Beskrivning av kompetenser inom ergoterapi, studieplan 2021-2024

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

  1. Allmänna kompetenser
  2. Professionskompetenser
  3. Officiell språklig kompetens

Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

Professionskompetenser

KOMPETENS ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR HÄLSA MED AKTIVITETSVETENSKAPLIG GRUND

Kunskap:

Du har avancerad kunskap om professionens teoretiska grund speciellt angående aktivitetens väsen och dess förhållande till personens vardag, befolkningens hälsa, sociala sammanhang och rätten till att få vara aktiv i samhället. Du har också avancerad kunskap om det komplexa förhållandet mellan person, aktivitet och omgivning och dess inverkan på hållbar hälsa i samhället.

Färdighet:

Du kan kritiskt granska teorier som är relevanta för din profession. Du främjar hållbar hälsa genom att nyttja aktivitetsvetenskapen som grund för ditt resonemang. Du bidrar till beslut som möjliggör för personer att vara aktiva, delaktiga och leva ett meningsfullt liv.

Förhållningssätt:

Ditt förhållningsätt baserar sig på professionens grundantaganden om aktivitetens betydelse för hälsa och ett meningsfullt liv. Du uppmärksammar och värnar om allas rätt till aktivitet. Du antar ett kritiskt förhållningssätt till fysiska, sociala, kulturella och institutionella strukturer i samhället som inverkar på individers och gruppers möjligheter att utnyttja sin kapabilitet. 

KOMPETENS ATT ARBETA I ERGOTERAPIPROCESSEN UTIFRÅN ETT PERSONCENTRERAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Kunskap:

Du har avancerad kunskap om och kan kritiskt granska hinder för aktivitetsmöjligheter på individ-, grupp och samhällsnivå.  Du har även avancerad teoretisk kunskap om grundbegreppen person och kapabilitet.  Du har avancerad kunskap om personcentrerat arbete och dess betydelse för personens möjligheter till aktivitet och delaktighet i olika omgivningar. Du har avancerad kunskap om partnerskap, bemötande och narrativets betydelse för att kunna främja meningsfull aktivitet och delaktighet för olika personer och grupper i samhället.  Du har avancerad kunskap om professionens arbetsprocess som stöder ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt. 

Färdighet:

Du tillämpar ett personcentrerat arbetssätt genom att skapa ett partnerskap och utgående från personens narrativ möta de verkliga aktivitetsbehov personen har i vardagen.  Du använder personens egenvalda aktiviteter för att möjliggöra en fungerande vardag och för att främja och upprätthålla hållbar hälsa. Du tillämpar ergoterapiprocessen i olika komplexa situationer i syfte att främja personers och gruppers aktivitet. Du utvärderar fysiska, sociala, attitydmässiga, kulturella och lagstiftande faktorer vilka kan inverka på aktivitetsutförandet. Du utnyttjar välfärdsteknologi och designar åtgärder så att olika miljöer, både fysiska, serviceinriktade och nätbaserade miljöer, är tillgängliga för alla användare oberoende av funktionsförmåga. Du har internaliserat professionens etiska värderingar och du bemästrar professionell kommunikation och handledning i olika komplexa sammanhang. Du agerar hållbart i förhållande till samarbete och ledarskap i olika professionella team. 

Förhållningssätt:

Du utvärderar och reflekterar över de val som gjorts i ergoterapiprocessen och du kan rättfärdiga ditt professionella resonemang. Du värnar om personens självbestämmanderätt och att personens egenvalda aktiviteter är utgångspunkten för agerandet och det professionella resonemanget. Ditt förhållningsätt grundar sig på filosofin om personcentrering, med respekt för den enskilda personen värderingar och behov. Du värderar den expertis som personen har om sina aktiviteter och sitt vardagsliv som likvärdig med din professionella kunskap och kompetens om situationen. Du är ödmjuk inför din egen kompetens och upprätthåller samt utvecklar den genom kontinuerligt lärande. Du är förtrogen med och är ödmjuk inför andra professioners kompetens och dess mervärde i teamarbete. 

KOMPTENS ATT ARBETA SOM UTVECKLINGS- OCH FÖRÄNDRINGSAKTÖR

Kunskap:

Du har avancerad kunskap om socialt entreprenörskap med en grund i aktivitetsvetenskap. Du har avancerad kunskap om aktivitetsrättvisa och de hinder som kan finnas för detta i samhället för olika grupper. Därutöver har du avancerad kunskap om kreativa processer och sociala innovationer för att skapa hållbara lösningar som stöder aktivitet och hälsa i vardagen. Du har avancerad kunskap om självledarskap och ett användarorienterat arbetssätt.

Färdighet:

Du tillämpar flexibelt principer och metoder för socialt entreprenörskap i syfte att främja aktivitetsrättvisa på olika nivåer i samhället. Du analyserar obalans i aktivitetsmöjligheter för utsatta grupper i samhället. Du agerar proaktivt som förändringsaktör och social innovatör i syfte att skapa konstruktiv förändring för personers och gruppers aktiviteter. Tillsammans med användarna identifierar, genomför och utvärderar du projekt med aktivitetsperspektiv som främjar varaktiga lösningar i vardagen. Du skapar kontakt inom och mellan nätverk och agerar som brobryggare i sociala innovationsprojekt.

Förhållningssätt:

Du är ödmjuk inför din roll som social entreprenör och agerar respektfullt i det användarorienterande arbetssättet. Du antar ett etiskt och hållbart förhållningssätt i samband med utveckling av sociala innovationstjänster och -processer. Du värnar om självreflektionens betydelse för självledarskap.