På denna sida ser du hur studierna är strukturerade på fysioterapiutbildningen om du inlett dina studier 2020 eller tidigare

Studierna i fysioterapi är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning. Vid avvikelse från fastställt kursprogram uppgörs individuella studieplaner för att underlätta studiegången. Utbildningen bygger på integrativ pedagogik, vilket innebär att de flesta kurser omfattar både teoriundervisning och praktiska övningar. Projektarbeten, självstudier och skriftliga essäer ingår i alla skeden av utbildningen. Det egna ansvaret för studierna och inlärningen betonas och stöds genom individuell handledning och grupphandledning.

Studieprestationer bedöms utgående från studentens aktiva deltagande i undervisningen, rapporter, skriftliga och muntliga prestationer, demonstrationer, uppsatser och förhör. Skriftliga uppgifter och rapporter som lämnas in efter utsatt datum bedöms med sänkt vitsord. Kurser eller delar av kurser, som bygger på aktivt deltagande liksom praktisk undervisning har i allmänhet obligatorisk närvaro. I utbildningen ingår följande studiehelheter: Allmänna studier, Grundstudier, Ämnesstudier och Breddstudier.

Allmänna studier

Studenten kan använda informations- och kommunikationsteknik samt andra studieverktyg för att möjliggöra målmedvetna och självstyrda studier. Studenten utvecklar sådan språklig kompetens i svenska, finska och engelska som enligt lagen krävs av offentligt anställda. Studenten är förtrogen med den nordiska välfärdsmodellen samt känner till grundläggande samhällsstrukturer, lagstiftning och möjligheter till företagande inom egen bransch. Studenten behärskar grundprinciper för organisationers verksamhet och ledning.

Grundstudier och ämnesstudier

Grundstudierna (30 sp) benämns Hälsa och rörelse och består av kurserna Anatomi, fysiologi och biomekanik (5sp), Människan i rörelse (10sp), Rörelseapparatens anatomi (5sp) och Hälsofrämjande, idrott och motion (10sp).

Kompetensmålet i denna helhet är följande:

Kunskaper i anatomi, fysiologi, biomekanik, idrott, psykomotorisk och social utveckling, kontroll och inlärning kombineras med färdigheter att kunna bedöma och analysera hälsa, rörelse och funktionsförmåga hos människan. I grundstudierna utvecklar studenten ett kunnande om funktionsförmågans betydelse för människans upplevelse av hälsa och livskvalitet i olika livsskeden. Studenten får grundläggande kunskap om och färdigheter i hälsofrämjande arbete och lär sig tillämpa modeller och metoder i syfte att främja hälsa på individ- och gruppnivå. Han/hon kan planera och handleda lämplig motion för olika grupper och stöda människan att fatta beslut om, påbörja och upprätthålla hälsosamma livsstilsförändringar.

Ämnesstudierna har två fokusområden med respektive kompetensmål

Klinisk fysioterapi (65 sp) innehållande kurserna:

Medicinska ämnen 1 & 2 (5sp + 5sp), Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 & 2 (5sp + 5sp), Tillämpad fysioterapeutisk bedömning (5sp), Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi (5sp). Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystemen (5sp), Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorganen (10sp), Yrkespraktik 1 – klinisk fysioterapi (10sp) och Yrkespraktik 2 – hälsofrämjande fysioterapi (10sp)

Kompetensmålet inom klinisk fysioterapi:

Fysioterapeuten kan bedöma och analysera hälsa, rörelse- och funktionsförmåga hos personer i olika åldrar. Utgående från detta kan fysioterapeuten identifiera individuella hälsoresurser och hälsohinder samt göra kartläggningar av dessa. Fysioterapeuten känner till sjukdomar och skador som behandlas i öppen vård eller som kräver sjukhusvård, har ett terapeutiskt kunnande och kan arbeta målinriktat i multiprofessionella team. Fysioterapeuten kan utgående från klientens/patientens resurser bemöta, behandla och handleda henne/honom i dagliga aktiviteter som främjar den fysiska rörelse- och funktionsförmågan.

Rehabiliterande fysioterapi (25sp) innehållande kurserna:

Rehabilitering (5sp), Rehabilitering – neurologisk fysioterapi 1 & 2 (5sp + 5sp) samt Yrkespraktik 3 – rehabiliterande fysioterapi (10sp)

Kompetensmålet inom rehabiliterande fysioterapi:

Fysioterapeuten är sakkunnig inom rehabilitering vad gäller individer med handikapp till följd av skada eller sjukdom. I rehabiliteringsteamet bidrar han/hon med denna kunskap i syfte att stöda individen till delaktighet och livskvalitet i den egna livsmiljön. Fysioterapeuten kan stöda klienten se och använda sina egna resurser samt utnyttja de möjligheter som olika hjälpmedel erbjuder.

Breddstudier

Genom breddstudier kan studenter välja en viss profilering inom yrkesområdet. Breddstudierna inleds under första perioden av det fjärde läsåret och omfattar både teoretiska studier, självstudier och praktik. Kurser ur Arcadas eller annan högskolas kursutbud godkänns som prestation för dessa förutsatt att motsvarande kurs inte ingår bland övriga kurser i utbildningsprogrammet.

Praktik

Programmet består av praktik inom yrkeshögskolan och på hälso- och sjukvårdsinrättningar. Praktikavsnitten förutsätter godkända studieprestationer i fysioterapi och de avläggs i en bestämd ordning. Yrkespraktiken är handledd och evalueras av handledare och lärare. Praktikperioder utförs på olika orter inom Svenskfinland, huvudsakligen i huvudstadsregionen. Praktikplatserna är till antalet begränsade och fördelas därför i samråd med den praktikansvariga läraren. Ett planerat praktikavsnitt kan annulleras endast i undantagsfall senast en månad på förhand. Portfoliometoden utnyttjas för dokumentation av studentens erfarenheter, kunskaper, inlärning och utveckling.

Vad godkänns som praktik?

Som praktik godkänns sådant arbete där arbetsbilden eller uppgifterna är definierade att utföras av en fysioterapeut. Yrkespraktikerna 1-3 har klart definierade målsättningar som skall uppfyllas för att praktiken kan godkännas som respektive praktik. Yrkespraktik 4, målsättningar och helhet, diskuteras med ansvarig lärare innan praktiken kan utföras.

När infaller praktiken?

Den första praktiken infaller under det andra årets fjärde period. Den andra praktiken går under tredje årets andra period och den tredje praktiken infaller under det tredje årets tredje alternativa fjärde period. Den sista, fördjupade praktiken, är insatt under det fjärde årets andra period, men den kan även göras under annan tidpunkt enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Praktikansvariga

  • Praktik 1: Thomas Hellstén
  • Praktik 3 (neurologi): Anne Kokko
  • Praktik 2 och 4 (fördjupande): Joachim Ring

Praktikförfarandet och dokument

Instruktioner för förfarandet samt uppgifter under respektive praktiker finns tillgängliga på ifrågavarande praktiks kursbeskrivning på ASTA samt kursutrymme på itslearning. Utvärderingsblanketter hittar du på praktiksidan praktik.arcada.fi Extern länk.

Metodik och examensarbete

Studierna avslutas med ett examensarbete som är en akademisk uppsats. Examensarbetet utförs inom ett område med professionell relevans, gärna i nära samarbete med arbetslivet eller inom ett projekt.