Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner till olika typer av kriser och kan bilda sig en helhetsuppfattning om krisens betydelse i
människans totala livssammanhang. Studeranden får
kunskap om olika former av krisarbete samt
psykosocial stöd-och service inom social- och
hälsovården. Studeranden utvecklar även
färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera ett projekt som berör krisarbete och föstår betydelsen av projektarbete som ett verktyg för utveckling. Se även Kursinnehåll.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att kunna
* identifiera olika kriser och krisförlopp
* bilda sig en helhetsuppfattning om krisens
betydelse i människans totala livssammanhang
* veta hur man kan bemöta människor i olika åldrar som befinner sig i en kris
* redogöra för och reflektera över innebörden i
akut krisarbete, krisintervention, psykosocial
stöd- och service
* planera, genomföra och utvärdera ett
projektarbete tillsammans med andra
samarbetspartner
* kartlägga behov av krisarbete och
krisinterventioner inom specifika seviceenheter
inom social-och hälsovården

Innehåll

Olika typer av kriser, krisförlopp
Situationsbundna livskriser
Traumatiska kriser och krisarbete
Barn i kris
Bemötande av människor i kris (psykosocial första
hjälp)
Flyktingskap/ Invandring
Projektarbete i grupp (med handledning)
Studiebesök
Seminarium

Studerande gör gruppvis ett projektarbete som
relaterar till olika aspekter av krisarbete för
personalen inom social-och hälsovården, t ex behov och tillgänglighet av krisarbete och psykosocial stöd, dvs hurdana behov av krisarbete-och interventioner samt psykosocial stöd finns det hos personalen i olika enheter inom social-och hälsovården? Vilken specifik form av krisarbete eller krisintervention är relevant och aktuell i olika situationer?

Om projekt
Projekt är en väl planerad handlings-och
framtidsinriktad verksamhet, med ett specifikt
syfte inom ett avgränsat område, som utförs under
en begränsad tid av en tillfällig organisation.
Projektet ger en möjlighet till att fundera på
olika sätt att åstadskomma en förändring. Ett
lyckat projektarbete förutsätter förmåga i att
lära och tillämpa kunskap om dokumentering,
kommunikation med olika intressegrupper, samarbete i grupp, presentation av arbetet (muntlig och skriftlig), osv..

Förkunskaper

Grundstudier inom eget ämnesområde.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

För att kursen ska kunna godkännas krävs minst 50
% närvaro vid föreläsningar och obligatorisk
närvaro vid projektinfo, projektgruppens egna
möten (minst tre gånger, studeranden kommer själva
överens om tiden), lärarhandledning (minst en
gång) och projektpresentation.

Handledningstider för projektarbete;
Carina Kiukas to 26.9,kl 14-14.30, 14.30-15.00. 15.00-15.30, 15.30-16.00
Fredag 4.10 kl 14-14.30, 14.30-15.00. 15.00-15.30, 15.30-16.00
Arla Cederberg; Torsdag 3.10 kl 13.00-13.30, 13.30-14.00, 14.00-14.30, 14.30-15.00
Fredag 4.10 kl 13.00-13.30, 13.30-14.00, 14.00-14.30, 14.30-15.00

Projektpresentation sker 22.10.2013 KL 9-12
obligatorisk närvaro. Sista inlämningsdatum för
den skriftliga rapporten är 25.10.2013
Den skriftliga rapporten skall:
* ta fasta på och beskriva projektets syfte och
målsättning
* teorigrund
* planering/idefas (olika faser/deletapper)
* genomförandet/verkställande fas (beskrivning
över gruppmöten, kontakter med sakkunniga,
materialbas osv)
*avslutning och evaluering samt reflektioner över
processen

Litteratur

Brolin, M,Callerberg, P, Westrell, M. 2011- Krishantering i arbetslivet. Nya perspektiv. Malmö. Studentlitteratur.

Dyregrov, A.2002. Katastrofpsykologi.
Lund.Studentlitteratur.

Saari, S. 2000. Kuin salama kirkkaalta taivaalta - Kriisit ja niistä selviytyminen, Helsinki.Otava.

Dyregrov. A. 2007. Sorg hos barn: en handledning för vuxna. Lund.Studentlitteratur.

Dyregrov, A. 2010. Barn och trauma. Lund.
Studentlitteratur.

Cleve, E. 2010. En stor och en liten är borta:kristerapi med en tvåårig pojke.Stockholm. W&W.

Litteratur som beskriver projekt arbete.

Annan valfri litteratur som är relevant med tanke
på det projektarbete (ämnet/området inom
social.och hälsovåden) som
studerande jobbar med. Aktuella forskningsartiklar som berörprojektets tema.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 14 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 140 timmar
 • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

50% närvaro på föreläsningarna och aktivt deltagande
i projektarbete samt projektpresentation 22.10 och
29.10.2013
Godkänt projektarbete.

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

25.8 -29.10.2013

Examinationsformer

 • 2013-10-22 - Tentamina
 • 2013-10-22 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-10-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning