På denna sida hittar du all information om socionomutbildningens studieplan för dig som börjat 2021 eller senare

Allmän information

Utbildningens namn

Socionom YH (dagundervisning och flerform)

Utbildningens målgrupp

Utbildningens målgrupp är främst personer med utbildning från minst andra stadiet med intresse för det sociala området som har färdighet att studera på svenska.

Examen som avläggs och omfattning

Socionom YH / 210 sp/3,5 år

Huvudsakligt undervisningsspråk

Svenska

Behov - samhälle och arbetsliv

Ökad ojämlikhet, polarisering, demografisk förändring och avdemokratisering är exempel på samhälleliga megatrender med stark koppling till det sociala området. Globalisering och flyttningsrörelser skapar behov av större förståelse för kulturell diversitet och mångfald. Framtidens socionomer behöver ha ett etiskt hållbart förhållningssätt och kunna beakta social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i sitt arbete. Den digitala utvecklingen leder till att omfattningen av digitala tjänster inom det sociala området blir större. Det ökade behovet av både digital tillgänglighet och litteracitet förutsätter färdighet att handleda klienter inom den digitala miljön. Förändringar såsom integrationen av social- och hälsovården och utvecklandet av nya former av sociala servicesystem påverkar också det framtida verksamhetsfältet för utexaminerade socionomer. (Sitra 2020 & Agenda 2030)

Socionomutbildningen behöver vara agil för att svara på samtidens och framtidens behov genom att utbilda socionomer med mångsidig kompetens att möta utmaningar på individ- och samhällsnivå. I ett allt mer polariserat samhälle behöver socionomen arbeta för social rättvisa genom att ta ställning för utsatta grupper och individer samt motarbeta diskriminering och rasism. Utbildningen behöver stärka förståelsen för hur strukturer och normer inverkar på den enskilda individen. Normkreativitet i frågor om genus, feminism och etnicitet blir viktigt. Socionomen behöver en stark yrkesidentitet, en god förmåga till interaktion, ett holistiskt förhållningssätt och en tro på mänskans förändringskapacitet.

Utmaningarna som socionomen möter i sitt arbete är ofta komplexa och kräver långsiktigt sektoröverskridande arbete för att lösas. Socionomen behöver färdigheter i inter- och intraprofessionellt samarbete vid sidan av ett dialogiskt handledande arbetssätt, medarbetarfärdigheter och ledarskap. Genom att utbildningen utgår från problembaserat lärande som pedagogiskt koncept utvecklas socionomens självledarskap vilket stärker hens färdigheter till kontinuerligt lärande. Reflektionsförmågan och förmågan till kritiskt tänkande utvecklas genom ömsesidig dialog och växelverkan under utbildningens olika delar. Inom socionomutbildningen odlas en innovativ försökskultur, där man tar vara på möjligheter och resurser för att utveckla smarta lösningar för ett hållbart och meningsfullt liv.

Utbildningens profil

Den valda profilen/profilerna Värdeprofilering - Socionomutbildningen utgår från den humanistiska värdegrunden och bygger på centrala värderingar såsom aktörskap, delaktighet, jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet, inkludering, kulturell mångfald, social rättvisa och demokrati. Dessa värden är också kännetecknande för den nordiska välfärdsmodellen, som betonar inkluderande och heltäckande system för att trygga medborgarnas sociala välfärd, betydelsen av social mobilitet och tillitsfulla och välinformerade medborgare. Centrala värden i den nordiska välfärdsmodellen är demokrati, medborgarskap och social jämlikhet och universalism. Medborgarnas likvärdiga rätt till social trygghet och samhällstjänster som utbildning och social- och hälsovårdstjänster betonas. De värderingar som utgör den nordiska välfärdsmodellens värdegrund söker lösningar på utmaningarna det moderna samhället står inför, såsom globalisering, teknologisk utveckling, en polariserad och åldrande befolkning. Ett gemensamt förståelserum kring dessa värden är grunden för socionomutbildningen.

Disciplinär profilering - Utbildningen utvecklar socionomens kompetens att se och bemöta individen i sitt sammanhang genom en socialpedagogisk profilering. Socialpedagogik som kunskapsområdet bygger på ett tvärvetenskapligt perspektiv från bland annat socialt arbete, psykologi, sociologi och socialpsykologi med basen i pedagogik. I socialpedagogik betonas det mellanmänskliga, professionella och dialogiska förhållningssättets betydelse och i socialpedagogiskt arbete förenas teori, metod och det personliga instrumentet. Detta utgör grunden för socionomens arbete i att stöda individers och gruppers positiva utveckling och välbefinnande i samhället. Socionomen avhjälper och löser utmaningar på både individ- samt samhällelig nivå. Den socialpedagogiska grunden strävar till att främja människans interna tillväxt, medverkande, gemenskap och påverkande av andras bemötande och den egna omgivningen. Utbildningen utvecklar studentens förståelse för hur samhälleliga strukturer påverkar individens livsvillkor och möjligheter till delaktighet och inklusion. Centralt i socialpedagogiken är att motverka negativa strömningar i samhället såsom diskriminering och rasism genom kritiskt tänkande och reflektion. Den socialpedagogiska profileringen ger socionomen en teoretisk referensram för handling i praxis samt stärker hens kompetens för vidare forskning och utveckling inom det socialpedagogiska fältet.

