Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kan hantera mindre mediaproduktione

Läranderesultat

En eller flera av följande kompetenser kan komma
ifråga
Studenten kan förstå massmedier som ett system av
samverkande
krafter, inklusive historiska grunder, tekniska
framsteg, ekonomisk
dynamik, regulatoriska restriktioner och etiska
betänkligheter.2.
Studenten förstår det komplexa förhållandet mellan
kommunikation / media teorier i en mångfald av
individuella,
sociala och professionella metoder.3. Studenten
förstår
underliggande filosofiska antaganden om och kan
tillämpa en eller
flera kommunikationsforskningsmetoder för att ta
itu med
medietexter och publik, produktion och tekniska
metoder, och
relevanta samhällsfrågor.4. studententen förstår
grunderna,
processen och metoder för att skriva för och om
media och visa
kunskaper i skrift i en eller flera professionella
medier skriva
ansökningar.
 
Studenten kan konceptualisera, designa och
producera ett eller
flera produktioner i media.

TEKNISK KOMPETENS OCH FÖRETAGSAMHET INOM SITT
GEBIT
?
studerande behärskar de centrala verktygen för att
klara av att
förverkliga kunduppdrag och att förverkliga
personliga
konstnärliga projekt. ? studerande har kännedom om
arbetsmarknadens utseende, behov och krav.
?
studerande känner
till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt
gebit.
KOMPETENS ATT SKAPA EN YRKESIDENTITET
? studerande
har
förmågan att identifiera sig inom sin bransch.
?
studerande känner
till situationen för de yrkesverksamma inom
branschen och har
förmågan att se kontinuerliga förändringar i
samhället och sin
egen yrkesroll.
? studerande kan se/skapa
arbetstillfällen för sig
själva.
? studerande har förmågan att kommunicera
kring sin egen
position inom media/kulturfältet.

Innehåll

Breddstudier och självständigt projektarbete
Studieplanen innehåller breddstudier (30 sp) t.ex.
språk,
kulturföretagande, Mediakultur, Hantering av
evenemang av
Breddstudier som självständigt projektarbete.

Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i
kurser gäller för
vitt skilda typer av projekt, där den kreativa
processen står i centrum.
Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för
det arbete de gör
ute på kulturfältet.
Genom breddstudien fördjupar eller breddar
studeranden sin
kompetens och förståelse.
Breddstudier som självständigt projektarbete kan
vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ som
innebär en kreativ
process (t.ex. musikproduktion, manuskript,
föreställning, spel, film,
dokumentär, radioprogram, app)
- Förmedling av verk, projekt och initiativ i
olika sammanhang (t.ex.
festival, klubb, utställning)
- Produktioner som skapar en mötesplats mellan
studenter,
konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex.
seminarium)

Till produktionen ska studenten lägga skriftliga
uppgifter i form av
Inlärningsplan och Analys och en
presentation (Projektpresentationer inför andra
studerande ordnas 3
gånger i året).

I samråd med den som ansvarar för kursen gör
studenten upp
följande:

1. Inlärnings- och litteraturplan:
Ur planen ska det klart framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur
detta påverkar
studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen
framkommer vilken
litteratur
studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå
kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5
akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord.
Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en
informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med
informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen. Den
kursansvariga ska
sedan godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor.

2. Projektpresentation (den presentation i t.ex.
PPT format som du
använder som botten på Presentationsdagen.

3. Analys: På basen av litteraturen i
litteraturplanen skriver
Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas
skrivguide!) kring ett
ämne
som du kommit överens om med den med
kursansvariga. Deadline
2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas
in tidigare) eller
enligt överenskommelse med ansvarig lektor.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord
underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd
presentation
bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen.
Vitsord på skalan 2-5
kräver
att du också gör Inlärnings-och litteratur plan
och den Analys som
beskrivs ovan.
I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt
utförande, innehåll,
språkbehandling, analys, inlämning i tid.

festivaler, etc . Breddstudier som består av
helheter på minst 10
sp
kan avläggas under alla studieår men rekommenderad
tidpunkt är
det, första, andra och tredje läsåret.
Breddstudier kan bestå av
kurser
du studerar på Arcada eller annan högskola, eller
breddstudier
som
du gör som lärande i arbete i t.ex. ett projekt
eller en produktion.
Detta kallas självständigt projektarbete.
Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i
kurser gäller
för
vitt skilda typer av projekt, där den kreativa
processen står i
centrum.
Det kan vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ
som innebär en
kreativ
process (t.ex. musikproduktion, manuskript,
föreställning, spel,
film,
dokumentär, radioprogram, app)

- Förmedling av verk, projekt och initiativ
i olika sammanhang
(t.ex. festival, klubb, utställning)

- Produktioner som skapar en mötesplats
mellan studenter,
konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex.
seminarium)

Nyckelordet är innovation, vilket innebär
utveckling och prövande
av
nya idéer, koncept och processer.
Till produktionen ska studenten lägga en skriftlig
del i form av
rapport, dokumentation, reflektion, utvärdering o
dyl och en
presentation (Dessa projektpresentationer ordnas 3
gånger i året).

Bedömningskriterier
Produktion:
- kvalitet och nytänkande
- utveckling (nytolkning, nyskapande,
förnyelse av metoder)
- presentations- och
samarbetsformer
(nationella/internationella)
- förmedling till publiken
- kommunikation mellan professionella
aktörer och miljöer
(t ex hur de medverkande aktörerna
utväxlar
erfarenheter
och kunskap, bland annat om
arbetsprocesserna, under
projektets olika faser)

Skrivna texter:
- tekniskt utförande
- innehåll
- språkbehandling
- analys och reflektion
- inlämning i tid

I samråd med den som ansvarar för kursen gör
studenten upp
följande planer:

1. Litteraturplan, ur vilken framkommer
vilken litteratur
studenten
tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5
akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni
nyckelord. Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en
informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med
informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen.
Den kursansvariga ska
sedan
godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga
litteraturlistor.

2. Projekt/produktions/konceptplan. Planen
kan innehålla:
a. Namn
b. Beskrivning av innehållet
c. Svar på frågan: Hur bidrar projektet till
utveckling och
nytänkande inom projektets verksamhetsområde?
d. Beskrivning av projektets aktiviteter och
tidtabell (vad, var,
när?)
e. Förundersökning/omvärldsanalys
f. Organisation
g. Samarbetspartners
h. Kommunikation, marknadsföring
i. Budget
j. Övrig information

3. Inlärningsplan: Ur planen ska det klart
framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur
detta påverkar
studentens yrkesidentitet.

OBS. Alla planer lämnas in före produktionen i en
portfolio (kan
vara
elektronisk).
Dessutom ska du göra en

Utvärdering av
a. projektet/produktionen
b. ditt eget arbete (kvalitet och
nytänkande)

och en

Reflektion: På basen av litteraturen i
litteraturplanen skriver
du
en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas
skrivguide!) kring ett ämne
som du kommit överens om med den med
kursansvariga. Deadline
2-
3 veckor efter produktionen/projektet.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord
underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd
presentation
bedöms
du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på
skalan 2-5 kräver
att du också gör de planer och den reflektion som
beskrivs

Förkunskaper

Se Kursinnehåll

Kursen ersätter följande kurser

valfria

Litteratur

Se kursinnehåll

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Se kursinnehåll

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Kurs och studieplanssökning