Förstavårdarutbildningen har som mål att utbilda professionella förstavårdare med en stark förankring i prehospital akutvård.

Examensbenämning: Förstavårdare (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Christoffer Ericsson

Examen innefattar en sjukskötarexamen och den helhetskompetens sjukskötaren innehar (se Utbildning för Sjukskötare).

Syftet är att studenten har kunskap och förmåga att fungera i den prehospitala akutvården på vårdnivå. Studenten kan påbörja intensifierad vård självständigt och med givna handlingsdirektiv, samt upprätthålla och trygga den insjuknade eller svårt skadade patientens livsfunktioner på olycksplatsen, under transport och på sjukhus. Studenten har kunskaper i hur man arbetar patientsäkert i team, beslutsprocesser och ledarskap som används vid olika slag av olyckor och hur samarbeta med företrädare för olika yrkesgrupper vid akuta situationer.

Tvåspråkighet är till fördel och studenterna bör behärska de båda inhemska språken flytande för att kunna arbeta inom akutvården i Finland. I slutet av utbildningen är målsättningen att studeranden oberoende av eget modersmål kan intervjua och undersöka patienten på patientens modersmål, svenska eller finska. Den engelskspråkiga terminologin inom akutvården blir bekant via engelsk tentamenslitteratur.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

En kompetensstyrd studieplan som dels är i linje med de nationella kompetenserna och dels följer EU-direktiven stöder studenten i att nå utbildningens mål.

Studiemiljön

Många kurser bygger på s.k. flerformsundervisning med bl.a. föreläsningar, workshops, case-övningar, simuleringar, nätbaserade kurser, arbetslivsrelaterade projekt, praktik och gästande experter samt temadagar och seminarier.

Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) erbjuder en aktiv simuleringsmiljö som förenar teori och praktik. Genom simuleringsövningar lär du dig att hantera riskfyllda situationer och specialutrustning, samt öva dig i ledarskap och teamarbete. Ett brett spektrum av svåra kris- och olyckssituationer kan i dag återskapas med hjälp av patientsimulatorn som på ett naturtroget sätt återger verkligheten. Miljön är trygg och säker, lätt justerbar och realistisk. Jämfört med de mer konventionella undervisningsmetoderna som t.ex. föreläsningar har simulering ett utvecklande och innovativt grepp med hög grad av kunskapsbearbetning, personlig kreativitet och reflektion.

Studieutbyte

Arcada har samarbetsavtal gällande utbildningen för förstavårdare/sjukskötare med högskolor inom Norden och Europa. En eller två terminers studier/praktik utomlands främjar kunskaps- och kompetensutvecklingen samt stöder utveckling av internationell kompetens. Utbytesstudier möjliggör internationella kontakter inom egen bransch. Rekommenderad tidpunkt för utbytesstudier är de tre sista terminerna i utbildningen.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och examensarbeten och olika arbetslivsrelaterade projekt är en naturlig del av FUI-verksamheten. FUI-verksamheten fokuserar inom Institutionen för hälsa och välfärd på tre kunskapsutvecklingsområden:

Inom hälsofrämjande arbete utvecklas expertkunnande inom produktion av hälsofrämjande och förebyggande tjänster och inom delområdena för arbetshälsa, fysisk aktivitet och hälsomotion och inom stöd av livsvillkor för äldre i hemmiljö. Kunskapsutvecklingen berör människans hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika hälsofrämjande arenor inom vardags- och arbetsliv samt livsstils relaterat hälsofrämjande arbete.

Inom området för social delaktighet fokuserar kunskapsutvecklingen dels på grupper med särbehov, dels på det sociala kapitalet. Att möjliggöra gemenskap, tillhörighet, aktiv medverkan och medansvar i samhällsutvecklingen för sårbara och utsatta klientgrupper är ett övergripande temaområde. En annan utmaning är att utveckla rehabiliteringsmodeller och -nätverk som stöder fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och livskontroll för riskgrupper med funktionshinder som handikapp, mental ohälsa eller funktionshinder i stöd- och rörelseapparaten.

Området för patientsäkerhet fokuserar på tre delområden; avancerad klinisk vård, säkerhet i relation till mänskliga faktorer och simulering som pedagogik för att öka patientsäkerheten. Området för avancerad klinisk vård handlar om att garantera patientsäkerheten inom högt riskfyllda vårdområden som återupplivning, läkemedelsbehandling, akut-, intensiv- och anestesivård samt förlossning. Området för de mänskliga faktorerna berör problematiken kring hur man kan minska risker och garantera en trygg och säker vård och omsorg genom att utveckla processer som beaktar ledarskap, beslutsfattande, uppgiftshantering och situationsbedömning, samt förutseende rapportering.

Samarbeten

Utöver ett brett akademiskt nätverk inom utbildning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och mångsidigt samarbete med partnerhögskolorna har Arcada som högskola nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Genom de här nätverken till högskolor och arbetsliv tillgodogör Arcadas studenter sig den senaste expertisen och värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Placering i arbetslivet/ Karriärmöjligheter

Yrkeshögskoleexamina är yrkesinriktade grundexamina på kandidatnivå och ger en yrkesidentitet och direkt koppling till arbetsmarknaden. De studenter som studerat vid Arcada har placerat sig bra i arbetslivet och sysselsättningen för Arcada studenter är god efter avslutade studier. Efter avlagd examen kan man jobba som sakkunnig inom sitt eget yrkesområde både inom den privata och offentliga social- och hälsovården eller inom tredje sektorn.

Förstavårdaren arbetar i första hand inom ambulansväsendet och inom annan alternativ sjuktransport. Du kan också arbeta på sjukhusets akut- och jouravdelningar och på bäddavdelningar inom sjukhuset.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst tre års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till fem högre yh-examina inom social- och hälsovård: det sociala området, hälsofrämjande, rehabilitering och avancerad klinisk vård (med tyngdpunkt på patientsäkerhet) och Global Health Care (i samarbete med yrkeshögskolan Diak). Via Öppna yrkeshögskolan kan du även avlägga studier på högre yrkeshögskolenivå utan tre års arbetserfarenhet.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.