På denna sida framkommer de kompetenser som hör till fysioterapiutbildningen

Följande professionsspecifika kompetenser har studenten efter avlagd utbildning

  • Undersökning och bedömning
  • Handledning
  • Terapeutsikt kunnande
  • Hälsoteknologi

De professionsspecifika kompetenserna studenten uppnått efter avlagd examen

Undersökning och bedömning

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap inom fysioterapins område för bedömning, diagnosticering samt intervention.
Inom interventionsarbetet kan du kritiskt beakta personen, resurser samt tjänsteleverantören i syfte att främja en kvalitativ rehabiliteringsprocess.

Färdigheter (göra)

Du behärskar flexibelt fysioterapins metoder för intervju, observation, manuell undersökning och användning av evidensbaserade mätare.
Du tillämpar analytiskt och kritiskt ett kliniskt resonemang i processen att ställa en etisk hållbar fysioterapeutisk diagnos.

Förhållningssätt (vara)

Du utgår från en humanistisk människosyn och fokuserar på rörelsens betydelse för människans hälsa och livskvalitet ur ett evidensbaserat perspektiv.
Du kan flexibelt ta beslut med beaktande av personens helhetssituation gällande rörelse- och funktionsförmåga samt förändringar i dessa till följd av sjukdom eller skada.

Handledning

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap i fysioterapeutisk handledning och rådgivning.
Du har avancerad kunskap inom olika vägledningsmetoder samt kunskap att kritiskt och hållbart välja metoder som främjar funktionsförmåga och hälsa hos både individer och grupper inom olika gemenskaper i samhället

Färdigheter (göra)

Du kan etiskt hållbart tillämpa metoder för fysioterapeutisk handledning och rådgivning i syfte att stöda personen att uppnå gemensamma målsättningar.
Du kan flexibelt tillämpa olika manuella, verbala och digitala metoder i kommunikation med alla beröra i syfte att främja hälsa och hållbara förändringar

Förhållningssätt (vara)

Utgångspunkten i ditt förhållningssätt är en humanistisk människosyn där människan ses som en holistisk helhet, inkluderande såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.
Du kan samarbeta i olika team och har etiskt hållbar grund samt tar i beaktande evidensbaserad kunskap och hållbar utveckling i dina beslut. I interaktionen kan du etablera ett personcentrerat förhållningssätt till alla berörda

Terapeutiskt kunnande

Kunskap (förstå)

Du har avancerad teoretisk kunskap kring fysioterapeutisk undersökning, planering och genomförande av fysioterapeutiska åtgärder i syfte att kunna stöda personens delaktighet i rehabiliteringsprocessen.
Du kan beakta de centrala begreppen inom fysioterapivetenskap i förhållande till hälsa både ur ett biopsykosocialt som biomedicinskt perspektiv som grund för den terapeutiska kompetensen.

Färdighet (göra)

Du kan flexibelt utgående från personens resurser och behov använda terapeutisk träning, manuell och fysikalisk terapi i syfte att personen uppnår optimal funktionsförmåga efter skada eller sjukdom.
Du använder evidensbaserade fysioterapimetoder för att upprätta hålla rörelsen och funktionen eller för att minska på funktionsnedsättningen.

Förhållningssätt (vara)

Du utgår från en humanistisk människosyn där människan ses som en holistisk helhet, inkluderande såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.
Du kan göra beslut som grundar sig på evidensbaserad kunskap, yrkesetiska riktlinjer samt stark växelverkan med personen. Värdegrunden och samhällssynen grundar sig på den nordiska välfärdsmodellen samt på principer för hållbar utveckling

Hälsoteknologi

Kunskap (förstå)

Du har avancerad kunskap inom välfärdsteknologi och kan med digitala lösningar möta olika samhällsutmaningar inom hälso- och socialvårdssektorn.
Du har även avancerad kunskap samt expertis att utvärdera tillgängligheten i den såväl bebyggda som den naturliga livsmiljön samt att kunna planera strategier för att avlägsna eventuella barriärer.

Färdighet (göra)

Du kan med stöd av teknologi utföra grundläggande moment inom fysioterapin, så som undersökning, handledning, rådgivning, terapeutisk träning och fysikalisk terapi samt se dess användning ur ett bredare perspektiv inom den mångprofessionella rehabiliteringen.
Du kan även självständigt använda olika teknologiska lösningar som stöd för motivering, planering, förverkligande samt uppföljning av terapin.
Du kan arbeta med miljöplanering i tvärfackliga team som expert gällande personens rörelse och funktionsförmåga.
Du kan tillsammans med personen utvärdera miljöns funktionalitet i förhållande till personens resurser och funktionella målsättning

Förhållningssätt (vara)

Du utnyttjar möjligheterna som hälsoteknologin erbjuder för att stöda människors välbefinnande. Du tar beslut som grundar sig på principerna för etiskt hållbar utveckling vars strävan är att människor är självständiga och självbestämmande samt upplever delaktighet i sociala relationer och i samhällets olika aktiviteter.