Du som började studera till Barnmorska före 2021 följer denna studieplans struktur

Den kompetensbaserade studieplanen är uppbyggd i studiehelheter, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna.

Allmänna studier (30 sp)

Studenten lär sig att kritiskt analysera omvärlden för att inse nyttan av djupgående analys. Studenten förstår betydelsen av att kommunicera ändamålsenligt, samt utvecklar en grundläggande förståelse för mänskan, hälsan och samhället.

Utbildningsämne

Grundstudier - Hälsofrämjande, patientsäkerhet och evidensbaserat arbete (30 sp)

Studenten innehar en klar bild över sin yrkesfunktion och har förmåga att utvecklas till en professionell yrkesutövare. Studenten arbetar hälsofrämjande och patientsäkert. Studenten behärskar grundläggande färdigheter inom klinisk vård och förstår människokroppens uppbyggnad samt sjukdomslärans grunder. Studenten kan använda vårdvetenskapliga begrepp och lär sig att tillämpa evidensbaserad kunskap i olika kliniska kontexter.

Ämnesstudier: Klinisk kompetens 40sp + Professionalitet och individcentrering 50 sp

Studenten har kunskap och handlingsberedskap att fungera i olika vårdkontexter, med patienter i olika åldrar, från olika kulturer och med olika problem och hälsohinder. Studenten kan analysera, tolka och tillämpa kunskap från medicin och naturvetenskaper i patientens vårdprocess. Studenten kan identifiera utvecklingsbehov inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt aktivt och systematiskt söka och inhämta forskningsbaserad kunskap för att utveckla vården.

Breddstudier: (90 sp)

  • Barnmorskearbete under graviditet (30 sp)
  • Barnmorskearbete under förlossning (30 sp)
  • Barnmorskearbete efter förlossning och vård av kvinnan (30 sp)

Studenten har ett specifikt kunskapsintresse och engagemang som stöder kompetensutvecklingen inom yrkesområdet. Studenten både fördjupar och breddar sina kunskaper och färdigheter inom sitt yrkesområde. Studenten kan samarbeta i multiprofessionella grupper och med näringsliv, samt delta i projekt som stöder innovationstänkande.

Praktik

I utbildningen följs EU-kraven på 120 sp handledd praktik för barnmorskor. Utbildningen inleds med teoretisk undervisning som följs av simuleringsövningar i Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) och arbetspraktik inom respektive kompetensområde. Praktiken är integrerad i undervisningen.

Praktiken sker alltid utanför högskolan och är i huvudsak förlagd till sjukhus, institut och hälsocentraler i Helsingforsområdet, men går också att avlägga på andra håll i Finland eller utomlands. Reservation av praktikplatser sker i första hand genom förmedlingstjänsten Jobiili.

Arbetsinsatsen under praktikperioden skall vara 38h/vecka för studerande. I tabellen nedan kan du se hur studiepoängen fördelas under antal veckor.

15 sp 10 veckor
10 sp 7 veckor
8-9 sp 6 veckor
7,5 sp 5 veckor
6 sp 4 veckor
5 sp 3 veckor
3 sp 2 veckor
1,5 sp 1 vecka

Fältuppgifter som görs under praktiken lämnas in senast två veckor efter praktiken.

Praktikansvariga lärare och examinator hittar du i praktikavsnittets beskrivning på ASTA. Utvärderingsblanketter hittar du på praktiksidan i menyn.

Metodik och examensarbete (30sp)

Studenten behärskar informationssökningens grunder, kan kritiskt värdera vetenskapliga publikationer och kan tillämpa forskningsresultat och forskningsmetoder som stöd för vårdarbetet. Studenten kan delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och kan skriva en projekt- eller forskningsrapport.