Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom
att:
- känna till och förstå de yrkesetiska principer
som styr ergoterapeutens arbete vad gäller
förhållandet mellan ergoterapeut och klient
- förstå betydelsen av det egna ansvarstagandet i
samband med de praktiska övningar som ingår i
kursen

Studerande utvecklar sin kommunikativa kompetens
genom att:
- använda informationsteknik för att söka relevant
kunskap i förhållande till kursens temaområden

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:
- uppvisa relevant kunskap och förståelse för
professionens teoretiska grund vad gäller
människans centrala aktivitetsområden ADL,
arbete/produktivitet, lek, fritid och vila
- förstå aktivitetens betydelse, mening och värde
för individer i olika åldrar och ha kunskap om
aktiviteternas inverkan på individens hälsa och
välbefinnande samt hur omgivningen påverkar
aktivitetsutförandet.

Läranderesultat

-i samband med praktiska övningar kunna beakta
ergoterapeutens yrkesetiska principer vad gäller
förhållandet mellan ergoterapeut och klient
-i samband med praktiska övningar kunna respektera
och följa principerna för tystnadsplikten
-kunna använda relevanta databaser för att söka
information kring teman som rör ergoterapi
-kunna ur ett livscykelperspektiv redogöra för
människans centrala aktivitetsområden arbete, lek,
fritid, aktiviteter i det dagliga livet och vila
-kunna förklara innebörden av aktiviteternas
konkreta, symboliska och självbelönande värde
-kunna förklara begreppen being, doing, belonging,
becoming
- kunna förklara det centrala innehållet i teorin
om lekfullhet (Model of Playfullness)
-bli medveten om omgivningens betydelse för
aktivitetsutförandet

Innehåll

Kursen erbjuder grundläggande kunskap vad gäller
människans aktivitetsområden: lek, ADL, fritid och
arbete

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi

Mer information

Alla praktiska övningar, workshop och seminarier är obligatoriska.

Frånvaro från praktisk undervisning kompletteras med ett artikelreferat på aktuellt tema var resultatet diskuteras.

Frånvaro från lekseminarium kompletteras med en essä, vilken beskrivet barnets lek, teorin playfulness. I essän skall också ingå ett lekförslag vilket motiveras utifrån playfullness-teorin.

Frånvaro från "Dagen på stan" kompletteras med en rapport i vilken ingår en kort definition av ADL som begrepp och innehåll samt en beskrivning av hur ett funktionshinder kan hindra ADL-aktiviteter ute i samhället ex. i ett köpcentrum, i metron eller annan miljö.

Litteratur

Litteratur för examination:
Cordier, R.& Bundy,A. 2009. Children and
playfulness. I: Stagnitti, K & Cooper, R. 2009.
Play as Therapy. Assessment and Therapeutic
Interventions. UK: Jessica Kingsley Publishers
Hautala, T. & Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-
Pyykönen, M. 2011. Toiminnan Voimaa.
Toimintaterapia käytännössä. Helsingfors: Edita.
OBS! endast följande sidor: 12-35 och 66-72 samt
bilderna på s.47 och s. 48

Persson, D. et al. 2001. Value dimensions, meaning
and complexity in human occupation - a tentative
structure for analysis. Scandinavian journal of
occupational therapy; 8, 7-18
Whalley. Hammell, K. 2004. Dimensions of Meaning
in the Occupations of Daily Life. I: Revue
Canadienne d´ergothérapie. 5(71). s. 296 - 302.

