På denna sida hittar du hur studierna är strukturerade om du inlett dina studier 2020 eller tidigare

Studierna i idrott och hälsopromotion är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning. Vid avvikelse från fastställt kursprogram uppgörs individuella studieplaner för att underlätta studiegången.

Utbildningen bygger på integrativ pedagogik, vilket innebär att de flesta kurser omfattar både teoriundervisning och praktiska övningar. Projektarbeten, självstudier och skriftliga essäer ingår i alla skeden av utbildningen.

Det egna ansvaret för studierna och inlärningen betonas och stöds genom individuell handledning och grupphandledning. Inom studierna betonas god självkännedom, ett systematiskt tillvaratagande av egna och andras erfarenheter relaterat till en ändamålsenlig forskningsbaserad kunskapsgrund samt ett reflekterande förhållningssätt.

Allmänna studier

Studenten lär sig att kritiskt analysera omvärden för att inse nyttan av djupgående analys. Studenten förstår betydelsen av att kommunicera ändamålsenligt, samt utvecklar en grundläggande förståelse för mänskan, hälsan och samhället.

Grundstudier och ämnesstudier

Kunskaper i anatomi, fysiologi, biomekanik, idrott, psykomotorisk och social utveckling, kontroll och inlärning kombineras med färdigheter att kunna bedöma och analysera hälsa, rörelse och funktionsförmåga hos människan. I grundstudierna utvecklar studenten ett kunnande om funktionsförmågans betydelse för människans upplevelse av hälsa och livskvalitet i olika livsskeden. Studenten får grundläggande kunskap om och färdigheter i hälsofrämjande arbete och lär sig tillämpa modeller och metoder i syfte att främja hälsa på individ- och gruppnivå. Han/hon kan planera och handleda lämplig motion för olika grupper och stöda människan att fatta beslut om, påbörja och upprätthålla hälsosamma livsstilsförändringar.

Ämnesstudier

Studenten kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning för olika målgrupper. Studenten kan planera, utföra och utvärdera idrottshelheterna och verksamhetsmodellerna och kan utnyttja idrottens möjligheter att stöda människans utveckling och pedagogiska utveckling. Studenten kan skapa inlärnings-, instruktions- och coachingsfilosofi som är baserad sig på den egna värdegrunden och kunskapen.

Studenten känner till grunder i anatomi och fysiologi och kan tillämpa det kunnandet för att befrämja hälsa och fysisk aktivitet för olika målgrupper. Studenten känner till grunderna i testning och värdering av fysisk förmåga och bedömning av hälsa samt kan planera ändamålsenliga träningsprogram och verksamhetsformer utgående från fysiska tester och hälsobedömningar. Studenten känner till människans fysiska, psykiska och sociala utveckling samt förstår de mekanismer som påverkan människans beteende och beteendeförändring i förhållande till främjandet av idrott, fysisk aktivitet och levnadsvanor. Studenten kan kommunicera och utnyttja kunskap i olika kommunikationsformer och verktyg. Studenten kan planera och leda hälsofrämjande och fysiska aktiviteter för att befrämja välbefinnande.

Studenten känner till idrottskulturens och servicebranschens utvecklingsprognoser samt kan främja dess ställning i samhället. Studenten kan fungera som expert och förman inom idrotts- och motionsbranschens organisationer samt känner till branschens möjligheter till företagsverksamhetens och handlar beredskap att starta småföretag. Studenten inser idrottens och motionens innovativa integrationsmöjligheter med närliggande affärsverksamhet (bl.a. välmående-, turism- och upplevelseservice) samt produktutveckling.

Breddstudier

Studenten har ett specifikt kunskapsintresse och engagemang som stöder kompetensutvecklingen inom yrkesområdet. Studenten både fördjupar och breddar sina kunskaper och färdigheter inom sitt yrkesområde. Studenten kan samarbeta i multiprofessionella grupper och med näringsliv, samt delta i projekt som stöder innovationstänkande.

Praktik

Utbildningen består av praktik på olika arbetsplatser inom yrkets verksamhetsområde inom den kommunala, privata och tredje sektorn. Praktikavsnitten förutsätter godkända studieprestationer. Yrkespraktiken är handledd och evalueras av handledare och lärare. Instruktioner för förfarandet samt uppgifter under respektive praktiker finns tillgängliga på ifrågavarande praktiks kursbeskrivning på ASTA. Utvärderingsblanketter hittar du på praktiksidan praktik.arcada.fi Extern länk.

Metodik och examensarbete

Studenten behärskar informationssökningens grunder, kan kritiskt värdera vetenskapliga publikationer och kan tillämpa forskningsresultat och forskningsmetoder som stöd för vårdarbetet. Studenten kan delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och kan skriva en projekt- eller forskningsrapport.