På denna sida hittar du hur studierna är strukturerade om du inlett dina studier 2020 eller tidigare

Utbildningen är periodbunden, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången. Genom en individuellt planerad fördjupad praktik, val av ämne för examensarbete och breddstudier kan studenten välja en viss profilering inom sitt yrkesområde.

I utbildningen ingår följande studiehelheter: allmänna studier, grundstudier, ämnesstudier och breddstudier.

Allmänna studier

Studenten lär sig att kritiskt analysera omvärden för att inse nyttan av djupgående analys. Studenten förstår betydelsen av att kommunicera ändamålsenligt, samt utvecklar en grundläggande förståelse för mänskan, hälsan och samhället.

Grundstudier och ämnesstudier

Grundstudier

Studenten utvecklar kunskap och förståelse för delaktighet, aktivitet och medborgarskap och är medveten om hur olika värdegrunder påverkar samhället, arbetssamfundet och individen.

Studenten utvecklar kunskap och förståelse för människans utveckling och lärande ur ett livscykelperspektiv.

Studenten handleder och skapar förutsättningar för den enskilda brukaren utgående från dennes egna behov och resurser.

Studenten bemöter, stöder och inspirerar personer i olika livssituationer och livsskeden med ett kreativt och engagerat förhållningssätt.

Studenten arbetar för att möjliggöra delaktighet och aktivitet för brukaren och detta arbete kännetecknas av en stark etisk medvetenhet och en respekt för individuella olikheter och värderingar.

Studenten kan med ett delaktighetsfrämjande förhållningssätt kommunicera och bemöta brukaren och är öppen för kulturell mångfald samt kan kritiskt reflektera över sin egen roll i sammanhanget.

Ämnesstudier

Begreppen delaktighet, aktivitet och medborgarskap fördjupas i förhållande till socialt arbete, socionomens profession och socialpedagogiska verksamhetsområden. Efter avslutad modul kan studeranden urskilja olika teoretiska perspektiv och använda dessa som redskap i förståelsen av den mångdimensionella verkligheten. Studerande känner även till det sociala områdets värdegrund och yrkesetiska principer samt den nordiska välfärdsmodellen.

Studenten kan identifiera resurser och behov hos individen i olika livsskeden och livssituationer. Hon eller han kan bemöta klienter och klientgrupper på ett professionellt sätt i olika socialpedagogiska verksamhetsformer. Studenten har en stark handlingsberedskap, d.v.s. kan inspirera, stöda och stärka individers möjlighet och förmåga till delaktighet och livskontroll. Studenten kan använda olika orienteringsgrunder och metoder i klientarbetet. Studenten övar upp förmågan att samarbeta och inser värdet av samarbetet med anhöriga. Studenten ingår i team med andra professionella och mångprofessionella arbetsgrupper.

Studenten fördjupar och utvecklar sin yrkeskompetens. Studenten uppfattar förändringar i samhället och stärker sin beredskap att påverka och utveckla livsvillkor för individer i utsatta livssituationer. Studenten känner till socialservicesystemet och arbetar för klientens välbefinnande och sociala trygghet. Studenten lär sig att utnyttja forskningsresultat för att utveckla praxis. Studenten befäster sin professionella identitet under tredje årets yrkespraktiker och kan identifiera sitt individuella behov av egen yrkesmässig utveckling.

Breddstudier

Studenten har ett specifikt kunskapsintresse och engagemang som stöder kompetensutvecklingen inom yrkesområdet. Studenten både fördjupar och breddar sina kunskaper och färdigheter inom sitt yrkesområde. Studenten kan samarbeta i multiprofessionella grupper och med näringsliv, samt delta i projekt som stöder innovationstänkande.

Praktik

Praktiken sker alltid utanför högskolan. Praktik med barn under skolåldern, personer med funktionshinder eller äldre personer är obligatoriskt under första och andra läsåret. En fördjupad yrkespraktik finns i programmet under tredje läsåret. Praktikerna baserar sig alltid på genomförda teoriavsnitt. Studenten stöds i sin yrkesmässiga utveckling under den praktiska undervisningen av utsedda handledare på fältet och av skolans lärare. De förväntade inlärningsresultaten för varje praktikperiod beskrivs i ASTA. Utvärderingsblanketter hittar du på praktiksidan praktik.arcada.fi Extern länk.

Metodik och examensarbete

Studenten behärskar informationssökningens grunder, kan kritiskt värdera vetenskapliga publikationer och kan tillämpa forskningsresultat och forskningsmetoder som stöd för vårdarbetet. Studenten kan delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och kan skriva en projekt- eller forskningsrapport.