Nedan hittar du alla kompetenser som hör till Barnmorske examen

Allmänna kompetenser:

  • Lärandekompetens
  • Etisk kompetens
  • Kommunikativ och social kompetens
  • Global kompetens
  • Samhälls- och organisationskompetens
  • Kompetens inom utvecklingsverksamhet och entreprenörskap

Examensspecifika kompetenser:

  • Barnmorskans professionalitet
  • Familjecentrerad Barnmorskekunskap
  • Barnmorskan som expert på främjandet av den reproduktiva hälsan och på klinisk barnmorskekunskap
  • Utveckling och ledarskap inom barnmorskekunskapen

Placering i arbetslivet/Karriärmöjligheter

Yrkeshögskoleexamina är yrkesinriktade grundexamina på kandidatnivå och ger en yrkesidentitet och direkt koppling till arbetsmarknaden. De studenter som studerat vid Arcada har placerat sig bra i arbetslivet och sysselsättningen för Arcada studenter är god efter avslutade studier. Efter avlagd examen kan man jobba som sakkunnig inom sitt eget yrkesområde både inom den privata och offentliga social- och hälsovården eller inom tredje sektorn.

Som utbildad barnmorska kan du jobba med kvinnan under hela hennes livsperiod samt vården av hennes friska och sjuka nyfödda barn. Barnmorskan utövar sitt yrke inom sexualvården, den reproduktiva och gynekologiska vården samt antenatal-, förlossnings- och pureperal- vården. Barnmorskan kan jobba inom öppenvård eller på sjukhus. Du kan jobba på vårdavdelningar, specialenheter och polikliniker. Du kan jobba privat eller statligt/kommunalt eller grunda ditt eget företag. Du kan också jobba nationellt eller internationellt.

Fortsatta studier

Studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen och har minst tre års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen. En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och syftar till att utveckla den studerandes förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen. En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder utbildning till fem högre yh-examina inom social- och hälsovård: det sociala området, hälsofrämjande, rehabilitering och avancerad klinisk vård (med tyngdpunkt på patientsäkerhet) och Global Health Care (i samarbete med yrkeshögskolan Diak). Via Öppna yrkeshögskolan kan du även avlägga studier på högre yrkeshögskolenivå utan tre års arbetserfarenhet.

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten även ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas. Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.