Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kan hantera mindre mediaproduktioner

Läranderesultat

En eller flera av följande kompetenser kan komma
ifråga
Studenten kan förstå massmedier som ett system av
samverkande
krafter, inklusive historiska grunder, tekniska
framsteg, ekonomisk
dynamik, regulatoriska restriktioner och etiska
betänkligheter.2.
Studenten förstår det komplexa förhållandet mellan
kommunikation / media teorier i en mångfald av
individuella,
sociala och professionella metoder.3. Studenten
förstår
underliggande filosofiska antaganden om och kan
tillämpa en eller
flera kommunikationsforskningsmetoder för att ta
itu med
medietexter och publik, produktion och tekniska
metoder, och
relevanta samhällsfrågor.4. studententen förstår
grunderna,
processen och metoder för att skriva för och om
media och visa
kunskaper i skrift i en eller flera professionella
medier skriva
ansökningar.
 
Studenten kan konceptualisera, designa och
producera ett eller
flera produktioner i media.

TEKNISK KOMPETENS OCH FÖRETAGSAMHET INOM SITT
GEBIT
?
studerande behärskar de centrala verktygen för att
klara av att
förverkliga kunduppdrag och att förverkliga
personliga
konstnärliga projekt. ? studerande har kännedom om
arbetsmarknadens utseende, behov och krav.
?
studerande känner
till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt
gebit.
KOMPETENS ATT SKAPA EN YRKESIDENTITET
? studerande
har
förmågan att identifiera sig inom sin bransch.
?
studerande känner
till situationen för de yrkesverksamma inom
branschen och har
förmågan att se kontinuerliga förändringar i
samhället och sin
egen yrkesroll.
? studerande kan se/skapa
arbetstillfällen för sig
själva.
? studerande har förmågan att kommunicera
kring sin egen
position inom media/kulturfältet.

Innehåll

Breddstudier som självständigt projektarbete.

Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i
kurser gäller för
vitt skilda typer av projekt, där den kreativa
processen står i centrum.
Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för
det arbete de gör
ute på kulturfältet.
Genom breddstudien fördjupar eller breddar
studeranden sin
kompetens och förståelse.
Breddstudier som självständigt projektarbete kan
vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ som
innebär en kreativ
process (t.ex. musikproduktion, manuskript,
föreställning, spel, film,
dokumentär, radioprogram, app)
- Förmedling av verk, projekt och initiativ i
olika sammanhang (t.ex.
festival, klubb, utställning)
- Produktioner som skapar en mötesplats mellan
studenter,
konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex.
seminarium)

Till produktionen ska studenten lägga skriftliga
uppgifter i form av
Inlärningsplan och Analys och en
presentation (Projektpresentationer inför andra
studerande ordnas 3
gånger i året).

I samråd med den som ansvarar för kursen gör
studenten upp
följande:

1. Inlärnings- och litteraturplan:
Ur planen ska det klart framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur
detta påverkar
studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen
framkommer vilken
litteratur
studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå
kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5
akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord.
Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en
informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med
informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen. Den
kursansvariga ska
sedan godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor.

2. Projektpresentation (den presentation i t.ex.
PPT format som du
använder som botten på Presentationsdagen.

3. Analys: På basen av litteraturen i
litteraturplanen skriver
Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas
skrivguide!) kring ett
ämne
som du kommit överens om med den med
kursansvariga. Deadline
2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas
in tidigare) eller
enligt överenskommelse med ansvarig lektor.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord
underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd
presentation
bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen.
Vitsord på skalan 2-5
kräver
att du också gör Inlärnings-och litteratur plan
och den Analys som
beskrivs ovan.
I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt
utförande, innehåll,
språkbehandling, analys, inlämning i tid.

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

valfria

Mer information

none

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Kurs och studieplanssökning