Pedagogisk profilering - Socionomutbildningen bygger på Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiskt koncept. Utgångspunkten i PBL är socialkonstruktivistisk och utmärkande för PBL är studentens undersökande förhållningssätt i studierna och utveckling mot självstyrd lärande. I PBL utgör arbetet i smågrupper s.k. basgrupper ett viktigt element. Genom basgruppsarbetet utvecklar studeranden färdigheter i att arbeta i grupp, vilket är till nytta i arbetslivet, där teamarbete betonas allt mer. Verklighetsanknutna och arbetslivsrelaterade utgångspunkter skapar en stark koppling till arbetslivet. Inom ramen för PBL får studeranden öva självständig kunskapssökning och samtidigt kritiskt granska den tillgängliga information, vilket samtidigt ger dem färdigheter som de kommer att ha nytta av i arbetslivet.

Utbildningens struktur

Socionomutbildningens fem professionsspecifika kompetenser utgår från socionomens nationella kompetenser. Utbildningens kärna utgörs av kompetens i klientarbetet som genomsyrar de övriga fyra professionsspecifika kompetenserna. De övriga professionsspecifika kompetenserna är; etisk kompetens inom det sociala området, kompetents i kritiskt och delaktighetsfrämjande samhällsarbete, kompetens i medarbetarskap, ledarskap och interprofessionellt samarbete och kompetens i kunskapsbaserad utvecklings- och innovationsverksamhet

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionella lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamwork och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

Professionell kommunikation - Grundläggande studier (15 sp)

Om du har svenska eller finska som skolbildningsspråk (skolbildning från Finland) ska du uppfylla den språkkompetens som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda. Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område på svenska, finska och engelska. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Svenska och kommunikation för ergotarpi 5 sp
 • Toimintaterapian suomi 5 sp
 • English Professional Communication 5 sp

Individens livsvillkor i ett hållbart samhälle - Grundläggande studier (15 sp)

Efter avlagd modul kan ge en gedigen beskrivning av och diskutera mänskans livsvillkor och utveckling. Du kan på grundläggande nivå redogöra för socialpedagogiska teorier och arbetssätt. Du kan tillämpa dina kunskaper om interaktion, kommunikation, gruppdynamik och grupprocesser för att framgångsrikt delta i grupper. Du har grundläggande förståelse om människosyn, värdegrund, yrkesetiska principer, lagstiftning och sociala servicesystem som stöder människans välbefinnande och sociala trygghet. Modulen omfattar Kompetens i klientarbetet och Etisk kompetens inom det sociala området. Allmänna kompetenser som ingår i modulen är Lärande- och karriärkompetens, Etisk och hållbarhetskompetens och Lokal och global samhällskompetens.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Introduktion till socialpedagogiken 5 sp
 • Socionomens verksamhetsfält och människans livscykel 10 sp

Delaktighetsfrämjande aktröskap i ett nordiskt perspektiv - Grundläggande studier (15 sp)

Efter avlagd modul har du goda kunskap om teorier om mänskans välfärd, delaktighet och hållbar utveckling i det nordiska välfärdssamhället. Du kan kritiskt beakta om nationella och globala samhällsstrukturer och processer som förorsakar ojämlikhet och förfördelning. Du har god kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och god kunskap om välfärdsrelaterade skydds- och riskfaktorer. Du är förtrogen med beslutsgången inom den offentliga förvaltningen.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen 10 sp
 • Det sociala områdets påverkansarbete 5 sp

Dialogisk handledning i klientarbete - Avancerade studier (35 sp)

Efter avlagd modul har du god kunskap om klientarbetets teoretiska orienteringsgrunder, metoder och arbetssätt. Du har god kunskap om teorigrunden för dialogiska arbetssätt och socialpedagogik. Du har goda kunskaper om lagstiftning och avancerad kunskap om servicesystem och digitala tjänster. Du förstår det omgivande samhällets påverkan på klientarbetet och kan verka på etiskt hållbart sätt utgående från det sociala områdets värdegrund. Modulen omfattar Kompetens i klientarbetet och Etisk kompetens inom det sociala området. Allmänna kompetenser som ingår i modulen är Teknologisk kompetens och Kommunikativ och social kompetens. Modulen innefattar 15 sp praktik där kompetenserna i fokus tillämpas och övas.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete 10 sp
 • Socialhandledning och klientarbete med vuxna 5 sp
 • Socionomen som aktör i skolmiljö 5 sp
 • Praktik i klientarbete 15 sp

Professionellt förhållningssätt och klientarbetets mångfald - Avancerade studier (25 sp)

Modulen omfattar Kompetens i klientarbetet och Etisk kompetens inom det sociala området. Allmän kompetens som ingår i modulen är Lärande - och karriärkompetens. Du har avancerad kunskap om klientarbetets teoretiska orienteringsgrunder och den dialogiska handledningen som en del av det socialpedagogiska klientarbetet. Du kan kritiskt reflektera, argumentera och fatta självständiga beslut utgående från lagstiftning, det sociala områdets värdegrund och yrkesetiska principer. Du kan fungera som en proaktiv aktör i utvecklings - och forskningsarbete för att utveckla lösningar som stöder livsvillkoren för de socialt utsatta i samhället. Modulen innefattar 5 sp praktik där kompetenserna i fokus tillämpas och övas.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Delaktighet och välbefinnande för äldre 5 sp
 • Delaktighet och tidigt stöd för barn och familjer 5 sp
 • Inklusion inom funktionsvariationsområdet 5 sp
 • Barn och familjer i utsatta livssituationer 5 sp
 • Fördjupad professionspraktik 5 sp

Interprofessionellt samarbete och ledarskap inom det sociala området - Avancerade studier (15 sp)

Modulen omfattar Kompetens i medarbetarskap, ledarskap och interprofessionellt samarbete. Allmän kompetens som ingår i modulen är Kommunikativ och social kompetens. Du har avancerad kunskap om självledarskap, medarbetarskap, teamarbete och ledarskap. Du förstår betydelsen av ekonomiskt och strategiskt ledarskap inom det sociala området. Du har avancerad kunskap i gränsöverskridande nätverksarbete och interprofessionellt samarbete som grund för klientarbetet. Din kunskapsgrund ger dig förutsättningar för socialt entreprenörskap. Modulen innefattar 5 sp praktik där kompetenserna i fokus tillämpas och övas.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Socionomen som medarbetare och ledare 5 sp
 • Krisarbete och interprofessionellt samarbete 5 sp
 • Fördjupad professionspraktik 5 sp

Innovation och utveckling i ett dynamiskt arbetsliv - Avancerade studier (15 sp)

Modulen omfattar Kompetens i kunskapsbaserad utvecklings - och innovationsverksamhet. Allmän kompetens som ingår i modulen är Innovations - och utvecklingskompetens och Teknologisk kompetens. Du kan kritiskt beakta olika trender i samhällsutvecklingen som skapar utvecklings - och innovationsbehov. Din breda och mångsidiga kunskapsgrund skapar förutsättningar för smarta, hållbara och kreativa lösningar. Du har avancerad kunskap om olika sätt att planera, organisera och utvärdera utvecklings - och innovationsarbeten. Du är förtrogen med olika forsknings - och utvecklingsmetoder inom det sociala området. Du förstår betydelsen av en fortgående förstärkning och utveckling av den egna sakkunskapen i ett arbetsliv i ständig förändring. Modulen innefattar 5 sp praktik där kompetenserna i fokus tillämpas och övas.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik 5 sp
 • Det sociala områdets utvecklings- och innovationsarbete 5 sp
 • Fördjupad professionspraktik 5 sp

Utvecklingsstudier 30 sp

Efter avlagd modul har du förmåga att möta olika framtida behov och utmaningar på ett ansvarsfullt sätt i en lokal och global samhällskontext. Du har en professionell lärande- och karriärkompetens med förmåga att identifiera, analysera och lösa problem i arbetslivet. Du kan tillämpa din etiska kompetens och hållbarhetskompetens i det praktiska arbetet. Du kan bidra till utvecklingsdrivande processer i professionell kontext. Du förmår tillämpa dina kreativa och innovativa färdigheter och ta stöd av tekniken för att skapa utveckling. Du kan samarbeta professionellt med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher. Du kan agera medvetet i olika sociala internationella och interkulturella miljöer och reflektera analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i sammanhanget. Du kan verka för öppenhet i grupper, organisationer och samfund.

Småbarnspedagogik (15 sp)

Du har avancerad kunskap om barndomen ur ett historiskt och samtida perspektiv. Du kan planera, förverkliga, utvärdera och utveckla småbarnspedagogisk verksamhet för att uppnå uppställda mål. Du visar på fördjupad kunskap om hur man identifierar barns socialpedagogiska behov och hur man tillsammans med andra kan stöda barns utveckling och lärande. Du har avancerad kunskap om betydelsen av ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna och stöd för föräldraskap. Du har avancerad kunskap om socionomens roll inom småbarnspedagogiken och kan arbeta på etiskt hållbart sätt. Modulen omfattar Kompetens i klientarbetet och Etisk kompetens inom det sociala området.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Småbarnspedagogisk verksamhet 15 sp

Utvecklingsstudier (15 sp)

I modulen ingår följande valbara studieenheter:

 • Arbetslivsrelaterade projekt 5-15 sp
 • Alternativ yrkespraktik 5-15 sp

Forskningsstudier 30 sp

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd i en avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande alternativa studieenheter:

 • Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
 • Fördjupad metodik 5 sp
 • Tillämpad metodik 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp