Här hittar du central information principer för studieavsnitt och tenter.

Anmälan till studieavsnitt (kurser) på ASTA

Anmälan öppnas på ASTA två veckor innan perioden inleds. Anmälan till studieavsnitten stängs fredag kl. 00:00 (am) i veckan före perioden inleds. Efter det här kan studenter anmälas endast med lärarens samtycke.

Vem har rätt att gå ett studieavsnitt?

Kontrollera att du uppfyller förhandskraven innan du anmäler dig. Kraven hittas i studieavsnitts-beskrivningen. Läraren kontrollerar att förhandskraven uppfylls efter att anmälan stängts.

Första föreläsningen i ett studieavsnitt kan i vissa fall vara obligatorisk. Du bör då meddela läraren i förväg om du inte har möjlighet att närvara (endast giltig orsak gångbar). Frånvaron kan ersättas med t.ex. en obligatorisk förhandsuppgift. Frånvaron berättigar inte till extra stöd. Om du varken deltar på den andra föreläsningen eller lämnat in eventuell förhandsuppgift (eller på annat sätt hört av dig) har läraren rätt att annullera din anmälan.

Trots att ett studieavsnitt inte har obligatorisk närvaro som krav för introföreläsningen rekommenderas deltagande. Det är alltid bra att vara närvarande då ett studieavsnitt inleds, eftersom du då får all den centrala information om studieavsnittet som är viktigt att veta i början (upplägg, bedömning, etc.).

Efter avslutat studieavsnitt

De studenter som inte dyker upp avlägsnas i början av studieavsnittet eller under studieavsnittets gång. De studenter som inte slutfört studeavsnittet (t.ex. oinlämnade uppgifter eller underkända prestationer) erhåller vitsordet 0.

Föreläsningar

Obligatorisk närvaro på föreläsningar? Läraren meddelar i början av studieavsnittet vilka föreläsningar som är obligatoriska.

Försenad ankomst till föreläsning

Du nekas tillträde till klassrummet om du är försenad. Du måste vänta tills nästa paus för att bli beviljad inträde.

Tentamen

Läraren har rätt att neka dig tillträde ifall du anländer sent till tentamen. Samtliga som skriver tentamen bör sitta 60 min innan man får tillåtelse att avlägsna sig. Gällande online tentamen följs den enskilda lärarens instruktioner.

Plagiat

Plagierade inlämningsuppgifter underkänns alltid. Läraren använder automatisk plagiatkontroll alltid då det är relevant.

Obligatoriska inlämningsuppgifter

Vad händer om man lämnar in uppgifterna för sent?

Försenade uppgifter godkänns inte.

Kan man höja vitsordet för inlämningsuppgifter?

I regel nej – om inte läraren meddelar annorlunda.

Kan man göra om en underkänd inlämningsuppgift?

I regel nej.