Examensarbetet är ett officiellt och offentligt dokument. Endast i undantagsfall och av särskilda skäl kan delar av examensarbetet sekretessbeläggas. I dessa fall ska den offentliga delen av examensarbetet utgöra en klar och förståelig helhet också utan den sekretessbelagda delen.

Sekretessbeläggning är möjligt i följande fall:

  1. Om examensarbetet innehåller information om uppfinningar, nya anläggningar, förfaranden eller förbättringar som kan ha ekonomisk betydelse;
  2. Om examensarbetet innehåller information om sekretessbelagda myndighetshandlingar så som de definierats i lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999); eller
  3. Om examensarbetet innehåller affärshemligheter.

Beslut om sekretessbeläggning av delar av examensarbetet fattas av prefekten i samråd med förvaltningsdirektören på föredragning av studenten och den handledande läraren. Sekretessbeläggning begärs med ansökan riktad till förvaltningsdirektören. Den handledande läraren bör förorda ansökan. Beslut delges studenten genom skriftligt beslut.

Den sekretessbelagda delen skall utgöra en bilaga till examensarbetet och sparas tillsammans med arkivexemplaret i bibliotekets arkiv. Den sekretessbelagda bilagan laddas aldrig upp elektroniskt. Studenten bör ange vilka delar av examensarbetet som sekretessbeläggning gäller på blanketten för projekterade examensarbeten.