På denna sida hittar du all information om studieplanen för utbildningen Film och media.

Allmän information

Utbildningens namn

Film och media (YH)

Utbildningens målgrupp

Utbildningens målgrupp är främst personer med utbildning från minst andra stadiet med intresse för film och media som har färdighet att studera på svenska.

Examens om avläggs och omfattning

Medianom (YH) / 240 sp / 4 år

Huvudsakligt undervisningsspråk

Svenska

Behov - samhälle och arbetsliv

Förmåga att bedöma mediernas kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska funktioner är förutsättningar för att i framtiden kunna fungera inom en bransch under konstant utveckling. Studierna förbereder både teoretiskt som praktiskt för arbete inom de kreativa branscherna och olika former av medier och erbjuder förutsättningarna att vara en eftertraktad aktör på en framtida arbetsmarknad. Utbildningen inom Film och media betonar såväl kunskap, skicklighet som personlig mognad. Speciell vikt läggs vid att erbjuda en miljö där kulturella utmaningar ur ett finlandssvenskt och nordiskt perspektiv med förståelse för internationell praxis är hörnstenar.

Utbildningens profil och kompetenser

Utbildningen i Film och media är indelad i två profiler, som ytterligare är indelade i fem olika inriktningar. Studenten väljer den inriktning hen har studierätt till. Profilerna erbjuds såväl gemensam som separat kursverksamhet. Inriktningen Online media följer planen för kreativ innehållsutveckling, medan de övriga inriktningarna Ljudarbete, Foto och klipp, Manus och regi samt Producentskap följer planen för kreativ innehållsproduktion. Uppdelningen i inriktningar utgör en viktig pedagogisk grundförutsättning i fråga om att ge en disciplinspecifik utbildning.

I praktiken utbildas inriktningarna inom profileringen för kreativ innehållsproduktion genom gemensamma projekt med stödande inriktnings-specifika kurser samt handledning.

Inom utbildningen för Film och media utvecklas kompetenser inom termer av kreativitet, begreppsligt- och hantverksmässigt kunnande, kritisk och analytisk mediabranschkännedom samt professionell samverkan för produktion inom olika medier. Utbildningen för Film och media ges delvis gemensamt mellan profileringarna samt tillsammans med andra utbildningsområden på högskolan, ett speciellt nära samarbete finns med utbildningen för Kulturproducentskap.

Utbildningens struktur

Utbildningen har sitt fokus i de professionsspecifika kompetenserna; kritiskt tänkande för framtiden, avancerad medieproduktion, film och tv-produktion, studier i dokumentärt och fiktivt berättande, studier i film-, media- och broadcast-produktion. De övriga professionsspecifika kompetenserna är; etisk kompetens, kreativitet och innovationsverksamhet

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionella lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det så du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamarbete och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

Professionsspecifika studier (165 sp)

Professionell kommunikation (15 sp) - kompetensmål

Efter avlagd modul och om du har svenska eller finska som bildningsspråk fyller du de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda. Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Mediespråk 5 sp
 • Finska 5 sp
 • Engelska 5 sp

Branschspecifika grundstudier (30 sp)

I modulhelheten ingår element ur flera kompetensmål med varierande tyngdpunkt på en grundläggande till allmän nivå.

a. Introduktion till berättande (15 sp) - kompetensmål

I modulen ingår en inblick i mediehistoria ur olika teoretiska synvinklar för att ge en grund för fortsatt skapandeverksamhet. Modulen innehåller grunderna i dramaturgi och audiovisuellt berättande med fokus på innehållsfokuserad produktion. Modulen behandlar berättelsens möjligheter och begränsningar och tar upp nödvändig branschspecifik terminologi. I modulen övar du på att presentera dina idéer, gestaltning samt arbete med projekt både individuellt som i mindre team.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Introduktion till berättande 10 sp
 • Mediehistoria 5 sp

b. Introduktion till medieproduktion (15 sp) - kompetensmål

I modulen behandlas specifikt audiovisuell kommunikation i form av enklare produktioner som t.ex. intervjuer och beställningsarbeten. I modulen går du igenom användningen av grundläggande produktionsteknik och metoder i sammanhanget. Modulen ger dig en inblick i medielandskapet i Finland vad gäller medieaktörer, finansiärer och produktionsbolag. I modulen behandlas entreprenörskap inom den kreativa branschen för att ge en uppfattning om möjligheterna till egen företagande inom kultursektorn.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Introduktion till medieproduktion 10 sp
 • Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 sp

Gemensamma ämnesstudier för Film och media (30 sp)

I modulen ingår element ur flera kompetensmål med varierande tyngdpunkt på en grundläggande till avancerad nivå.

a. Kritiskt tänkande för framtiden (15 sp) - kompetensmål

Inom modulen presenteras koncept och metoder för att kritiskt granska och analysera medier och medieinnehåll. I modulen behandlas modeller som ger dig möjligheter till kritisk och analytisk granskning av olika synsätt inom media- och kultursektorn för att skapa förutsättningarna till kontinuerligt lärande. Modulen ger dig också en inblick i nya former av berättarmässiga trender och behandlar scenarier för framtiden i detta avseende.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Critical media analysis 5 sp
 • Introduktion till interaktivt berättande 5 sp
 • Kunskapsutveckling 5 sp

b. Avancerad medieproduktion (15 sp) - kompetensmål

Modulen behandlar berättarprincipernas möjligheter och begränsningar och ser på nödvändig kunskap för muntlig och skriftlig branschspecifik terminologi i samband med avancerad mediespecifik samverkan. I modulen ingår problemställning gällande konceptuella, konstnärliga och gestaltningsmässiga problem inom givna tidsramar. Modulen erbjuder dig en plattform att genomföra projekt på en avancerad nivå inom komplexa produktionsformer där visuella kreativa idéer omvandlas till texter, film, ljud, bilder och online koncept och innehåll. Inom modulen ges möjlighet att färdigställa ett studentstyrt arbetsprov som krävs för utexaminering.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Produktion i broadcastmiljö 5 sp
 • Slutproduktion 10 sp

Innehållsproduktion (60 sp)

I modulen ingår element ur flera kompetensmål med varierande tyngdpunkt på en grundläggande till avancerad nivå.

c. Grunderna för Film och TV produktion (15 sp)

Inom modulen diskuteras konstens, kulturens och mediernas roll i samhället. I modulen behandlas audiovisuellt berättande genom utförande av mindre produktioner likt dokumentära reportage. Modulen ger dig möjligheten att delta i olika former av produktioner inom olika genrer och de produktionsmässig kraven på dessa jämförs. Kunskap om de viktigaste produktionsverktygen samt arbete i små produktionsgrupper fördjupas.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Reportage och inslag 5 sp
 • Trender i konst och kultur 5 sp
 • Medieproduktion 5 sp

d. Studier i dokumentärt berättande (25 sp)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Dokumentärt berättande 10 sp
 • Visuellt berättande 5 sp
 • Fiktivt berättande 10 sp

Inriktningsspecifika studier i film-, media- och broadcastingproduktion (20 sp)

Modulen ser på de professionella verktyg och metoder som används inom din egen inriktning för att kunna leda och framgångsrikt genomföra projekt samt producera produkter för film-, media- och broadcast distribution. I modulen behandlas kunskap och färdigheter som fordras för att ge redskap att verka inriktningsspecifikt på en avancerad nivå i arbetslivet. Modulens innehåll stöder också den samverkan som krävs av dig i samband med andra moduler där produktion sker tillsammans med andra inriktningar.

Innehållsproduktion: inriktning Foto och klipp (20 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Foto och klipp: Ljussättning 5 sp
 • Personregi 5 sp
 • Foto och klipp: Postproduktion för film och tv 5 sp
 • Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 sp

Innehållsproduktion: inriktning Ljudarbete (20 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion 5 sp
 • Auditivt berättande 5 sp
 • Ljudarbete: Musik, foley och dubbning i studio 5 sp
 • Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 sp

Innehållsproduktion: inriktning Manus och regi (20 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Manus och regi: Manus för fiktion 5 sp
 • Personregi 5 sp
 • Manus och regi: Moderna format för tv och web 5 sp
 • Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 sp

Innehållsproduktion: inriktning Producentskap (20 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Producentskap: Produktionsplanering 5 sp
 • Upphovsrätt 5 sp
 • Producentskap: Distribution och marknadsföring 5 sp
 • Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 sp

Praktik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du tillämpa de kunskaper och färdigheter utbildningen ger, samt kan utföra typiska arbetsuppgifter inom branschen och inom det område du valt att fördjupa dig i. Du kan med ditt arbete skapa mervärde för företag och organisationer samt har praktisk erfarenhet av att arbeta med branschspecifika uppgifter. Du kan agera i arbetslivet på ett sätt som visar självständigt ansvarstagande, förmåga att ta initiativ och att nyutveckla produkter och tjänster. Du kan förklara vad som förutsätts för företagande och entreprenörskap. Praktikens natur och omfattning följer nationella kompetenskrav. Praktiken kan förverkligas i avancerade professionsstudier, utvecklingsstudier och forskningsstudier.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Praktik 30 sp

Utvecklingsstudier (30 sp)

Denna modul är ett tillfälle för dig att utveckla dina egna kreativa och innovativa färdigheter och din expertis. Modulen kan bestå av studieenheter du studerar på Arcada eller vid en annan högskola. Studierna kan du också förverkliga i ett forsknings- och utvecklingsprojekt t.ex. genom lärande i arbete på Arcada eller i någon expertmiljö. Den utvecklingsdrivande processen står i centrum. I modulen diversifieras och utvidgas din förmåga att samarbeta med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher. Du väljer fritt vilka moduler och studieenheter du avlägger, enligt den profil du önskar bygga upp.

Här nedan några exempel på moduler som rekommenderas och erbjuds som utvecklingsstudier på Arcada eller hos våra samarbetspartner.

Utvecklingsstudier: Manus och regi (15 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Manusproduktion 5 sp
 • Analyskurs: Manus 5 sp
 • Boktentamen i manus och regi 5 sp

Utvecklingsstudier: Online media (15 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Analyskurs: Online media 5 sp
 • Grafisk design självstudiemodul: Adobe Illustrator 5 sp
 • Grafisk design självstudiemodul: Adobe Photoshop 5 sp

Utvecklingsstudier: Kreativitet (15 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 sp
 • CILECT Film prize analysis 5 sp
 • Creative workshop 5 sp

Utvecklingsstudier: Assistent och mentorskap (15 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Assistentuppdrag vid produktion 5 sp
 • Mentorskap vid produktion 5 sp
 • Teamarbete i filmproduktion 5 sp

Främmande språk (5-15 sp)

Du kan välja att läsa främmande språk som dina utvecklingsstudier. Du väljer själv vilket språk du vill läsa in dig på och till vilken omfattning. Till exempel dessa språk kan du som är student vid Arcada studera hos vår samarbetspartner:

 • Franska
 • Ryska
 • Spanska
 • Tyska

Forskningsstudier (30 sp)

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa också komplexa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd av avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Metodik 5 sp
 • Svenska: Akademiskt skrivande 5 sp
 • Examensseminarium 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp