På denna sida framkommer de kompetenser som hör till socionom examen

Följande professionsspecifika kompetenser har studenten efter avlagd utbildning

  • Kompetens i klientarbete
  • Etisk kompetens inom det sociala området
  • Kompetens i kritiskt och delaktighetsfrämjande samhällsarbete
  • Kompetens i kunskapsbaserad utvecklings- och innovationsverksamhet
  • Kompetens i medarbetarskap, ledarskap och interprofessionellt samarbete

De professionsspecifika kompetenserna studenten uppnått efter avlagd examen

Kompetens i klientarbete

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap om mänskans utveckling, livsvillkor och vad som påverkar mänskans välbefinnande och möjligheter till det.
Du har även avancerad kunskap om interaktion, kommunikation, gruppdynamik och grupprocesser.
Du har avancerad kunskap om teorigrunden för dialogiska arbetssätt.
Du kan kritiskt beakta det omgivande samhällets påverkan på klientarbetet.
Du har avancerad kunskap om socialpedagogiken som tvärvetenskap och socialpedagogiska teorier.
Du har avancerad kunskap om klientarbetets teoretiska orienteringsgrunder, metoder och digitala lösningar.
Du har avancerad kunskap om servicesystem som stöder social trygghet.
Du har avancerad kunskap om lagstiftning inom social- och hälsovården och småbarnspedagogik.

Färdigheter (göra)

Du ser, respekterar och bemöter klienten som en aktiv aktör och som en del av ett större nätverk.
Du kan identifiera klientens servicebehov och reflektera tillsammans med klienten över hens situation.
Du stöder, handleder och främjar klientens delaktighet och möjlighet till förändring utgående från klientens resurser och perspektiv.
Du tillämpar rättsliga och etiska principer gällande klientens rätt till delaktighet och valfrihet.
Du har färdigheter i god interaktion och dialog med klienten och hens nätverk.
Du kan verka och handleda i digitala verksamhetsmiljöer.
Du kan klientcentrerat planera, koordinera och utveckla servicen, utvärdera och dokumentera klientarbetet och fungera på sektoröverskridande område.
Du kan identifiera och delta i organisering och styrning av social- och hälsovårds samt utbildningstjänster.
Du kan stödja klientens egna resurser i olika livskeden -och situationer.

Förhållningssätt (vara)

Du respekterar den unika individen och har ett öppet och accepterande förhållningssätt mot dina klienter och kollegor.
Du vill stöda individens tillväxt och utveckling och främja gynnsam förändring.
Du verkar för jämlikhet och jämställdhet och har ett kultur- och genussensitivt förhållningssätt.

Etisk kompetens inom det sociala området

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap om sociala områdets människosyn, värdegrund och om etik som vetenskapsområde.
Du har avancerad kunskap om grundlagsenliga och mänskliga rättigheter och skyldigheter.
Du har avancerad kunskap om det sociala områdets lagstiftning, värdegrund och de yrkesetiska principerna.

Färdigheter (göra)

Du kan beakta det unika hos varje enskild individ och reflektera över yrkesetiska frågor inom det sociala området.
Du kan självständigt fatta beslut och agera etiskt i situationer där det råder värdekonflikt och du har förmågan att motivera dina val utifrån etiska principer, lag och rätt.
Du kan agera som aktiv aktör i frågor som berör välbefinnande, tillgänglighet och delaktighet på individ och samhällelig nivå och tar ställning för de mest sårbara i samhället.
Du är medveten om och kan reflektera över den egna människosynens och värdegrundens betydelse i arbetet med klienter

Förhållningssätt (vara)

Du omfattar det sociala områdets värderingar och principer och förhåller dig reflekterande till din yrkesroll.
Du kan självständigt fatta beslut som grundar sig på principer för etisk hållbarhet.
Du har ett etiskt och respektfullt förhållningssätt som genomsyrar dina handlingar och beaktar klienten och samhället. Genom ditt konstruktivt kritiska förhållningssätt påverkar du utvecklingen mot ett jämlikt och inkluderande samhälle.

Kompetens i kritiskt och delaktighetsfrämjande samhällsarbete

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap om teorier om mänskans välfärd, delaktighet och hållbar utveckling i samhället.
Du kan kritiskt beakta om nationella och globala samhällsstrukturer och processer som förorsakar ojämlikhet och förfördelning.
Du har avancerad kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och välfärdsrelaterade skydds- och riskfaktorer.
Du är förtrogen med beslutsgången inom den offentliga förvaltningen.

Färdigheter (göra)

Du kan kritiskt och professionellt reflektera kring samhällsfrågor.
Du kan motverka marginalisering och ojämlikhet i ett föränderligt samhälle och du kan försvara personer i utsatta livssituationer.
Du klarar av att medvetandegöra politiska beslutsfattare och myndigheter om orimliga levnadsförhållanden och du kan delta i samhällelig påverkan i samarbete med andra aktörer. Dessutom kan du främja medborgarnas delaktighet och möjligheter till deltagande.
Du kan själv agera hållbart samtidigt som du handleder andra i att agera hållbart.
Du kan tillämpa adekvata arbetssätt i interkulturellt arbete.
Du kan verka enligt förvaltningsprinciperna.

Förhållningssätt (vara)

Du ser vikten av att aktivt arbeta delaktighetsfrämjande för att stöda utsatta gruppers inklusion i samhället.
Du kan förhålla dig kritiskt till sådana samhällsstrukturer och -processer som orsakar ojämlikhet. Du ser dig själv som en samhällspåverkare och du förhåller villigt och öppet till samhällspåverkan.
Du har ett medvetet och sensitivt förhållningssätt i interkulturellt arbete.

Kompetens i kunskapsbaserad utvecklings- och innovationsverksamhet

Kunskap (förstå)

Du kan kritiskt beakta olika trender i samhällsutvecklingen som skapar utvecklings- och innovationsbehov.
Din breda och mångsidiga kunskapsgrund skapar förutsättningar för smarta, hållbara och kreativa lösningar.
Du har avancerad kunskap om olika sätt att planera, organisera och utvärdera utvecklings- och innovationsarbeten.
Du är förtrogen med olika forsknings- och utvecklingsmetoder inom det sociala området.

Färdigheter (göra)

Du identifierar och analyserar utvecklingsbehov i arbetet och löser problem innovativt och tvärvetenskapligt.
Du kan planera, genomföra och utvärdera utvecklingsprojekt inom det sociala området och producera och utvärdera kunskap i syfte att främja välfärd.
Du utvecklar metoder, arbetsrutiner och serviceprocesser ur ett klientcentrerat perspektiv.
Du kan kritiskt granska den egna praktiken, hitta och analysera resultat från forskning och tillämpa forskningsoch utvecklingsmetoder i utvecklingsverksamhet.
Du kan arbeta interprofessionellt i nätverk, på digitala arenor och internationellt för att möta framtidens utmaningar och utveckla det sociala området.

Förhållningssätt (vara)

Du har förmåga att inspirera och motivera dig själv och andra i utvecklingsprocesser.
Du har vilja att utveckla den egna professionella kompetensen och använda din kreativitet och innovation i problemlösning.
Du följer de etiska principerna och rekommendationerna för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Kompetens i medarbetarskap, ledarskap och interprofessionellt samarbete

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap om självledarskap, medarbetarskap, teamarbete och ledarskap.
Du förstår betydelsen av ekonomiskt och strategiskt ledarskap inom det sociala området.
Du har avancerad kunskap i gränsöverskridande nätverksarbete och interprofessionellt samarbete som grund för klientarbetet.
Din kunskapsgrund ger dig förutsättningar för socialt entreprenörskap.

Färdigheter (göra)

Du har avancerad förmåga att leda dig själv, att fungera i ett team och att handleda kollegor.
Du kan arbeta på ett sätt som främjar arbetsvälbefinnande.
Du kan aktivt utveckla ditt arbete och du kan utvärdera kvaliteten i arbetet och känner till dess resultat och följder.
Du kan samverka och organisera arbete i olika interprofessionella team, verksamhetsmiljöer och nätverk.
Du behärskar informationshantering inom social- och hälsovårdsområdet.

Förhållningssätt (vara)

Du värdesätter ditt eget och andra yrkesgruppers kunnande och ett dialogiskt förhållningssätt i ditt arbete.
Du söker smarta och hållbara lösningar i ditt arbete.
Du värnar om ditt eget och arbetssamfundets arbetsvälbefinnande.
Du är agil och flexibel i ditt förhållningssätt och har färdigheter för kontinuerligt lärande.