Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande har
möjlighet att välja ett praktikfält inom det
kontext som intresserar henne/honom.

Harjoittelun tavoite on että opiskelija saa
vapaasti valita harjoittelun oman mielenkiinnon
mukaan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att känna till avdelningen, olika
personalgrupper samt deras arbete och det
mångprofessionella samarbetet med de olika
grupperna. Se patientens hälsoresurser och
hälsohinder i det kontext där hon/han
praktiserar. Följa med det arbetet på
avdelningen. Förstå betydelsen av olika projekt
som ingår i avdelningens arbete. Studerande ger
förbättringsförslag som gärna kan utmynna i en
avdelningslektion. I praktiska situationer
kunna se handledningens betydelse i
vårdarbetet.Aktivt delta i möten och förstå
dokumentationens och rapporteringens betydelse
på avdelningen. Integrera sina tidigare
kunskaper samt använda sin handlingsförmåga. Är
medveten om sin kompetensnivå samt tryggar
tystnadsplikten Studenten är förmögen att
behärska de etiska principerna och kan
förverkliga en högklassig vård utgående från en
vårdvetenskaplig grund. Studerande ser
patientens resurser, livets mångfald och
värdefullhet.Ger utvecklingsförslag i syfte att
förbättra vården

Harjoittelun jälkeen opiskelija tuntee osaston/
järjestön/ avovastaanoton työympäristön, eri
ammattiryhmiä sekä heidän työkuvansa sekä näkee
monniammatillisen yhteistyön eri ammattiryhmien
välillä. Opiskelija näkee potilaan
terveyshaitat ja – resurssit siinä yksikössä
jossa hän harjoittelee sekä seuraa yksikön
työtä. Opiskelija ymmärtää eri projektien
merkityksen yksikössä. Opiskelija voi
keskustella ja antaa parannusehdotuksia josta
hän voi pitää osastotunnin. Käytännön
tilanteissa näkee ohjauksen merkityksen.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti kokouksiin
sekä ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin
merkityksen hoitotyössä. Opiskelija käyttää
aiemmin oppimaansa sekä osaa soveltaa sitä
käytännössä. Opiskelija on tietoinen
osaamistasostaan sekä sen merkityksestä, hän
myös turvaa vaitiolovelvollisuuden. Opiskelija
hallitsee eettisiä periaatteita sekä osaa antaa
korkeatasoista hoitoa.

Förkunskaper

Kliniska vårdlära praktiken
Inre medicinska praktiken
Kirurgiska praktiken
Psykiatriska praktiken
Hemvårdspraktiken

Mer information

Studerande har möjlighet att välja ett område som
speciellt intresserar henne/honom på jobstep eller
via andra kontakter.

Litteratur

Se teorikurserna

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Basgruppsarbete - 148 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik på utvärderingsblanketten (egen
och handledarens utvärderingar.)
Godkänd reflektiv dagbok eller vårdplan

Lärare

  • Vahderpää Satu
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Vahderpää Satu

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Veckorna 19-21

Examinationsformer

2011-04-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning