Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Se kursinnehåll

Läranderesultat

Se kursinnehåll

Innehåll

Breddstudier och självständigt projektarbete
Studieplanen innehåller breddstudier (30 sp) t.ex.
språk,
kulturföretagande, Mediakultur, Hantering av
evenemang av
festivaler, etc . Breddstudier som består av
helheter på minst 10 sp
kan avläggas under alla studieår men rekommenderad
tidpunkt är
det, första, andra och tredje läsåret.
Breddstudier kan bestå av kurser
du studerar på Arcada eller annan högskola, eller
breddstudier som
du gör som lärande i arbete i t.ex. ett projekt
eller en produktion.
Detta kallas självständigt projektarbete.
Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i
kurser gäller för
vitt skilda typer av projekt, där den kreativa
processen står i centrum.
Det kan vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ
som innebär en kreativ
process (t.ex. musikproduktion, manuskript,
föreställning, spel, film,
dokumentär, radioprogram, app)

- Förmedling av verk, projekt och initiativ
i olika sammanhang
(t.ex. festival, klubb, utställning)

- Produktioner som skapar en mötesplats
mellan studenter,
konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex.
seminarium)

Nyckelordet är innovation, vilket innebär
utveckling och prövande av
nya idéer, koncept och processer.
Till produktionen ska studenten lägga en skriftlig
del i form av
rapport, dokumentation, reflektion, utvärdering o
dyl och en
presentation (Dessa projektpresentationer ordnas 3
gånger i året).

Bedömningskriterier
Produktion:
- kvalitet och nytänkande
- utveckling (nytolkning, nyskapande,
förnyelse av metoder)
- presentations- och
samarbetsformer
(nationella/internationella)
- förmedling till publiken
- kommunikation mellan professionella
aktörer och miljöer
(t ex hur de medverkande aktörerna
utväxlar erfarenheter
och kunskap, bland annat om
arbetsprocesserna, under
projektets olika faser)

Skrivna texter:
- tekniskt utförande
- innehåll
- språkbehandling
- analys och reflektion
- inlämning i tid

I samråd med den som ansvarar för kursen gör
studenten upp
följande planer:

1. Litteraturplan, ur vilken framkommer
vilken litteratur studenten
tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5
akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni
nyckelord. Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en
informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med
informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen.
Den kursansvariga ska sedan
godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga
litteraturlistor.

2. Projekt/produktions/konceptplan. Planen
kan innehålla:
a. Namn
b. Beskrivning av innehållet
c. Svar på frågan: Hur bidrar projektet till
utveckling och
nytänkande inom projektets verksamhetsområde?
d. Beskrivning av projektets aktiviteter och
tidtabell (vad, var, när?)
e. Förundersökning/omvärldsanalys
f. Organisation
g. Samarbetspartners
h. Kommunikation, marknadsföring
i. Budget
j. Övrig information

3. Inlärningsplan: Ur planen ska det klart
framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur
detta påverkar
studentens yrkesidentitet.

OBS. Alla planer lämnas in före produktionen i en
portfolio (kan vara
elektronisk).
Dessutom ska du göra en

Utvärdering av
a. projektet/produktionen
b. ditt eget arbete (kvalitet och
nytänkande)

och en

Reflektion: På basen av litteraturen i
litteraturplanen skriver du
en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas
skrivguide!) kring ett ämne
som du kommit överens om med den med
kursansvariga. Deadline 2-
3 veckor efter produktionen/projektet.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord
underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd
presentation bedöms
du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på
skalan 2-5 kräver
att du också gör de planer och den reflektion som
beskrivs

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Se kursinnehåll

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Se kursinnehåll

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Kurs och studieplanssökning