapliga publikationer och kan tillämpa forskningsresultat och forskningsmetoder. Studenten kan delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och kan skriva en projekt- eller forskningsrapport.