Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. Examensarbetet ska visa att du som student har uppnått vissa kunskaper och färdigheter samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion.

Detta förutsätter att du som skribent självständigt ska kunna lösa det eller de problem som ligger till grund för examensarbetet på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

Examensarbetet är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete. Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara minst de krav som ställs på en kandidatexamen d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt.

Målet med examensarbetet är således att fördjupa kunskapen så att den går utöver det rent hantverksmässiga kunnandet, men på ett sätt som ändå är mer instrumentellt än det rent akademiska kunnandet. Detta kräver motivering och argumentering av de egna valen i arbetet.