Förstavårdarutbildningen har som mål att utbilda professionella förstavårdare med en stark förankring i prehospital akutvård.

Examensbenämning: Förstavårdare (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Christoffer Ericsson

Examen innefattar en sjukskötarexamen och den helhetskompetens sjukskötaren innehar (se Utbildning för Sjukskötare).

Syftet är att studenten har kunskap och förmåga att fungera i den prehospitala akutvården på vårdnivå. Studenten kan påbörja intensifierad vård självständigt och med givna handlingsdirektiv, samt upprätthålla och trygga den insjuknade eller svårt skadade patientens livsfunktioner på olycksplatsen, under transport och på sjukhus. Studenten har kunskaper i hur man arbetar patientsäkert i team, beslutsprocesser och ledarskap som används vid olika slag av olyckor och hur samarbeta med företrädare för olika yrkesgrupper vid akuta situationer.

Tvåspråkighet är till fördel och studenterna bör behärska de båda inhemska språken flytande för att kunna arbeta inom akutvården i Finland. I slutet av utbildningen är målsättningen att studeranden oberoende av eget modersmål kan intervjua och undersöka patienten på patientens modersmål, svenska eller finska. Den engelskspråkiga terminologin inom akutvården blir bekant via engelsk tentamenslitteratur.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

En kompetensstyrd studieplan som dels är i linje med de nationella kompetenserna och dels följer EU-direktiven stöder studenten i att nå utbildningens mål.

Studiemiljön

Många studieavsnitt bygger på s.k. flerformsundervisning med bl.a. föreläsningar, workshops, case-övningar, simuleringar, nätbaserade studieavsnitt, arbetslivsrelaterade projekt, praktik och gästande experter samt temadagar och seminarier.

Arcadas patientsäkerhets- och lärcenter (APSLC) erbjuder en aktiv övnings och simuleringsmiljö som förenar teori och praktik. Genom övning och simulering lär du dig att hantera olika vårdande situationer i en trygg miljö samt öva dig i ledarskap och teamarbete. Även ett brett spektrum av varierande vårdsituationer kan skapas för att på ett realistiskt sätt återger vårdverkligheten. Övningsmiljön är trygg, säker och lätt justerbar. Simulering som undervisningsmetod ger möjligheter till kreativt lärande genom att fördjupa, utveckla och reflektera.

Studieutbyte

Arcada har samarbete inom vårdutbildning med högskolor i Norden och Europa med ett fokus på Norden. Utbytesstudier utomlands främjar kunskaps- och kompetensutvecklingen samt stöder utveckling av internationell kompetens. Utbytesstudier möjliggör internationella kontakter inom den egen branschen.

Utbytesstudier kan göras under hela utbildningen efter grundstudierna. Rekommenderad tidpunkt för utbytesstudier är från det andra läsåret och de utbildningsspecifika utbyten sker under de sista studieåren för utbildningen. Har du intresse av utbytesstudier skall det planeras in i dina studier minst ett halvt år före det planerat utbyte.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation (FUI) integreras genomgående i undervisningen och lärdomsprov och genom olika arbetslivsrelaterade projekt som är en naturlig del av FUI-verksamheten. Arcada strävar efter att bli en ledande institution då det gäller forskning, utveckling och innovationer inom och för Människocentrerad AI och det digitala samhället, som tar itu med kritiska utmaningar inom fem forskningsprogram, varav Hållbar hälsa och välfärd är det program som de flesta forskningsprojekt gällande vårdutbildningarna finns. FUI-verksamheten inom vårdutbildningarna strävar efter att i en alltmer digitaliserad värld ta fasta på personcentrerad vård, etiskt bemötande och de kärnkompetenser som framtidens vårdprofessionella behöver bemästra.

Samarbeten

Utöver ett brett akademiskt nätverk inom utbildning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och mångsidigt samarbete med partnerhögskolorna har Arcada som högskola nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra nationella och nordiska partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar så att den motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Genom nätverken till högskolor och arbetsliv tillgodogör Arcadas studenter sig den senaste expertisen och värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Placering i arbetslivet/ Karriärmöjligheter

Yrkeshögskoleexamina är yrkesinriktade grundexamina på kandidatnivå och ger en högskolekompetens och yrkesfärdigheter till arbetsmarknaden. De studenter som studerat vid Arcada har placerat sig bra i arbetslivet och sysselsättningen för Arcada studenter är god efter avslutade studier. Efter avlagd examen kan man jobba som sakkunnig inom sitt eget yrkesområde både inom den privata eller offentliga social- och hälsovården eller inom tredje sektorn.

Som förstavårdare arbetar du i första hand inom akuta ambulansväsendet, helikopter eller inom annan alternativ sjuktransport. Du kan också arbeta på sjukhusets akut-, jour- och intensivavdelningar och även på bäddavdelningar inom sjukhuset. Du kan även ta sig an expert- eller ledaruppgifter inom akut- och förstavård. Som förstavårdare kan du även jobba internationellt i ambulansen och i sjukhus.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst två års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till två högre yh-examina inom social- och hälsovård: Leadership in Nordic Healthcare och Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att vid universitet få avlägga studier i deras doktorandprogram. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.