Olika produktioner på utbildningsprogrammet.

I många av kurserna på Mediekultur ingår produktioner som en del av kursverksamheten. Produktionerna kan ha formen av kursövning eller kursproduktion. Genom kursövningar övar man på något explicit och övningen finns endast till för detta. Avsikten är inte att publicera övningen eller att övningen skall eller behöver se ut som en färdig produkt. Kursproduktioner är ofta en del av kursens examination och en bedömning av resultatet bildar en del av vitsordet. Båda dessa typer av produktioner styrs av kursens behov, tidtabeller och de lärare som undervisar i kursen. Ramarna för dessa produktioner uttrycks också genom information given inom kursen.

Som stöd för kursverksamheten kan ibland behövas personlig övning där studeranden själv definierar sitt behov. Typiska orsaker är att en studerande eller grupp av studerande vill bekanta sig med teknisk utrustning eller programvara eller att man vill öva på en speciell genre eller stil av berättande eller utförande. En tumregel för personlig övning är att den är småskalig, sker på Arcada och att fokus ligger på utveckling av kompetens i stället för ett slutresultat i form av en produkt. Vill man ha möjligheten till en personlig övning gäller det att ta kontakt per epost med den inriktningsspecifika lärare som övningen faller under, förklara övningens avsikt, behov och tidtabell. Tillstånd till personlig övning kan ges av den inriktningsspecifika läraren genom att utfärda ett produktionsnummer.

Produktion utanför kursverksamheten - produktionsteamet

Allmänt

På mediekultur hålls varje månad ett produktionsmöte. Under mötet kan vem som helst av institutionens studeranden pitcha en produktion som hen vill producera. Behov för att pitcha produktionen uppstår om produktionen inte faller inom ramen för kursverksamhet och man behöver tillgång till Arcadas video, audio, klipp, studio eller annan produktionsutrustning (interna kostnader) och/eller finansiering av skolan (externa kostnader). Observera att produktioner som inte behöver skolans audiovisuella utrustning behandlas separat (t.ex. produktioner på Online media, var då i kontakt med Jutta Törnqvist). För att produktionsteamet skall kunna ge ett slutgiltigt beslut bör åtminstone manus, produktionsplan och tidtabell, budget samt produktionsgruppens sammansättning presenteras. I pitchen bör ingå en kort presentation av varje ansvarsområde. Meddelande om deltagande i pitchen och materialet skickas per epost till nanna.engebretsen@arcada.fi.

Olika produktioner

Produktionsmötet kategoriserar produktionerna i tre olika kategorier:

Fristående produktion - En produktion på studerandens eget initiativ som ligger utanför studieplanens kurser. På förslag av produktionsteamet kan produktionen kopplas till någon befintlig kurs för studiepoäng. Produktionen kan ha extern finansiering i form av understöd av t.ex. fonder, kulturorganisationer eller kommuner samt ha småskalig sponsring. En eventuell extern finansiering kan dock inte ställa krav på innehåll eller rättigheter.

Samproduktion - En produktion på studerandes eget initiativ med kopplingar till andra utbildningsprogram eller produktionsbolag. I pitchen bör noggrant redogöras för den produktionsekonomiska överenskommelsen mellan parterna på basen av handledning med den produktionsansvariga läraren. På förslag av produktionsteamet kan produktionen kopplas till någon befintlig kurs för studiepoäng.

Examensproduktion - En produktion som kompenserar en i samband med kursverksamheten utebliven examensproduktion. En examensproduktion kan pitchas utanför kursverksamheten endast om produktionsgruppen kan visa att produktionen inte förlänger studietiden och inte föranleder externa kostnader för skolan. I allmänhet utförs examensproduktionen i samband med produktionskursen på tredje studieårets vårtermin.

Observera att Arcada inte lånar ut utrustning i kommersiellt syfte. Man kan inte med lånad utrustning göra reklam eller reklamliknande produktioner vars entydiga målsättning är att marknadsföra produkter, firmor eller deras verksamhet eller liknande. Undantag har gjorts för t.ex. okända artister för vilka t.ex. en musikvideo har producerats på Arcadas risk varefter artisten, efter färdigställandet av videon, har kunnat lösa ut produktionen i enlighet med ett på förhand överenskommet kontrakt.

Logistiken

Produktionerna pitchas enligt en tidtabell som ges i samband med att produktionen anmäls till produktionsteamet. Pitchen ges ca 15-20 min tid varefter produktionsteamet har möjlighet att ställa frågor, ca 5-10 min. Produktionsteamet gör ett beslut som meddelas produktionens producent per e-post i allmänhet följande dag. I beslutet ingår information om givna resurser (interna samt externa) och gällande tidtabell för produktionen. I beslutet kan ingå uppmaningar om att åtgärda brister innan produktionstillstånd kan ges. Produktionsteamet kan också ge tillstånd att förverkliga en del av den föreslagna helheten med angivna kontrollpunkter för vidare produktion. Produktionstillstånd ges genom att utfärda ett produktionsnummer.

Produktionsmöten

Produktionsmöten hålls vid behov. Anmälning om behov skickas per e-post till Nanna Engebretsen.

FN 2/2022