Efter avslutade studier har du följande kompetenser: Allmänna kompetenser Examensspecifika kompetenser Officiell språklig kompetens

  Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

  Examensspecifika kompetenser

  Kompetensområdena Socialpedagogiskt arbete och Gerontologi – åldrandet i ett tvärvetenskapligt perspektiv sammanfaller i sin helhet med de kompetenser som det nationella nätverket för socionomutbildningarna slagit fast.

  Problembaserat lärande som arbetslivsresurs

  Efter avslutad utbildning kan studenten identifiera problemområden och formulera frågeställningar i olika verklighetsanknutna situationer i arbetslivet för att aktivt kunna bearbeta dem. I problemlösningssituationen reflekterar studenten genomgående över kopplingen mellan teori och praktik. Studenten har en förmåga till självstyrt lärande. Studenten visar prov på ett ansvarsfullt samarbete i professionella team. PBL förstärker studentens förmåga att behärska projektarbete.

  Socialpedagogiskt arbete

  Efter avslutad utbildning kan studenten identifiera resurser och behov hos individen i olika livsskeden och livssituationer. Hon eller han kan bemöta klienter och klientgrupper på ett professionellt sätt i olika socialpedagogiska verksamhetsformer. Studenten har en stark handlingsberedskap, d.v.s. kan inspirera, stöda och stärka individers möjlighet och förmåga till delaktighet och livskontroll. Dessutom har studenten beredskap för ett pedagogiskt ledarskap. Studenten uppfattar även förändringar i samhället och stärker sin beredskap och sitt mod att påverka och utveckla livsvillkor för individer i utsatta livssituationer. Studenten känner till socialservicesystemet och arbetar för klientens välbefinnande och sociala trygghet.