Rehabilitering som kompetensområde

Studeranden har en fördjupad kunskap om förhållanden och processer inom rehabiliteringsområdet, och kan flexibelt och strategiskt bemöta de ständiga förändringarna i arbetslivet. Hon/han har fördjupade kunskaper om rehabiliteringsområdets komplexitet och kan samordna insatser inom det egna arbetsfältet utgående från medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala faktorer. En fördjupad kunskap om tillgänglighet, delaktighet och universell design, som en del av rehabiliteringsarbetet.

Studeranden har kompetens att leda, samordna och genomföra rehabiliteringsinsatser utifrån en helhetssyn som baserar sig på ett biopsykosocialt synsätt.

Studeranden kan fungera som expert i olika sammanhang och kan arbeta i multiprofessionella team utgående från klientens behov och gemensamma målsättningar. Studeranden har förmåga att leda projekt och utveckla rehabiliteringen och uppföljning av rehabiliteringens effekter på ett fördomsfritt och kreativt sätt.  

Studeranden har färdigheter att utvärdera den egna och andras behov av kunskapsutveckling, och kan leda sig själv och andra i frågor som berör rehabilitering samt initiera utveckling som leder till förändring.

Efter avklarade studier för högre yrkeshögskoleexamen inom kompetensområdet rehabilitering förväntas studerande kunna utveckla och förnya verksamheter, tjänster och handlingsmodeller för olika målgrupper, inom offentliga, privata och tredje sektorn.

Ledarskapskompetens

Studerande har specialiserade kunskaper i olika ledarskapsfrågor och kan därmed innovativt agera för ett ökat välmående och delaktighet mellan ledare, medarbetare och klienter/patienter. Studerande kan självständigt leda multiprofessionella team och projekt utifrån sitt eget branschspecifika kunnande. 

Studerande kan fungera som initiativtagare och påverkare för frågor som berör välbefinnande, tillgänglighet och delaktighet; på arbetsplatser, bland klienter/patienter och bland samhället överlag. Studerande kan fungera som koordinator och innovativ resurs i dylika nätverk. Därtill kan studerande identifiera kopplingar mellan perspektiv och samhällsdebatter.

Studerande kan göra beslut som grundar sig på ekonomiskt kunnande. Studerande har ett förändrings–ledarskapsstrategiskt kunnande som beaktar strategi och kvalitetsarbete samt välbefinnande bland personalen som en pågående process.

Kompetens i forskning, utveckling och innovation (FUI

Studenten behärskar olika forskningsmetoder och kan utveckla arbetet inom det egna verksamhetsområdet. Studenten kan initiera, färdigställa och leda FUI-projekt samt utvärdera projektprocesser och dess effekter. Studenten kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden. Studenten kan kritiskt värdera olika intressen inom FUI-verksamheten och kan göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska frågor. Studenten har färdighet för självständigt krävande FUI-arbete, har ett kritiskt, forsknings- och utvecklingsgrepp och kan utveckla lönsam, klient- och patientorienterad verksamhet.