Inlämningen av examensarbetet sker i samband med anhållan om examensbetyg.

Från och med 18.1.2022 registreras alla examensarbeten i Theseus.

Du kan antingen spara arbetet i

  1. den öppna samlingen, dvs. arbetet är öppet tillgängligt på internet, eller
  1. den begränsade samlingen, dvs. tillgången är begränsad till de IP-adresser som Arcada har fastställt. Läs mer om den begränsade samlingen på Theseus Extern länk.

I linje med öppen vetenskap rekommenderar Arcada, liksom alla andra yrkeshögskolor i Finland att examensarbeten sparas i den öppna samlingen. Om du ändå väljer att spara ditt arbete i den begränsade samlingen, bör du komma ihåg att ett examensarbete alltid är ett offentligt dokument som alla intresserade kan komma åt (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621 Extern länk). Det innebär att högskolan måste erbjuda möjlighet för allmänheten att läsa arbetet, även om det sparats i den begränsade samlingen.

Inlämning av examensarbeten som är sekretessbelagda:

Arbetet, förutom de konfidentiella delarna, publiceras på Theseus. Hela arbetet skickas som PDF till biblioteket, som lagrar det på en säker server.

Anvisningar för att registrera examensarbeten i Theseus

Varje student registrerar själv sitt godkända examensarbete i PDF-format i Theseus enligt anvisningarna på Theseus Extern länk.

Du kan börja registreringen då utlåtandet för ditt examensarbete är daterat. Den version av examensarbetet som registreras i Theseus ska vara identiskt med det godkända arbetet. Om ett examensarbete har flera författare, kommer författarna överens om vem som registrerar arbetet, så att det införs endast en gång.

Då ditt examensarbete är infört i Theseus får du en bekräftelse per e-post. Arbetet görs synligt i Theseus först efter det att bibliotekspersonalen och studieärenden har kontrollerat att alla uppgifter är korrekt införda.

Du kan fortfarande trycka upp ditt arbete för egen del

Om du av eget intresse vill trycka upp ditt arbete, så är det möjligt att göra detta på egen bekostnad. Vi tar dock inte längre emot tryckta arbeten på Arcadas bibliotek. För att få den rätta blå färgen, rekommenderar vi bokbinderiet V&K Jokinen. Kontaktuppgifter fås via denna länk Extern länk.