Utbildningen till socionom har som mål att utbilda socionomer med bred baskunskap. Med socialpedagogiken som grund strävar utbildningen till att se människan ur flera olika perspektiv. Det är också viktigt att beakta förändringar som sker i samhället och nya behov som uppstår. Socialpedagogiskt arbete bör ske utgående ifrån dessa omständigheter. Socionomen är delaktig i verksamheten tillsammans med klienten som fostrare och handledare.

Examensbenämning: Socionom (YH)
Omfattning: 210 sp, 3 ½ år
Utbildningsansvarig: Eivor Söderström

Samarbeten

Utöver ett brett akademiskt nätverk inom utbildning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och mångsidigt samarbete med partnerhögskolorna har Arcada som högskola nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Genom de här nätverken till högskolor och arbetsliv tillgodogör Arcadas studenter sig den senaste expertisen och värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst två års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till två högre yh-examina inom social- och hälsovård: Leadership in Nordic Healthcare samt Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten. FUI-verksamheten fokuserar inom branschen för hälsa och välfärd på tre kunskapsutvecklingsområden:

Inom hälsofrämjande arbete utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv samt livsstils relaterad hälsofrämjande arbete.

Inom området för social delaktighet fokuserar kunskapsutvecklingen dels på grupper med särbehov, dels på det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta klientgrupper är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder som handikapp, mental ohälsa och funktionshinder i stöd- och rörelseapparaten.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; avancerad klinisk vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för avancerad klinisk vård handlar om att garantera patientsäkerheten inom högt riskfyllda vårdområden som återupplivning, läkemedelsbehandling, akut-, intensiv- och anestesivård samt förlossning. Området för de mänskliga faktorerna berör problematiken kring hur man kan minska risker och garantera en trygg och säker vård och omsorg genom att utveckla processer som beaktar ledarskap, beslutsfattande, uppgiftshantering och situationsbedömning, samt förutseende rapportering.

Studiemiljön

Problembaserat lärande (PBL) är den övergripande pedagogiska idé som används i socionomutbildningen. Studiernas kärna är självstudier och basgruppsarbete. Basgruppsarbete innebär att bearbetning av kunskap sker i grupper bestående av 5-8 studenter. Andra arbetsformer som används är föreläsningar, workshops, praktik och arbetslivsrelaterade projekt, resurstillfällen samt tematräffar och seminarier. Med PBL som grund utvecklar studenten ett arbetssätt där man identifiera problemområden och formulera frågeställningar i olika verklighetsanknutna situationer i arbetslivet för att aktivt kunna bearbeta dem i en koppling mellan teori och praktik. Detta arbetssätt utvecklar även studentens förmåga att arbeta i team och projektbaserat.

Arcada har samarbetsavtal gällande utbildningen till socionom med högskolor inom Norden och i Europa. En tid av studier utomlands befrämjar kompetensutvecklingen och möjliggör internationella kontakter inom branschen. Rekommenderad tid för utlandsstudier är de tre sista terminerna.

Kompetenser (Socionom)

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Allmänna kompetenser
Examensspecifika kompetenser
Officiell språklig kompetens

Praktik - Socionomutbildningen

Praktiken utgör en central del av utbildningen. Vi har samlat alla de blanketter du behöver för respektive praktikperiod på den här sidan. Blanketterna finns på svenska, finska och engelska.