Den tvåspråkiga utbildningen, som genomförs som flerformsstudier i samarbete med Diak, leder till sjukskötarexamen med fokus på ett självständigt och ansvarsfullt arbete, som är förankrat i det vårdvetenskapliga kunskapsområdet.

Examensbenämning: Sjukskötare (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Jari Savolainen

Patienten eller klienten är i centrum och studenten kan vårda sjuka och lidande, men även arbeta hälsofrämjande på individ, grupp och samhällsnivå.

Studenten innehar förmåga att utveckla metoder för ett evidensbaserat vårdarbete och bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården i Finland och globalt. Studenten kan delta i mångprofessionella team som sakkunnig. Studenten kan var representant för vårdarbetet på bred bas som klinisk expert och har kompetens att fortbilda sig till lärare, ledare och forskare.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

En kompetensstyrd studieplan som dels är i linje med de nationella kompetenserna och dels följer EU-direktiven stöder studenten i att nå utbildningens mål.

Studiemiljön

Många kurser bygger på s.k. flerformsundervisning med bl.a. nätbaserade kurser och föreläsningar, workshops, case-övningar, simuleringar, arbetslivsrelaterade projekt, praktik och gästande experter samt temadagar och seminarier.

Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) erbjuder en aktiv simuleringsmiljö som förenar teori och praktik. Genom simuleringsövningar lär du dig att hantera riskfyllda situationer och specialutrustning, samt öva dig i ledarskap och teamarbete. Ett brett spektrum av svåra kris- och olyckssituationer kan i dag återskapas med hjälp av patientsimulatorn som på ett naturtroget sätt återger verkligheten. Miljön är trygg och säker, lätt justerbar och realistisk. Jämfört med de mer konventionella undervisningsmetoderna som t.ex. föreläsningar har simulering ett utvecklande och innovativt grepp med hög grad av kunskapsbearbetning, personlig kreativitet och reflektion.

Studieutbyte

Arcada har samarbetsavtal gällande utbildningen för sjukskötare med högskolor inom Norden och Europa. En eller två terminers studier/praktik utomlands främjar kunskaps- och kompetensutvecklingen samt stöder utveckling av internationell kompetens. Utbytesstudier möjliggör internationella kontakter inom egen bransch. Rekommenderad tidpunkt för utbytesstudier är de tre sista terminerna i utbildningen.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten. FUI-verksamheten fokuserar inom Institutionen för hälsa och välfärd på tre kunskapsutvecklingsområden:

Inom hälsofrämjande arbete utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och inom delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och inom stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv samt livsstils relaterat hälsofrämjande arbete.

Inom området för social delaktighet fokuserar kunskapsutvecklingen dels på grupper med särbehov, dels på det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta klientgrupper är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder som handikapp, mental ohälsa eller funktionshinder i stöd- och rörelseapparaten.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; avancerad klinisk vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för avancerad klinisk vård handlar om att garantera patientsäkerheten inom högt riskfyllda vårdområden som återupplivning, läkemedelsbehandling, akut-, intensiv- och anestesivård samt förlossning. Området för de mänskliga faktorerna berör problematiken kring hur man kan minska risker och garantera en trygg och säker vård och omsorg genom att utveckla processer som beaktar ledarskap, beslutsfattande, uppgiftshantering och situationsbedömning, samt förutseende rapportering.

Samarbeten

Den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen genomförs i samarbete med Diak, och följer Diaks studieplan. Utöver ett brett akademiskt nätverk inom utbildning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och mångsidigt samarbete med partnerhögskolorna har Arcada som högskola nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Genom de här nätverken till högskolor och arbetsliv tillgodogör Arcadas studenter sig den senaste expertisen och värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Placering i arbetslivet/ Karriärmöjligheter

Yrkeshögskoleexamina är yrkesinriktade grundexamina på kandidatnivå och ger en yrkesidentitet och direkt koppling till arbetsmarknaden. De studenter som studerat vid Arcada har placerat sig bra i arbetslivet och sysselsättningen för Arcada studenter är god efter avslutade studier. Efter avlagd examen kan man jobba som sakkunnig inom sitt eget yrkesområde både inom den privata och offentliga social- och hälsovården eller inom tredje sektorn.

Som sjukskötare kan du jobba med barn, vuxna och åldringar, inom öppenvård eller på institution. Du kan jobba med somatiska- eller mentala problem på vårdavdelningar, specialenheter, polikliniker eller inom perioperativ och intensivvård. Du kan jobba privat eller statligt/kommunalt eller grunda sitt eget företag. Du kan också jobba nationellt eller internationellt.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst tre års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskoleexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till fem högre yh-examina inom social- och hälsovård: det sociala området, hälsofrämjande, rehabilitering och Nordic Leadership . Via Öppna yrkeshögskolan kan du även avlägga studier på högre yrkeshögskolenivå utan tre års arbetserfarenhet.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.