Referenslitteratur:
Björklund; K. 2005. Kartläggning av
fritidsaktiviteter och deras värde bland
hemmaboende seniorer - en enkätundersökning för
Kyrkslätts servicecentral. Examensarbete. Arcada -
Nylands svenska yrkeshögskola.
Salo-Chydenius, S. (toim.) 2002. Ihminen oman
elämänsä tekijänä. Suomen Toimintaterapeuttiliitto
ry. - Finlands Ergoterapeutförbund rf.
Kielhofner, G. 2002. Model Of Human Occupation:
theory and application. Third edition. USA:
Lippincott Williams & Wilkins
Christiansen, C & Baum, C. 1997. Occupational
Therapy. Enabling Function and Well-Being. Second
edition. USA: Slack
Bergström, M. 1997. Svarta och vita lekar. W & W.
Knutsdotter Olofsson, B. 2003. I lekens värld.
Stockholm: Liber.
Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M.
2003. Det lekande lärande barnet: i en
utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber.
Sinkkonen, J.(toim.) 2002. Pesästä lentoon. Kirja
lapsen kehityksestä kasvattajalle. Vantaa: WSOY.
Winnicott, D.W. 2003. Lek och verklighet.
Stockholm: Natur och Kultur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 44 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 31 timmar
 • Nätbaserade - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1) Individuell skriftlig examination:
Sammanställning av processdagbok med reflektion i
förhållande till examinationslitteraturen

2) Gruppvisa Praktiska examinationer:
A)Praktisk examination av lek ()
B) Praktisk examination i ADL ()

3) Godkänt deltagande i nätstudier (Itslearning)

Den individuella examinationen bedöms i skala 1-5
med fokus på: Användning av
examinationslitteraturen, Formalia och språk,
beskrivning, bearbetning och värdering

De praktiska examinationerna bedöms
godkänd/underkänd utifrån följande kriterier:

aktivt deltagande i utförande, aktivt deltagande i
diskussion och reflektion över deltagande samt
förståelse för sambandet mellan innehållet i
examinationslitteraturen och utförandet under
examinationstillfället.

Deltagande i nätstudier bedöms godkänd/underkänd,
i enlighet med stipulerat minimideltagande i
arbetsuppgifter och diskussionsforum på
Itslearning

Lärare

Arell-Sundberg Marina

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-02-06

Kursens tidtabell

29.10.2012 09:15 - 11:45 Introduktion till kursen
02.11.2012 09:15 - 11:45 aktivitetsområdet FRITID
05.11.2012 09:15 - 11:45 Aktivitetsbegreppet i ergoterapilitteraturen
07.11.2012 09:15 - 11:45 aktivitetsområdet ADL
07.11.2012 15:00 - 18:00 Den egna fritidsaktiviteten
08.11.2012 14:30 - 16:30 Nätstudier (itslearning)
12.11.2012 09:15 - 11:45 aktivitetens dimensioner ( artikel genomgång)
14.11.2012 15:00 - 18:00 Den egna fritidsaktiviteten
20.11.2012 08:30 - 11:00 Lekteori 1
21.11.2012 15:00 - 18:00 Den egna fritidsaktiviteten
22.11.2012 15:15 - 18:00 Nätstudier (Diskussion på Itslearning)
23.11.2012 09:15 - 16:00 "Dagen på stan"
26.11.2012 08:00 - 17:00 Nationellt forskningssymposium på Arcada
27.11.2012 08:30 - 11:00 Lekteori 2
28.11.2012 09:15 - 11:45 ValMo - modellen (artikelgenomgång)
28.11.2012 15:00 - 18:00 Den egna fritidsaktiviteten
29.11.2012 15:00 - 18:00 Nätstudier (Itslearning)
30.11.2012 09:15 - 11:45 aktivitetsområdet arbete
30.11.2012 15:00 - 18:00 Nätstudier (Itslearning)
03.12.2012 09:15 - 11:45 aktivitetsområdet Vila
04.12.2012 08:30 - 11:00 Lekteori 3
05.12.2012 15:00 - 18:00 Den egna fritidsaktiviteten
12.12.2012 09:00 - 12:00 gemensam fritidsaktivitet
12.12.2012 13:00 - 15:30 Lekseminarium 1
13.12.2012 08:30 - 12:00 Lekseminarium 2

Examinationsformer

 • 2012-12-12 - Demonstrationer och presentationer
 • 2012-12-21 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning