Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen i
vårdandet av den akut sjuka eller skadade
patienten. Både de teoretiska och praktiska
kompetenserna för att vårda patienten ökar.
Studenten bygger en avancerad kontextuell
kompetens inom valda områden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande har
- kunskaper och förståelse för olika kliniska
undersökningar i förhållande till andningen,
cirkulationen och leverns funktion
- har en fördjupad förståelse för uppkomsten av
sjukdomsmekanismer vid akuta tillstånd; t.ex
hjärtinfarkt, stroke, lungödem och trauma
- vara införstådd med de faktorer som garanterar
patientsäkerheten och handla utifrån dessa
- möta den kritiskt sjuka patienten och ge akut
vård på sjukhus
- igenkänna sitt eget handlande i kritiska
situationer och förstå hur hon/han bemästrar
situationen genom evidenbaserade handlingsmodeller
-reflektera och handla etiskt i kritiska
situationer

Innehåll

- kliniska undersökningar
- patientsäkerhet
- intensivvård
- jourpoliklinisk vård

Förkunskaper

- Avklarade grundstudier i klinisk vård och
medicinska ämnen
- Kursen fokuserar på den medicinska vården av den
svårt sjuka patienten samt övervakningen med hjälp
av medicinsk apparatur så förkunskaper i
patientvård underlättar inlärningen under kursen

Mer information

- Simuleringarna har obligatorisk närvaro
- Kursen lämpar sig bäst för studenter inom vård
och akutvård eftersom den fokuserar starkt på
klinisk vård och medicinsk apparatur och kräver en
del förkunskaper i vårdandet av patienten

Litteratur

1) Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug 1993
eller nyare. Människans fysiologi. ISBN 91-47-
04806-9
2) Mustajoki& al. 2007. Sairaanhoitajan käsikirja.
Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. ISBN 978-951-656-
230-1
3) Elonen & al. Akuuttihoito-opas. 2005. Kustannus
Oy Duodecim. ISBN 951-656-158-6
4) Alahuhta & al. Nestehoito. 2006. Kustannus Oy
Duodecim. ISBN 951-656-199-3
5) Roberts & al. 2004. Kirurgia (valda delar).
Kustannus Oy Duodecim. ISBN 951-656-053-9
6) Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle,Castrén
et.al, 2009, WSOY oppimateriaali, ISBN 978-951-0-
32492-9
7) http://www.kaypahoito.fi/: Extern länk
1. Aikuisiän aivovammat (osa 1)
6. Aivoinfarkti
7. Aivovammojen jälkitilat (osa 2)
12.Astma
20. Elvytys
22. Etäisvärinä
34. Keuhkoahtaumatauti
43. Laskimotukos ja keuhkoembolia
50. Lonkkamurtumapotilaiden hoito
52. Migreeni
69. Selkäydinvamma
75. Sydäninfarktin diagnostiikka
81. Äkillisen hengitysvajauksen hoito

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 164 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 164 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Grotenfelt Nora
 • Nyström Patrik
 • Roberts Christel
 • Skogster Annika

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-10-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2013-10-24 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning