Mognadsprovets huvudsakliga funktion är att du som studerar på Arcada visar din ämnesmässiga och språkliga mognad. Mognadsprovet skrivs som en essä, uppgiftsformuleringen bygger på ditt lärdomsprov.

I mognadsprovet visar du din förmåga att skriva en utredande essä om ett ämne som anknyter till ditt lärdomsprov. Du får inte ha ditt lärdomsprov framme när du skriver mognadsprov. Mognadsprovet skrivs när lärdomsprovet är godkänt och presenterat.

Sakinnehållet bedöms först av handledaren. Granskningen omfattar även arbetets titel. Därefter bedöms språket av behörig språklärare. Efter provet får du vid behov feedback på ditt prov och förutsätts därefter göra de korrigeringar som krävs.

Språket i mognadsprovet

Om du har svenska eller finska som skolspråk före Arcada skriver du mognadsprovet på ditt skolspråk. Det är alltså skolbildnings­språket före Arcada, inte utbildningens språk, som avgör på vilket språk du ska skriva mognadsprovet.

Mognadsprovet granskas sedan av en språklärare i respektive språk. För personer med svenska som skolbildningsspråk betyder ett godkänt mognadsprov att de har uppvisat utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i svenska.

Mognadsprov som skrivs på engelska språkgranskas inte, eftersom kopplingen till den officiella språkkompetensen bara berör de inhemska språken.

  • Mognadsprovet är en essä och omfattar ungefär 400 ord.
  • Rubriken för ditt lärdomsprov ska nämnas i essän.
  • Mognadsprovet ska ha en inledning, avhandling och avslutning. Du ska själv ge essän en lämplig rubrik. Essän ska bilda en logisk helhet som kan läsas och förstås av någon som inte känner till innehållet i ditt lärdomsprov från förut.
  • Texten ska vara i det närmaste felfri. Du ska visa att du behärskar de allmänna skrivreglerna. Stilnivån ska vara saklig.
  • Texten innehåller inte grova syftningsfel.
  • Ordföljden är korrekt.

Ett mognadsprov som innehåller upprepade fel av någon av de typer som uppräknats ovan måste bearbetas enligt språkgranskarens anvisningar.