Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa din yrkesidentitet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs, som avslutar dina studier, fördjupar du ditt
yrkeskunnande genom ett examensarbete. Inom ramen för
examensarbetet utför du ett eget utvecklingsarbete inom
produktion, inom projekt eller inom fortlöpande verksamhet inom din
bransch.

Målet för examensarbetet är att du utvecklar och visar din förmåga
att tillämpa dina kunskaper och färdigheter i praktiska
sakkunniguppgifter i anslutning till yrkesstudierna.

Enligt yrkeshögskolelagen (9.5.2003/351) har yrkeshögskolorna till
uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade
expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och
arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och
kulturella utgångspunkter, att stödja individens
yrkesutveckling och att bedriva tillämpat forsknings- och
utvecklingsarbete som
betjänar yrkeshögskoleundervisningen samt stöder arbetslivet och
den regionala utvecklingen och tar hänsyn till näringsstrukturen i
regionen samt att bedriva konstnärlig verksamhet. Då
yrkeshögskolorna fullgör sina uppgifter ska de främja livslångt
lärande.

Examensarbetet är ett lärdomsprov som omfattar 15
studiepoäng.

Examensarbetet skall vara förankrat i arbetslivet och bör vara
relevant för utvecklingen av branschen. Konkret kan det betyda att du
ordnar ett evenemang eller är med och har ett eget
ansvarsområde i någon organisations verksamhet. Ett bra
examensarbete skall innehålla resultat som är relevanta för
människorna inom ditt yrkesområde. Det kan vara t.ex.
förbättringsförslag för arbetsrutiner i den arbetsgemenskap du har
medverkat i. En stor del av dagens arbete kräver just denna förmåga
att söka information, planera, genomföra och analysera samt
utveckla. Med arbetet bevisar du att du kan kombinera den praktiska
yrkeskompetensen med teoretisk kunskap på ett sätt som är relevant
för ditt yrkesområde.

Innehåll

Deltagande i seminarier
Se Arcadas instruktion för examensarbete

Förkunskaper

Avslutad praktik

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

None

Litteratur

None

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 50 timmar
  • Självstudier - 335 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

Godkänt examensarbete
Godkänt mognadsprov

Kriterier: Se itslearning

Lärare

Hyde-Clark Nathalie

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning