Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten fördjupar sitt teoretiska och praktiska kunnande inom ett av fysioterapins verksamhetsområden. Studerande fördjupar sina kunskaper i evidensbaserad fysioterapi samt utvecklar sin förmåga att arbeta utifrån detta arbetssätt.
Målsättningarna skall innehålla delar ur tidigare målsättningar och beskrivningar av hur dessa kan utvecklas och fördjupas.
Målen skall innehålla aspekter som berör studerandes teoretiska kunnande, handlingsförmåga i praktiska situationer samt etisk förhållningssätt.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää teoreettista ja käytännön osaamistaan fysioterapian alueella.
Opiskelija syventää tietämystään näyttöön perustuvasta fysioterapiasta ja kehittää kykyään työskennellä tämän lähestymistavan perusteella.
Tavoitteissa on oltava osia aiemmista tavoitteista ja kuvaukset siitä, miten niitä voidaan kehittää ja syventää.
Tavoitteiden tulee sisältää kohtia, jotka koskevat opiskelijan teoreettista tietoa, kykyä käsitellä käytännön tilanteita ja eettistä lähestymistapaa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha klinisk kompetens i att:

- kunna använda sin fysioterapeutiska kunskap i multiprofessionellt samarbete

- kunna arbeta självständigt i de uppgifter som fysioterapeutens arbete inom det specifika yrkesområdet förutsätter

- kunna söka och sammanställa evidensbaserad kunskap utgående från en specifik frågeställning inom ett ämnesområde i fysioterapin

Studerande sammanställer själv sina inlärningsmål för det fördjupade fältet.

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija omaa sellaisia kliinisiä taitoja että hän:

- osaa käyttää fysioterapeuttista osaamistaan moniammatillisessa yhteistyössä

- kykenee työskentelemään itsenäisesti fysioterapeutin työhön liittyvillä tehtävillä kyseisessä työympäristössä

- osaa etsiä ja koota näyttöön perustuvaa tietoa tietyltä fysioterapian aihealueelta

Opiskelija kokoaa itse oppimistavoitteensa syventävälle työharjoittelujaksolle.

Innehåll

Praktiska studier inom ett valbart område i fysioterapin.

Förkunskaper

Alla tre kliniska fysioterapi kurser
Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1
Avklarad Yrkespraktik 1 samt 2

Kursen ersätter följande kurser

Fördjupad yrkespraktik

Mer information

De kliniska studierna omfattar 10-15 sp (beroende på praktikveckornas antal, 6-9 veckor, samt antalet veckotimmar).
Den fördjupade yrkespraktiken görs under fjärde studieårets period 2 ifall annat inte är överenskommet, eller alternativt under sommaren.

Studerande skall göra en överenskommelse om tidpunkt samt veckoantal med kursens examinator i god tid (minst 4 veckor) innan praktiken påbörjas.

Litteratur

I relation till valda breddstudier.

Studieaktiviteter

Praktik - 405 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd fältpraktik samt godkänd evidensbaserad uppgift.

Lärare

Ring Joachim

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Individuell enligt överenskommelse.

Individual by agreement.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning