Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten efter avslutad kurs skall
ha
fördjupad kunskap om habilitering för barn och
ungdomar samt en fördjupad kunskap om person- och
familjecentrering och mångprofessionellt arbete.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas Du ha:
Modul 1:
- färdighet att initiera, och tillsammans med
barnet/ungdomen/familjen främja aktivitet och
delaktighet
- färdighet att reflektivt granska det egna
förhållningssättet och kommunikation visavi
personen/personerna/familjen du jobbar med.
- kompetens att förverkliga målfokuserat arbete
utifrån personens utvecklingsbehov och kontext

Modul 2:
- tillägnar sig projektkunskap inom kursens
kontext

Innehåll

Kursen består av 2 moduler á 10sp och 5 sp:
1) Habilitering för barn och ungdomar (10 sp):
Modulen förverkligas i samarbete med Oppimis ja
ohjauskeskus Valteri, Ruskis samt med VAU ry.

2) Projektarbete (5sp). Arbetet kopplas till
modul
1.

Mer information

Det här är kursen där du kan kombinera teori och
praktik i verklig arbetsmiljö! I del 1 kommer du
att få jobba med barn med specialbehov.
Kursen går på svenska, finska och engelska,
vilket gör att man kan skriva sina skriftliga
uppgifter/projekt på något av dessa språk.

Litteratur

Valbara (minst 5 per modul) vetenskapliga
artiklar inom området.

Referenslitteratur
https://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtt Extern länk
i
Veijola A mfl. Asiakkaan osallisuuden
mahdollistava ja sitä tukeva
haastattelukeskustelu. I: Sukula mfl. GAS,
menetelmästä sovellukseen. Kela julkaisuja 2015.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/ Extern länk
158520/GAS.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Choi, B.C.K. and Pak, A.W.P. (2006).
Multidisciplinarity, interdisciplinarity and
transdisciplinarity in health research, services,
education and policy: 1. Definitions, objectives
and evidence of effectiveness. Clin Invest Med
29, 351-364.
Dunst, C.J., Johanson, C., Trivette, C.M. and
Hamby, D. (1991). Family-centered early
intervention policies and practicies: family-
centered or not? Exceptional Children 58,115-126.
Gorter J-W & Rosenbaum P. (2011). The F-words in
childhood disability. I swear this is how we
should think! Child: care, health and development
38(4):457?463
Jeglinsky I et al. (2013). How are actual needs
recognized in the content and goals of written
rehabilitation plans? Disability and
Rehabilitation 2013: 1-11.
Convention of the rights of the child.
http://www.unicef.org/crc/ Extern länk
WHO. The International Classification of
Functioning, disability and health. WHO 2001.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 52 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 210 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Praktik - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium

Examinationskrav

Varje modul examineras skilt för sig:
Modul 1 (10 sp): Aktivt och till största delen
självständigt deltagande i Valtti projektet,
aktivt
deltagande i handledning, godkända skriftliga
uppgifter och deltagande och
muntlig presentation på seminarium.

Modul 2 (5sp): Godkänd projektrapport.

Modul 1:
A: Studerande lämnar in en skriftlig rapport över
processen då det gäller uppgörande, genomförande
och
utvärdering av plan inom Valti-samarbetet.
Förståelsen för det familje- och
mångprofessionella samarbetets betydelse under
genomförandets gång skall också ingå.
Bedöms med vitsord (0-5)
B: Processen presenteras på seminarium och bedöms
godkänd/underkänd.
C: Studerandes aktivitet under praxis,
handledning och seminariepresentation kan inverka
sänkande eller höjande på skriftliga uppgiften.
Alla examinationsdelar skall vara godkända före
kursvistord kan erhållas

Modul II: Projektarbetet bedöms med
godkänd/underkänd.

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-12-20

Kursens tidtabell

Kursens preliminära tidtabell ht 2020/Preliminary
course timetable autumn
2020:

(O) = Obligatorisk / Compulsory

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2020-09-02

Examinationsformer

 • 2020-10-25 - Rapporter och produktioner
 • 2020-10-22 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-02 12:15 - 13:45 Habilitering för barn och ungdomar Introduktion och information - Online - länk (Teams) skickad till anmälda via e-post Arell-Sundberg Marina
2020-09-08 14:00 - 16:00 ONLINE -träff: Valttisamarbetet - arbetslivsrelaterat projekt Hej!   Välkommen med på en ONLINE-träff under vilken Lotta Nylund presenterar Valtti-programmet. Använd denna länk för att koppla upp dig till träffen.   OBS! OBS! OBS! Före denna träff skall du gå och registrera dig på Valtti-programmet via följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/9588D4321AE95FB9   Före denna presentation kan du söka material, som är kopplade till detta med Valtti, från ARCADA. Materialet kommer att finnas på B4 (hyllan utanför). Jag sätter ut det till er på måndag 07.09 efter kl 9.00.   Välkomna med, Marina (handledare från Arcadas sida för detta arbetslivsrelaterade projekt) ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 363 210 788# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Arell-Sundberg Marina
2020-10-22 09:00 - 12:00 B522 Valtti programmet Slutseminarium för examination för arbetslivsrelaterat projekt (10sp): Posterpresentationer av valda teman Arell-Sundberg Marina

Kurs och studieplanssökning