Kompetenser som erhålls efter examen

Allmänna kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

  • Allmänna kompetenser
  • Examensspecifika kompetenser
  • Officiell språklig kompetens

Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

Examensspecifika kompetenser

Efter avlagd tradenomexamen har du som student kunskap i följande examensspecifika kompetenser:

Företagets funktioner och omvärld: Studenten har en gedigen kunskap i företagande, organisation och ledning, projektledning, juridik, nationalekonomi, logistik, redovisning och marknadsföring. Han/Hon kan tillämpa företagsekonomiska teorier för att planera och utveckla affärsverksamheten i olika typers företag och organisationer. Studenten kan ansvara för affärsaktiviteter och har färdigheter i att leda individer i mindre utvecklingsprojekt.

Informationssystem: Studenten kan innovativt utnyttja praktiska IS/IT-tillämpningar och har en övergripande syn på informationsteknik som ett centralt verktyg för utveckling och effektivering av ett företags verksamhet. Studenten kan hantera utvecklingsprojekt kopplade till företagets IS/IT-tillämpningar.

Metodik: Studenten har ett matematiskt, statistiskt och analytiskt kunnande som stöd för företagsekonomiska specialkunskaper. Han/Hon har färdigheter att systematiskt lösa komplexa företagsekonomiska problem. Studenten kan självständigt leda och/eller delta i företagsekonomiska forskningsprojekt.

Företagsekonomisk specialkunskap: Studenten har fördjupad kunskap i och kan ta ansvar för att leda och styra inom ramen för ett företagsekonomiskt specialområde: ekonomistyrning & ledarskap, internationell affärslogistik, marknadsföring eller turism med fokus på små och medelstora företag.