Information om Rehabilitering HYH utbildningen

Sista antagningen till utbildningen var 2018

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen

Omfattning: 90 sp, 2-3 år deltidsstudier

Utbildningsansvarig: Ira Jeglinsky

Om du efter några år i arbetslivet ser fram emot nya spännande möjligheter och ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden, kanske vill ta nästa steg i din karriär och arbeta med expert-, utvecklings- och ledaruppgifter, då är Arcadas högre yrkeshögskoleutbildning(master) inom rehabilitering något för dig. Masterutbildningen riktar sig till utexaminerade inom social- och hälsovårdsområdet, som jobbat minst tre år. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor. Utbildningen stöder förutsättningar att bemöta de ständiga förändringarna i arbetslivet, och de krav som ställs på ett evidensbaserat arbetssätt och på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen.

Utbildningsprogrammet i rehabilitering är inriktat på mångprofessionell rehabiliteringsverksamhet med rehabiliterande förändringsarbete i fokus. Syftet är att studeranden under utbildningen fördjupar sin kunskap om tillgänglighet och delaktighet som en del av rehabiliteringsarbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå. Detta för att främja funktion för personer i olika ålder, samt främja deras deltagande och livsvillkor i samhället. Syftet är också att studeranden får kunskap om Universell design som en del av rehabiliteringsområdet. Studerandenas arbetserfarenheter ses som en resurs. Genom samarbete med arbetslivet och dess representanter möjliggörs en helhetsuppfattning om arbetslivets mångsidiga och utmanande förändringar både då det gäller ledarskap och utveckling av service. Inom ramen för valfria studier och Mastersarbetet har den studerande möjlighet att profilera sina studier enligt eget intresseområde. Mastersarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som är förankrade i specifika problem i den praktiska verksamheten inom rehabiliteringsområdet.

Karriärmöjligheter/Placering i arbetslivet

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete inom ditt nuvarande arbete och som ledare för tvärprofessionella rehabiliteringsenheter.

Forskning, utveckling och innovation

Arcadas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet bedrivs främst inom de profilområden som finns inom Institutionen för hälsa och välfärd på Arcada. Dessa är: Hälsofrämjande, Patientsäkerhet och Social delaktighet.

Vi strävar efter att studeranden genomför en så stor del av sina studier som möjligt integrerat med den forsknings, -utvecklings-, och innovationsverksamhet som pågår vid Arcada. Utgångspunkten för denna verksamhet är att den skall vara nyttoinriktad. Detta innebär att vi utgår från konkreta behovsdefinierade frågeställningar i arbetslivet och samhället.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.