Information om Sociala området HYH utbildningen

Sista antagningen för utbildningen var 2020

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen

Omfattning: 90 sp, 2-3 år deltidsstudier

Utbildningsansvarig: Åsa Rosengren

Masterutbildningen riktar sig till utexaminerade inom det sociala området, som verkat minst tre år i arbetslivet och som vill bygga på sin yrkeshögskoleexamen med en högre yrkeshögskoleexamen. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen.

Programmet omfattar 90 sp och 2-3 års deltidsstudier. Studierna förverkligas som flerformsstudier med i medeltal två närstudiedagar per månad och kan genomföras vid sidan av förvärvsarbete. Utbildningen är nätbaserad.

För att möta arbetslivets behov av yrkesmässig kompetens strävar utbildningsprogrammet att ge den expertis som krävs för att förändra och utveckla verksamheter, tjänster och handlingsmodeller för barn, unga, vuxna och äldre inom välfärdssektorn, inom såväl offentlig, privat som ideell verksamhet.

Utbildningsprogrammet är inriktat på socialt förändringsarbete, där sociala och pedagogiska kunskaper är centrala. Den studerande får fördjupad kunskap om förhållanden och processer i det senmoderna samhället som påverkar människors livsvillkor och delaktighet. Handlingsstrategier för att identifiera problem, utveckla resurser och förändra livsvillkor genom t.ex. social mobilisering, empowerment och förebyggande och stödjande förändringsarbete arbete står i fokus. Inom ramen för Mastersarbetet har den studerande möjlighet att profilera sina studier enligt eget intresseområde t.ex. Barn, unga och familjer, Vuxna i och utanför arbetslivet, Äldre och omsorg. Mastersarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som är förankrade i specifika problem i den praktiska verksamheten inom det sociala området.

Karriärmöjligheter/Placering i arbetslivet

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete inom ditt nuvarande arbete och som ledare för tvärprofessionella organisationer.

Forskning, utveckling och innovation

Arcadas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet bedrivs främst inom de profilområden som finns inom Institutionen för hälsa och välfärd på Arcada. Dessa är: Hälsofrämjande, Patientsäkerhet och Social delaktighet.

Vi strävar efter att studeranden genomför en så stor del av sina studier som möjligt integrerat med den forsknings, -utvecklings-, och innovationsverksamhet som pågår vid Arcada. Utgångspunkten för denna verksamhet är att den skall vara nyttoinriktad. Detta innebär att vi utgår från konkreta behovsdefinierade frågeställningar i arbetslivet och samhället.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.